Schrif­te­lijke vragen Stop het afsteken van consu­men­ten­vuurwerk


Indiendatum: 5 jan. 2017

Den Haag, 5 januari 2017

Geachte voorzitter van de gemeenteraad,

We hebben met belangstelling kennis genomen van uitspraken van de burgemeester op 1 januari j.l. Tijdens een interview met Omroep West heeft hij aangegeven het afsteken van consumentenvuurwerk verder aan banden te willen leggen. Ook geeft hij aan een totaalverbod op consumentenvuurwerk een serieus te nemen optie te vinden.[1] De burgemeester pleit tevens voor een grondig debat over vuurwerk in de Nederlandse politiek in het voorjaar.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen:

1. Op welke manieren is de burgemeester van plan het debat over een einde aan consumentenvuurwerk te bevorderen? Graag een toelichting.

2. Hoeveel meldingen zijn er bij de Haagse politie-eenheid binnengekomen die betrekking hadden op overlast, hinder of schade door vuurwerk? Wat waren dit voor meldingen? Graag een toelichting.

Het is op dit moment juridisch nog niet mogelijk de hele gemeente vuurwerkvrij te verklaren. Gemeenten mogen ervoor kiezen om een vuurwerkverbod in een bepaald gebied in te stellen, zo bepaalde de Raad van State (RvS) in december. Colleges van B&W zijn bevoegd om grote vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

3. Ziet de burgermeester mogelijkheden n.a.v. de uitspraak van de RvS om wijken waar sprake is van veel overlast of het centrumgebied van Den Haag vuurwerkvrij te verklaren? Zo nee, waarom niet?

4. Wat zouden verder stappen zijn die vanuit gemeenten genomen kunnen worden om de overlast van vuurwerk te beperken?

In Den Haag vindt elk jaar op initiatief van de burgemeester een professionele vuurwerkshow plaats aan de Hofvijver. Ook bij de Pier in Scheveningen heeft een vuurwerkshow plaatsgevonden.

5. Is de burgemeester bereid om samen met wijkverenigingen en andere betrokkenen te komen tot meer locaties voor professionele vuurwerkshows, waar bewoners op veilige wijze kunnen genieten van vuurwerk? Graag een toelichting.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft in 2014 namens de vier grote gemeenten al gepleit voor meer beleidsvrijheid voor gemeenten om het afsteken van vuurwerk te beperken.

6. Is de burgemeester bereid in overleg met het kabinet aan te dringen op aanpassing van regelgeving met de mogelijkheid een gemeente volledig vuurwerkvrij te verklaren?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen Arjen Kapteijns
Partij voor de Dieren GroenLinks

[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/3320016/Burgemeester-Van-Aartsen-wil-debat-over-totaalverbod-op-consumentenvuurwerk

Indiendatum: 5 jan. 2017
Antwoorddatum: 7 mrt. 2017

De raadsleden mevrouw Teunissen en de heer Kapteijns hebben op 5 januari 2017 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

We hebben met belangstelling kennis genomen van uitspraken van de burgemeester op 1 januari j.l. Tijdens een interview met Omroep West heeft hij aangegeven het afsteken van consumentenvuurwerk verder aan banden te willen leggen. Ook geeft hij aan een totaalverbod op consumentenvuurwerk een serieus te nemen optie te vinden. De burgemeester pleit tevens voor een grondig debat over vuurwerk in de Nederlandse politiek in het voorjaar.

1. Op welke manieren is de burgemeester van plan het debat over een einde aan consumentenvuurwerk te bevorderen? Graag een toelichting.

De burgemeester heeft in de Evaluatie Jaarwisseling 2016-2017 (RIS296066 ) en via de media aangegeven dat hij vindt dat er in de Nederlandse politiek een grondig debat zou moeten worden gevoerd in het voorjaar. De burgemeester heeft aangegeven voorstander te zijn van een landelijke uniforme aanpak. Hij verwijst hierbij naar het recente pleidooi van prof. Van Vollenhoven, als voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), die al eerder (op verzoek van de G4, na een initiatief van de burgemeester) een belangrijke bijdrage leverde aan de beteugeling van vuurwerkexcessen.

2. Hoeveel meldingen zijn er bij de Haagse politie-eenheid binnengekomen die betrekking hadden op overlast, hinder of schade door vuurwerk? Wat waren dit voor meldingen? Graag een toelichting.

Bij de politie zijn in de periode 29 december 2016 tot en met 1 januari 2017 (verkoopperiode van vuurwerk) voor de gemeente Den Haag 291 meldingen binnengekomen over vuurwerkoverlast. Dit jaar heeft de politie in Loosduinen proef gedraaid met het melden van vuurwerk via Twitter in de aanloop naar de jaarwisseling. De proef was een groot succes. Bewoners hebben actief gemeld. Dat heeft geleid tot 6 aanhoudingen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal meldingen niet gelijk is aan het aantal incidenten. Meerdere meldingen kunnen betrekking hebben op één incident. In voornoemde periode zijn in totaal 59 vernielingen bij de politie gemeld. Uit de registratie is niet af te leiden of de vernielingen hebben plaatsgevonden door middel van vuurwerk.

Het is op dit moment juridisch nog niet mogelijk de hele gemeente vuurwerkvrij te verklaren. Gemeenten mogen ervoor kiezen om een vuurwerkverbod in een bepaald gebied in te stellen, zo bepaalde de Raad van State (RvS) in december. Colleges van B&W zijn bevoegd om grote vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

3. Ziet de burgemeester mogelijkheden n.a.v. de uitspraak van de RvS om wijken waar sprake is van veel overlast of het centrumgebied van Den Haag vuurwerkvrij te verklaren? Zo nee, waarom niet?

In Den Haag zijn 23 gebieden aangewezen geweest als vuurwerkvrije zone. Een forse uitbreiding zou alleen mogelijk zijn bij een grote uitbreiding van de gemeentelijke en politionele handhavingscapaciteit. Een dergelijke grote uitbreiding moet ook niet per gemeente worden geregeld maar vergt een regionale/landelijke aanpak.

4. Wat zouden verder stappen zijn die vanuit gemeenten genomen kunnen worden om de overlast van vuurwerk te beperken? In Den Haag vindt elk jaar op initiatief van de burgemeester een professionele vuurwerkshow plaats aan de Hofvijver. Ook bij de Pier in Scheveningen heeft een vuurwerkshow plaatsgevonden.

Evenals bij het eerdere onderzoek van de SMW (zie vraag 1) hebben de G4 burgemeesters, op initiatief van de burgemeester van Den Haag , de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd een onderzoek in te stellen naar de vraag hoe de veiligheidsrisico’s tijdens oud en nieuw worden beheerst en welke mogelijke verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Zie verder het antwoord op vraag 1.

5. Is de burgemeester bereid om samen met wijkverenigingen en andere betrokkenen te komen tot meer locaties voor professionele vuurwerkshows, waar bewoners op veilige wijze kunnen genieten van vuurwerk? Graag een toelichting.

Het college is voorstander van professionele centrale vuurwerkshows in de stad. In dat kader draagt het college ook in financiële zin bij aan de vuurwerkshows op de Hofvijver en op het strand van Scheveningen. De kosten voor deze shows zijn dermate hoog dat deze niet zijn op te brengen voor wijkverenigingen.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft in 2014 namens de vier grote gemeenten al gepleit voor meer beleidsvrijheid voor gemeenten om het afsteken van vuurwerk te beperken.

6. Is de burgemeester bereid in overleg met het kabinet aan te dringen op aanpassing van regelgeving met de mogelijkheid een gemeente volledig vuurwerkvrij te verklaren?

Zie het antwoord op vraag 1 en 4.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram Th.J.A.M. de Bruijn

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Aanpak voedseldumpingen in Den Haag

Lees verder

Schriftelijke vragen Dump afval vreugdevuren in zee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer