Schrif­te­lijke vragen geen mobiele kinder­boer­derij in winkel­centrum Maria­hoeve


Indiendatum: jan. 2017

Den Haag, 24 januari 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het winkelcentrum van Mariahoeve zou op 15 april een mobiele kinderboerderij komen te staan, een boerderij waarbij de dieren van hot naar her worden gesleept voor entertainment van het winkelend publiek. Het gesleep met de dieren, de onbekende omgeving en lawaai veroorzaken stress bij dieren. Inmiddels hebben meerdere mensen terecht hun zorgen geuit bij de Partij voor de Dieren-fractie.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het voornemen om op 15 april[1] een mobiele kinderboerderij neer te zetten in winkelcentrum Mariahoeve?

2. Is het college met ons van mening dat een winkelcentrum geen geschikte plek is om dieren te houden?

3. Hoe kan het dat een mobiele kinderboerderij nog steeds is toegestaan in Den Haag? Welke regelgeving staat dit toe?

4. Is een vergunning aangevraagd voor de mobiele kinderboerderij in het winkelcentrum Mariahoeve? Zo ja, op welke gronden is de vergunning verleend?

5. Is het college met ons van mening dat een vergunningsaanvraag voor een mobiele kinderboerderij op grond van dierenwelzijn geweigerd zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

6. Waar komen de dieren die zouden worden gebruikt tijdens de mobiele kinderboerderij in Mariahoeve vandaan?

7. Deelt het college de mening dat een mobiele kinderboerderij in Den Haag volledig onnodig is, aangezien in de stad tien stadsboerderijen zijn, waarvan een in Mariahoeve, en twee zelfstandige kinderboerderijen?

8. Is het college bekend met de wijze waarop de winkeliersvereniging Mariahoeve en de eigenaar van de mobiele kinderboerderij stress bij de dieren gaan voorkomen? Zo nee, is het bereid om die informatie op te vragen?

9. Is het college bereid om de winkeliersvereniging erop te attenderen dat een mobiele kinderboerderij in strijd is met dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet?

10. Is het college bereid om geen vergunningen meer te verlenen voor mobiele kinderboerderijen? Zo nee, waarom niet?

11. Is het college bereid om actief de wijkorganisaties en winkeliersverenigingen in Den Haag aan te schrijven om geen evenementen met dieren te organiseren? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren Den Haag

[1] http://www.mijnmariahoeve.nl/agenda/

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 24 jan. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 24 januari 2017 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.


In het winkelcentrum van Mariahoeve zou op 15 april een mobiele kinderboerderij komen te staan, een boerderij waarbij de dieren van hot naar her worden gesleept voor entertainment van het winkelend publiek. Het gesleep met de dieren, de onbekende omgeving en lawaai veroorzaken stress bij dieren. Inmiddels hebben meerdere mensen terecht hun zorgen geuit bij de Partij voor de Dieren-fractie.

1. Is het college bekend met het voornemen om op 15 april1 een mobiele kinderboerderij neer te zetten in winkelcentrum Mariahoeve?
2. Is het college met ons van mening dat een winkelcentrum geen geschikte plek is om dieren te houden?
3. Hoe kan het dat een mobiele kinderboerderij nog steeds is toegestaan in Den Haag? Welke regelgeving staat dit toe?
4. Is een vergunning aangevraagd voor de mobiele kinderboerderij in het winkelcentrum Mariahoeve? Zo ja, op welke gronden is de vergunning verleend?
5. Is het college met ons van mening dat een vergunningsaanvraag voor een mobiele kinderboerderij op grond van dierenwelzijn geweigerd zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?
6. Waar komen de dieren die zouden worden gebruikt tijdens de mobiele kinderboerderij in Mariahoeve vandaan?
7. Deelt het college de mening dat een mobiele kinderboerderij in Den Haag volledig onnodig is, aangezien in de stad tien stadsboerderijen zijn, waarvan een in Mariahoeve (op loopafstand), en twee zelfstandige kinderboerderijen?
8. Is het college bekend met de wijze waarop de winkeliersvereniging Mariahoeve en de eigenaar van de mobiele kinderboerderij stress bij de dieren gaan voorkomen? Zo nee, is het bereid om die informatie op te vragen?
9. Is het college bereid om de winkeliersvereniging erop te attenderen dat een mobiele kinderboerderij in strijd is met dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet?
10. Is het college bereid om geen vergunningen meer te verlenen voor mobiele kinderboerderijen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 1 tot en met 10.
Uit navraag blijkt dat de organisatie de mobiele kinderboerderij heeft geannuleerd. Informatie over de invulling van het evenement is niet bij de gemeente bekend.
Het waarborgen van dierenwelzijn is vastgelegd in de Wet Dieren. De gemeente heeft geen rol in het toezicht op de naleving van deze wet, dit is belegd bij het rijk.


11. Is het college bereid om actief de wijkorganisaties en winkeliersverenigingen in Den Haag aan te schrijven om geen evenementen met dieren te organiseren? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het aanschrijven van Haagse organisaties om zaken die schadelijk of onwenselijk zouden zijn te ontmoedigen, in dit geval het organiseren van evenementen met dieren, schept een precedent om dit voor allerhande andere zaken en onderwerpen ook te doen. Dit is ondoenlijk.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Dump afval vreugdevuren in zee

Lees verder

Schriftelijke vragen zoveelste rapportage slechte luchtkwaliteit Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer