Schrif­te­lijke vragen Aanpak voed­seldum­pingen in Den Haag


Indiendatum: 6 dec. 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Den Haag heeft al enkele jaren overlast van het dumpen van overtollig voedsel in de openbare ruimte. In sommige wijken vormt het gedumpte voedsel een bron van irritatie en ergernis. Weggegooid voedsel in de openbare ruimte leidt onder meer tot stank en vervuiling. Ook heeft het schadelijke gevolgen voor dieren en het milieu. Watervogels sterven vroegtijdig door het hoge zoutgehalte in brood en overgewicht. Bij warmere temperaturen van het water is het overvloedige voedsel een bron van botulisme.[1] Den Haag heeft de afgelopen jaren gekozen voor het plaatsen van broodcontainers, waar men overtollig brood in kan deponeren.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stellen ondergetekenden de volgende vragen:

1. Hoe gaat het met het gebruik van de Haagse broodcontainers? Hoe vaak worden deze geleegd? Wordt alleen brood in deze containers gedumpt of ook ander etenswaar? Wat wordt er met het brood uit de broodcontainers gedaan? Zijn er genoeg containers? Graag een toelichting.

2. Is er een verandering zichtbaar in het aantal voedseldumpingen in de gebieden waar broodcontainers zijn geplaatst? En is de hieraan gerelateerde overlast afgenomen?

Een gedeelte van de dumpingen van voedsel wordt gedaan door bewoners op basis van hun islamitische geloofsovertuiging, aangezien daarbij geen voedsel in het afval terecht mag komen. Het is in het algemeen, maar zeker voor deze doelgroep, belangrijk dat burgers op de hoogte zijn van zowel de aanwezigheid van broodcontainers als van de schadelijke gevolgen van voedseldumpingen voor mens en dier.

3. In hoeverre zijn de inwoners van Den Haag op de hoogte (gebracht) van de aanwezigheid van broodcontainers in hun buurt? Is hierbij in het bijzonder aandacht geweest voor het informeren van specifieke doelgroepen?

4. In hoeverre worden (wijk)organisaties betrokken om de problematiek van overtollig voedsel en het dumpen van voedsel in de openbare ruimte terug te dringen? Worden ook religieuze organisaties daarbij betrokken? Zo ja, hoe?

In de gemeente Den Haag kampen watervogels met overgewicht en andere gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door de grote hoeveelheid brood en andere niet natuurlijke voedselmiddelen die hen wordt aangereikt.[2] Sinds maart 2016 is bijvoorbeeld bekend dat het slecht gaat met de wilde eend, mede veroorzaakt door voedseldumpingen.[3]

5. Is het college bekend met het feit dat watervogels in Den Haag gezondheidsschade oplopen door gedumpt voedsel in de openbare ruimte?

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht nemen maatregelen om dumpingen van voedsel terug te dringen en te voorkomen. Zo geldt in de gemeente Rotterdam op diverse plekken een voederverbod.[4]

6. Is het college bereid een voederverbod op te nemen in de APV? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid meer maatregelen te treffen tegen verspilling van voedsel en de overlast van voedseldumpingen in de openbare ruimte? Gaat de gemeente bijvoorbeeld gesprekken voeren met omwonenden en wijkorganisaties waar de overlast van overtollig voedsel in de openbare ruimte het grootst is? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen Pieter Grinwis

Partij voor de Dieren ChristenUnie/SGP

[1] http://oudersvannature.nl/eendjes-voeren-doen-of-niet-doen/

[2] http://www.ad.nl/den-haag/watervogels-moddervet-gevoerd-door-hagenaars~a1645779/

[3] http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4259720/2016/03/09/Staak-de-jacht-op-de-wilde-eend.dhtml

[4] www.rotterdam.nl/stadsdierennietvoeren

Indiendatum: 6 dec. 2016
Antwoorddatum: 17 jan. 2017

De raadsleden mevrouw Teunissen en de heer Grinwis hebben op 6 december 2016 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Den Haag heeft al enkele jaren overlast van het dumpen van overtollig voedsel in de openbare ruimte. In sommige wijken vormt het gedumpte voedsel een bron van irritatie en ergernis. Weggegooid voedsel in de openbare ruimte leidt onder meer tot stank en vervuiling. Ook heeft het schadelijke gevolgen voor dieren en het milieu. Watervogels sterven vroegtijdig door het hoge zoutgehalte in brood en overgewicht. Bij warmere temperaturen van het water is het overvloedige voedsel een bron van botulisme. Den Haag heeft de afgelopen jaren gekozen voor het plaatsen van broodcontainers, waar men overtollig brood in kan deponeren.

1. Hoe gaat het met het gebruik van de Haagse broodcontainers? Hoe vaak worden deze geleegd? Wordt alleen brood in deze containers gedumpt of ook ander etenswaar? Wat wordt er met het brood uit de broodcontainers gedaan? Zijn er genoeg containers? Graag een toelichting.

In de stad wordt veel gebruik gemaakt van de broodcontainers. De broodcontainers staan op 13 locaties in de stadsdelen Centrum, Laak en Escamp. De containers worden, afhankelijk van de locatie, één à drie keer per week geleegd. Het is vooral brood dat in de broodcontainers wordt gegooid. Wel zit het brood vaak verpakt in plastic. Van het brood dat in de container wordt gedaan wordt biogas gemaakt. Broodcontainers worden geplaatst op verzoek van bewoners, de stadsdelen inventariseren deze vraag.

2. Is er een verandering zichtbaar in het aantal voedseldumpingen in de gebieden waar broodcontainers zijn geplaatst? En is de hieraan gerelateerde overlast afgenomen?

Er zijn geen cijfers bekend van het aantal voedseldumpingen. Bij de registratie van overtredingen wordt geen onderscheid gemaakt naar de overtreding ‘dumpen van voedsel’ of het ‘dumpen van ander afval’. Daarom kan niet worden aangegeven of het aantal voedseldumpingen afneemt in de gebieden waar broodcontainers zijn geplaatst.

Een gedeelte van de dumpingen van voedsel wordt gedaan door bewoners op basis van hun islamitische geloofsovertuiging, aangezien daarbij geen voedsel in het afval terecht mag komen. Het is in het algemeen, maar zeker voor deze doelgroep, belangrijk dat burgers op de hoogte zijn van zowel de aanwezigheid van broodcontainers als van de schadelijke gevolgen van voedseldumpingen voor mens en dier.

3. In hoeverre zijn de inwoners van Den Haag op de hoogte (gebracht) van de aanwezigheid van broodcontainers in hun buurt? Is hierbij in het bijzonder aandacht geweest voor het informeren van specifieke doelgroepen?

Zoals aangegeven worden de broodcontainers veelal geplaatst op verzoek van bewoners, waardoor zij er ook direct mee bekend zijn. De projectleiders Participatie & Schoon hebben in samenwerking met woningbouwcorporaties, bewonersorganisaties en scholen ook het afgelopen jaar weer extra aandacht gericht op de aanwezige broodcontainers en de negatieve gevolgen van brood op straat. De gemeente vraagt ook aan Islamitische instellingen of zij binnen hun gemeenschap ook aandacht willen besteden aan de broodcontainers. Daarnaast is deze informatie natuurlijk ook te vinden op de gemeentelijke website.

4. In hoeverre worden (wijk)organisaties betrokken om de problematiek van overtollig voedsel en het dumpen van voedsel in de openbare ruimte terug te dringen? Worden ook religieuze organisaties daarbij betrokken? Zo ja, hoe?

Zie de beantwoording van vraag 3.

In de gemeente Den Haag kampen watervogels met overgewicht en andere gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door de grote hoeveelheid brood en andere niet-natuurlijke voedselmiddelen die hen wordt aangereikt. Sinds maart 2016 is bijvoorbeeld bekend dat het slecht gaat met de wilde eend, mede veroorzaakt door voedseldumpingen.

5. Is het college bekend met het feit dat watervogels in Den Haag gezondheidsschade oplopen door gedumpt voedsel in de openbare ruimte?

Ja, brood en etensresten hebben een nadelig effect op de gezondheid van watervogels in verband met de grote hoeveelheden zout, kruiden en vet in het voedsel. Ook kunnen de dieren ziek worden, omdat het voedsel beschimmeld raakt.

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht nemen maatregelen om dumpingen van voedsel terug te dringen en te voorkomen. Zo geldt in de gemeente Rotterdam op diverse plekken een voederverbod.

6. Is het college bereid een voederverbod op te nemen in de APV? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het gooien van afval, waaronder brood en voedselresten, in de openbare ruimte kan op basis van de Afvalstoffenverordening al strafrechtelijk worden beboet. Gezien deze mogelijkheid is een extra regel via de APV niet nodig.

Bovendien is in de beantwoording van schriftelijke vragen over een voederverbod (RIS 254763) eerder aangegeven, dat uit oogpunt van deregulering en efficiënte inzet van overheidsmiddelen de gemeente terughoudend is met aanvullende gemeentelijke regels.

7. Is het college bereid meer maatregelen te treffen tegen verspilling van voedsel en de overlast van voedseldumpingen in de openbare ruimte? Gaat de gemeente bijvoorbeeld gesprekken voeren met omwonenden en wijkorganisaties waar de overlast van overtollig voedsel in de openbare ruimte het grootst is? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het college volstaat met de maatregelen zoals bij de beantwoording van vraag 3 genoemd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
mw. A.W.H. BertramJ.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Installeren hybride lucht/water warmtepompen

Lees verder

Schriftelijke vragen Stop het afsteken van consumentenvuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer