Schrif­te­lijke vragen Dump afval vreug­de­vuren in zee


Indiendatum: jan. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De smeulende overblijfselen van de vreugdevuren, waaronder spijkers en glasscherven, zijn na nieuwjaar vanaf het strand op de vloedlijn gedumpt, zo blijkt uit een bericht in het AD. Nadat de restanten richting de vloedlijn zijn geduwd, is geprobeerd spijkers te verwijderen met een magneet. Deze opruimmethode kan schadelijk zijn voor het milieu. Ook kunnen surfers en badgasten gewond raken.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het bericht “ ‘Den Haag dumpt afval vreugdevuren in zee’ “ ?[1] Zo ja, kan het college bevestigen dat het afval van de vreugdevuren in zee gedumpt is?

2. Kan het college aangeven welk label de pallets hebben die voor de vreugdevuren zijn gebruikt? Wordt er gebruik gemaakt van geïmpregneerd hout? Hoe wordt voorkomen dat hout wordt gebruikt dat milieuvervuilend (zowel voor de lucht als de zee) is en slecht is voor de gezondheid? Welke andere materialen dan pallets zijn er voor de vreugdevuren gebruikt? Graag een toelichting.

3. Kan het college duidelijk maken waaruit het afval van de vreugdevuren, naast pallethout, glasscherven en spijkers, bestaat?

4. Kan het college uitsluiten dat er door de gebruikte magnetenmethode spijkers in zee en op het strand rondwerven en roest van de spijkers in zee is beland? Graag een toelichting.

5. Wat is er met de glasscherven gebeurd? Kan het college uitsluiten dat er nog steeds glasscherven, op het strand en in de vloedlijn liggen en rondzwerven in zee, waar zij een gevaar vormen voor badgasten en surfers? Zo nee, wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat de glasscherven per direct worden opgeruimd?

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat met de dump van het afval van de vreugdevuren in zee sprake is van ernstige milieuvervuiling? Zo nee, waarom niet? Binnen welke vigerende verordening en wetgeving is het toegestaan het afval van vreugdevuren in zee te dumpen? Heeft het college een ontheffing moeten aanvragen om de dump mogelijk te maken? Graag een toelichting.

7. Heeft de gemeente een protocol voor het verwijderen en schoonmaken van de locaties van de vreugdevuren? Zo nee, is het college bereid dit protocol op te stellen waarbij wordt uitgesloten dat het afval in de vloedlijn wordt gedumpt? Graag een toelichting.

8. Het college heeft in een reactie naar het AD aangegeven dat mensen een melding kunnen maken van afvalresten op het strand en in zee. Hoeveel meldingen heeft het college inmiddels ontvangen? Welke acties zijn en worden ondernomen naar aanleiding van de meldingen? Op welke termijn zijn deze acties ondernomen? Graag een toelichting.

9. Hoe gaat de gemeente in de toekomst de dump van afvalresten van de vreugdevuren in het milieu voorkomen?

10. In voorgaande jaren werd het zand rondom de vreugdevuren uitgegraven om te voorkomen dat badgasten zomers in spijkers zouden stappen. Is ook dit jaar een deel van het zand rondom de vreugdevuren afgegraven? En wat is er met dit zand en de afvalresten gebeurd?

11. Op het strand voor het Kurhaus worden ieder jaar verschillende vuurwerkshows gegeven. In het meeste vuurwerk zitten zware metalen die giftig zijn voor het milieu. Wat doet de gemeente met de afvalresten van dit vuurwerk? Welke maatregelen neemt het college om te voorkomen dat deze zware metalen terechtkomen in het zeewater? Graag een toelichting.

12. Als afvalresten van vuurwerk te lang blijven liggen, waaien ze naar andere delen van het strand en in zee. Hoe snel na de vuurwerkshow worden de afvalresten van het vuurwerk opgeruimd? Graag een toelichting.


Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren Den Haag

[1] http://www.ad.nl/dossier-den-haag/den-haag-dumpt-afval-vreugdevuren-in-zee~a4e7661d/

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 14 feb. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De smeulende overblijfselen van de vreugdevuren, waaronder spijkers en glasscherven, zijn na nieuwjaar vanaf het strand op de vloedlijn gedumpt, zo blijkt uit een bericht in het AD. Nadat de restanten richting de vloedlijn zijn geduwd, is geprobeerd spijkers te verwijderen met een magneet. Deze opruimmethode kan schadelijk zijn voor het milieu. Ook kunnen surfers en badgasten gewond raken.

1. Is het college bekend met het bericht "Den Haag dumpt afval vreugdevuren in zee"? Zo ja, kan het college bevestigen dat het afval van de vreugdevuren in zee gedumpt is?

Het college is bekend met het bericht.

De vreugdevuren op het strand zijn een bekende Haagse traditie. Net als in voorgaande jaren zorgt de gemeente Den Haag voor het opruimen van de resten van de vreugdevuren, een enorme klus die enkele dagen in beslag neemt. Bij de werkzaamheden op 2 januari 2017 is om het afval van de vreugdevuren af te kunnen voeren, een beperkte hoeveelheid smeulend materiaal op het strand richting de vloedlijn geschoven om het te doven en af te laten koelen en daarna direct af te voeren. Deze beperkte hoeveelheid was buiten de dit jaar voor het eerst neergelegde betonplaten terechtgekomen. Het college herkent zich niet in de gekozen bewoording.

2. Kan het college aangeven welk label de pallets hebben die voor de vreugdevuren zijn gebruikt? Wordt er gebruik gemaakt van geïmpregneerd hout? Hoe wordt voorkomen dat hout wordt gebruikt dat milieuvervuilend (zowel voor de lucht als de zee) is en slecht is voor de gezondheid? Welke andere materialen dan pallets zijn er voor de vreugdevuren gebruikt? Graag een toelichting.

In een convenant tussen de gemeente en de organiserende partijen is afgesproken dat de vuurstapels alleen mogen worden opgebouwd met houten (volledig kunststofvrije) pallets. De palletbranche heeft aangegeven dat pallets sinds 2009 niet meer worden geïmpregneerd.

3. Kan het college duidelijk maken waaruit het afval van de vreugdevuren, naast pallethout, glasscherven en spijkers, bestaat?

Het afval van de vreugdevuren bestaat uit hout en spijkers. Bezoekers van het strand laten soms glas achter op het strand, waardoor er na afloop ook glasscherven op het strand te vinden kunnen zijn.

4. Kan het college uitsluiten dat er door de gebruikte magnetenmethode spijkers in zee en op het strand rondwerven en roest van de spijkers in zee is beland? Graag een toelichting.

Het college vindt het belangrijk dat bewoners en bezoekers te allen tijde op een plezierige en veilige manier gebruik kunnen maken van de Haagse stranden. Daarom is er na afloop van de vreugdevuren, net als voorgaande jaren, veel inzet gepleegd om het strand weer schoon op te leveren. Op 2 januari 2017 zijn de resten van de vuurstapels, net als in voorgaande jaren, afgevoerd van het strand. Doordat één van de vuurstapels tijdens het branden om is gevallen, lag het afval op het Noorderstrand meer verspreid over het strand. Vanaf 2 januari jl. zijn gedurende een hele week achtergebleven spijkers verwijderd met behulp van magneten en zijn beachcleaners ingezet (grote tractors met een
zeefmachine erachter) om glasscherven en ander (grof)afval van het strand te verwijderen, met name op de plekken rond de vreugdevuren.

5. Wat is er met de glasscherven gebeurd? Kan het college uitsluiten dat er nog steeds glasscherven, op het strand en in de vloedlijn liggen en rondzwerven in zee, waar zij een
gevaar vormen voor badgasten en surfers? Zo nee, wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat de glasscherven per direct worden opgeruimd?

Zie de beantwoording van vraag 4.

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat met de dump van het afval van de vreugdevuren in zee sprake is van ernstige milieuvervuiling? Zo nee, waarom niet? Binnen welke vigerende verordening en wetgeving is het toegestaan het afval van vreugdevuren in zee te dumpen? Heeft het college een ontheffing moeten aanvragen om de dump mogelijk te maken? Graag een toelichting.

Den Haag kent een lange traditie van vreugdevuren. Het college doet er alles aan om dit in goede banen te leiden. Bij de vreugdevuren komt afval vrij. De gemeente doet na afloop haar uiterste best om het strand weer helemaal schoon op te leveren. Zoals beschreven in de beantwoording van vraag 1 en vraag 4 gaat het hier om een beperkte hoeveelheid smeulend afval dat richting de vloedlijn is geschoven en direct is afgevoerd.

7. Heeft de gemeente een protocol voor het verwijderen en schoonmaken van de locaties van de vreugdevuren? Zo nee, is het college bereid dit protocol op te stellen waarbij wordt uitgesloten dat het afval in de vloedlijn wordt gedumpt? Graag een toelichting.

Het uitgangspunt van het college is dat het afval van de vreugdevuren zo afgevoerd wordt, dat er geen afval achterblijft op het strand of in zee. Jaarlijks worden er werkafspraken gemaakt rond de schoonmaak van het strand na de vreugdevuren. Deze werkafspraken worden ieder jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast voor het jaar erop.

8. Het college heeft in een reactie naar het AD aangegeven dat mensen een melding kunnen maken van afvalresten op het strand en in zee. Hoeveel meldingen heeft het college inmiddels ontvangen? Welke acties zijn en worden ondernomen naar aanleiding van de meldingen? Op welke termijn zijn deze acties ondernomen? Graag een toelichting.

Na publicatie van het artikel in het AD zijn er over de schoonmaak van het strand twee meldingen binnengekomen via 14070 en een aantal meldingen via Facebook. De melders hebben een antwoord van de gemeente ontvangen. Op basis van de meldingen heeft één van de vaste aannemers opdracht gekregen om het mogelijk nog aanwezige afval op het strand direct te verwijderen.

9. Hoe gaat de gemeente in de toekomst de dump van afvalresten van de vreugdevuren in het milieu voorkomen?

Zie de beantwoording van vraag 7.

10. In voorgaande jaren werd het zand rondom de vreugdevuren uitgegraven om te voorkomen dat badgasten zomers in spijkers zouden stappen. Is ook dit jaar een deel van het zand rondom de vreugdevuren afgegraven? En wat is er met dit zand en de afvalresten gebeurd?

Op een beperkt gedeelte van het strand, namelijk het gebied direct in de omgeving van de vuurstapels, is het zand afgegraven. Het zand is afgevoerd als vervuild zand door een inzamelaar die beschikt over de vereiste milieucontracten.

11. Op het strand voor het Kurhaus worden ieder jaar verschillende vuurwerkshows gegeven. In het meeste vuurwerk zitten zware metalen die giftig zijn voor het milieu. Wat doet de gemeente met de afvalresten van dit vuurwerk? Welke maatregelen neemt het college om te voorkomen dat deze zware metalen terechtkomen in het zeewater? Graag een toelichting.

Voor het afsteken van grote hoeveelheden vuurwerk is een ontbrandingsvergunning nodig die namens de provincie Zuid-Holland wordt afgegeven door de Omgevingsdienst Haaglanden. Om deze vergunning te krijgen, dient het vuurwerk te voldoen aan wettelijke eisen en moet het afsteken op een veilige manier plaatsvinden.

De gemeente zet na afloop van een vuurwerkshow de benodigde capaciteit in om het strand schoon te maken. Daarbij maakt de strandschoonmaakploeg van het Haags Veegbedrijf op het strand van Scheveningen gebruik van onder andere vier beachcleaners. In 2016 is een proef uitgevoerd waarbij (bovenop de werkzaamheden in de nacht) de vloedlijn overdag werd geschoond tijdens eb. Hierdoor kon afval in het zeewater dat aanspoelt, effectief van het strand verwijderd worden. Met deze werkwijze gaan we in 2017 verder.

12. Als afvalresten van vuurwerk te lang blijven liggen, waaien ze naar andere delen van het strand en in zee. Hoe snel na de vuurwerkshow worden de afvalresten van het vuurwerk opgeruimd? Graag een toelichting.

Zie de beantwoording van vraag 11.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
mw. A.W.H. BertramJ.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Stop het afsteken van consumentenvuurwerk

Lees verder

Schriftelijke vragen geen mobiele kinderboerderij in winkelcentrum Mariahoeve

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer