Schrif­te­lijke vragen zoveelste rapportage slechte lucht­kwa­liteit Den Haag


Indiendatum: feb. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Al jaren is de luchtkwaliteit in Den Haag slecht.1 In 2017 is daar tot nog toe niets aan veranderd. Zo waarschuwde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eind januari voor een slechte luchtkwaliteit in Den Haag. Mensen moesten oppassen voor smog.2 En nu, begin februari, is er een nieuw onderzoeksrapport van de Europese Commissie waaruit blijkt dat het gebied Rotterdam, Amsterdam en Den Haag wat betreft de luchtkwaliteit tot de twaalf slechtst presterende stedelijke gebieden van de EU behoort.3 Meermaals hebben partijen in de gemeenteraad aangedrongen op extra maatregelen, waaronder uitbreiding van de milieuzone, maar tot nu toe wil het college van B&W daar niet aan meewerken.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stellen ondergetekenden de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het evaluatierapport van de Europese Commissie over de uitvoering van het EU-milieubeleid dat maandag in Brussel is gepresenteerd, waarin wordt geconcludeerd dat de stedelijke omgeving in en rond Den Haag tot de twaalf slechtst presenterende gebieden van de EU behoort?4 Zo ja, wat is de reactie van het college op deze conclusie?

2. Hoe verklaart het college de onderzoeksresultaten van de Europese Commissie dat het gebied Rotterdam-Amsterdam-Den Haag tot de twaalf slechtst presterende stedelijke gebieden behoort? Graag een toelichting.

3. Welke aanvullende maatregelen gaat het college treffen om de slechte luchtkwaliteit aan te pakken?

4. Kan het college in de aangekondigde voortgangsrapportage 2017 aan de raad rapporteren welke maatregelen op korte termijn zijn genomen om de luchtkwaliteit in en rond de stad te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om uitbreiding van de milieuzone als maatregel om de luchtkwaliteit in het randstedelijke gebied te verbeteren te heroverwegen? Zo nee, waarom niet nu er aanhoudende berichtgeving is over de ongezonde luchtkwaliteit in de stad?

6. Is het college bereid om per direct met de andere G4-steden een plan van aanpak op te stellen om de luchtkwaliteit in de randstedelijke regio fors te verbeteren naar aanleiding van het evaluatierapport van de Europese Commissie? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Mustafa Okcuoglu
Groep Okcuoglu


1 http://nos.nl/artikel/2104341-rapport-luchtkwaliteit-in-nederland-op-11-plekken-onder-de-maat.html
2 http://www.omroepwest.nl/nieuws/3335052/Luchtkwaliteit-Den-Haag-slechter-dan-normaal-RIVM-waarschuwt
3 http://www.omroepwest.nl/nieuws/3344644/Europese-Commissie-luchtkwaliteit-in-Den-Haag-erg-slecht
4 http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_nl_en.pdf

Indiendatum: feb. 2017
Antwoorddatum: 7 mrt. 2017

De raadsleden mevrouw Teunissen, de heer Kapteijns en de heer Okcuoglu hebben op 8 februari 2017 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Al jaren is de luchtkwaliteit in Den Haag slecht. In 2017 is daar tot nog toe niets aan veranderd. Zo waarschuwde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eind januari voor een slechte luchtkwaliteit in Den Haag. Mensen moesten oppassen voor smog. En nu, begin februari, is er een nieuw onderzoeksrapport van de Europese Commissie waaruit blijkt dat het gebied Rotterdam, Amsterdam en Den Haag wat betreft de luchtkwaliteit tot de twaalf slechtst presterende stedelijke gebieden van de EU behoort. Meermaals hebben partijen in de gemeenteraad aangedrongen op extra maatregelen, waaronder uitbreiding van de milieuzone, maar tot nu toe wil het college van B&W daar niet aan meewerken.

1. Is het college bekend met het evaluatierapport van de Europese Commissie over de uitvoering van het EU-milieubeleid dat maandag in Brussel is gepresenteerd, waarin wordt geconcludeerd dat de stedelijke omgeving in en rond Den Haag tot de twaalf slechtst presenterende gebieden van de EU behoort? Zo ja, wat is de reactie van het college op deze conclusie?

In het artikel van de NOS wordt ten onrechte gesteld dat de luchtkwaliteit in de grote steden (Den Haag, Amsterdam en Rotterdam) tot de twaalf slechtst presterende gebieden van de EU behoren. In het evaluatierapport wordt wel gesteld dat de grote steden slecht presteren op het gebied van de filevorming (zie pagina 17 van het evaluatierapport).

Over luchtkwaliteit wordt in het evaluatierapport geconstateerd dat de emissie van luchtverontreinigende stoffen in Nederland aanzienlijk is afgenomen in de periode 1990 tot 2014.

2. Hoe verklaart het college de onderzoeksresultaten van de Europese Commissie dat het gebied Rotterdam-Amsterdam-Den Haag tot de twaalf slechtst presterende stedelijke gebieden behoort? Graag een toelichting.

Zie de beantwoording van vraag 2.

3. Welke aanvullende maatregelen gaat het college treffen om de slechte luchtkwaliteit aan te pakken?

De gemeente Den Haag heeft een Actieplan Luchtkwaliteit (RI 283356) met daarin een breed scala aan maatregelen waarmee de verschillende luchtverontreinigingsbronnen worden aangepakt. Op basis van het evaluatierapport van de Europese Commissie zien wij geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen.

4. Kan het college in de aangekondigde voortgangsrapportage 2017 aan de raad rapporteren welke maatregelen op korte termijn zijn genomen om de luchtkwaliteit in en rond de stad te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

In de aangekondigde voortgangsrapportage 2016, die binnenkort aan uw raad zal worden gestuurd, wordt uitgebreid toegelicht welke maatregelen in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

5. Is het college bereid om uitbreiding van de milieuzone als maatregel om de luchtkwaliteit in het Randstedelijke gebied te verbeteren te heroverwegen? Zo nee, waarom niet nu er aanhoudende berichtgeving is over de ongezonde luchtkwaliteit in de stad?

Zie de beantwoording van vraag 3.

6. Is het college bereid om per direct met de andere G4-steden een plan van aanpak op te stellen om de luchtkwaliteit in de Randstedelijke regio fors te verbeteren naar aanleiding van het evaluatierapport van de Europese Commissie? Zo nee, waarom niet?

Er is al intensief contact tussen Den Haag en de andere G4-steden waarbij kennis wordt uitgewisseld en wordt samengewerkt om de luchtkwaliteit in de grote steden te verbeteren.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de locoburgemeester,
mw. A.W.H. BertramTh.J.A.M. de Bruijn

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen geen mobiele kinderboerderij in winkelcentrum Mariahoeve

Lees verder

Schriftelijke vragen Plaatsing strandhuisjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer