Betoog begro­tings­be­han­de­lingen 28 oktober 2010


28 oktober 2010

Betoog donderdag 28 oktober 2010

Voorzitter,
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen:
Investeren in dieren, natuur en milieu is belangrijker dan investeren in steen. Een goede waterkwaliteit en luchtkwaliteit, gezonde en veerkrachtige natuur en een goede visstand zijn van levensbelang. Het kwetsbare moet worden beschermd. Natuur en dieren zijn zeer kwetsbaar. Deze onderwerpen hangen zeer nauw samen met een goed natuurbeleid, een goed klimaat beleid en een goed dierenwelzijnsbeleid. De tegenbegroting die wij samen hebben opgesteld met Groenlinks, de Haagse Stadspartij en de Politieke Partij Scheveningen, laat zien dat dat financieel mogelijk is. We hebben daarvoor een gedegen financieel kader geschetst.

We hebben ook duidelijk gemaakt dat het op dit moment geen noodzaak is om zoveel te bezuinigen. Dat is een keuze van dit college maar niet omdat dat noodzakelijk is. De begroting van het college heeft geen draagvlak in de stad, bewoners zouden andere keuzes maken….

Zoals de wethouder gisteren al in de commissie Leefomgeving beaamde is
een vernieuwde nota dierenwelzijn onontbeerlijk en deze moet er dan ook zo snel mogelijk komen.
Hier dient geld voor te worden vrijgemaakt: Ik dien hier dan ook een amendement voor in: “initiatiefvoorstel dierenwelzijn”.

Er kan en mag niet worden beknibbeld op de gelden voor het Haagse dierenwelzijnsbeleid.
Er is vastgelegd in verouderde stukken wat wel en niet tot de gemeentelijke taken behoort en op die vastgelegde aanbestedingsgelden kan niet zomaar rücksichtlos worden bezuinigd. Ik kan ook niet bij de bakker aankomen met de mededeling dat ik moet bezuinigen en derhalve 7% minder ga betalen voor mijn halfje bruin.
De gemeente riskeert bovendien een zwerfdierenexplosie wanneer dieren niet meer opgevangen kunnen worden. Er is dan uiteindelijk veel meer geld nodig om dat probleem weer te kunnen oplossen.
Samen met de PVV dienen wij dan ook een amendement “meer geld voor dierenwelzijn” in.

In dit amendement wordt aangegeven dat het college jaarlijks € 40.000,= verspilt aan een verouderde en dieronvriendelijke traditie, de levende kerststal.
Wij geven dit geld liever uit aan dierenwelzijn in plaats van dierenkwelling.
De Haagse dierenliefhebbers zijn het beu met de levende kerststal. Het is niet erg kerstig om dieren te misbruiken en een grote groep mensen te negeren die daar aanstoot aan nemen. Laten we dit jaar ophouden met dit nare evenement met dieren. De heer Hoefnagel van de VVD vroeg gisteren vermoeid tijdens de commissie wanneer we nou eens over dit onderwerp ophouden.
Mijn antwoord daarop:
Wanneer wij denken dat de raad en het college begrijpt wat men de dieren hiermee aandoet. Wanneer het college en de raad de vijf vrijheden van Brambell kent en erkent.

Twee van de vijf vrijheden van Brambell die hier met voeten wordt getreden:
• vrij van ongemak door de omgeving;
• vrij van angst en chronische stress;
• vrij om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.
Dit zijn notabene minimumeisen om ons eraan te herinneren dat het niet enkel gaat om gezondheid van dieren en niet enkel gaat om het “niet mishandelen”. Het gaat om welzijnseisen uit notabene 1965. Ik kan de vraag van Hoefnagel en de zijnen beter omdraaien wanneer gaan mensen nou eens stoppen dieren in hun welzijn aan te tasten?
Dus nogmaals en ik zal het nog vele malen herhalen: Stop de levende kerststal. Stop de levende kerststal. Stop de levende kerststal.
Ik dien dan ook een motie “levende kerststal” in.
Daarnaast voldoet de gemeente op dit moment niet aan haar zorgplicht, van artikel 2 van de Flora en Faunawet, voor wilde dieren binnen de gemeente. Zorg voor wilde dieren is echter een verplichting voor een ieder. Zonder vogelasiel en egelasiel kunnen de Haagse burgers niet aan deze verplichting voldoen en blijven wij allemaal (incl. de gemeente) in gebreke. Er wordt op dit moment geen financiële bijdrage geleverd aan het vogelasiel en het egelasiel. De gemeente dient deze asielen een onkostenbijdrage te verlenen.
Hierbij dien ik een amendement alsmede een motie in: “zorgplicht wilde dieren”.

De Haagse Dierenambulances vervullen onder andere de taak om zowel de wilde dieren als de zwervende gezelschapsdieren naar de betreffende asielen te vervoeren. Een van de obstakels die zij in hun werk tegenkwamen waren de pollers in het centrum. Gelukkig is hier direct actie op ondernomen en de Haagse dierenambulance heeft een ontheffing gekregen om het pollergebied binnen te rijden.
Voorzitter, het vreemde hierbij vind ik wel dat de dierenambulances vervolgens leges moest betalen voor deze ontheffing. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Zij vervullen een taak voor de gemeente en om deze taak goed te kunnen vervullen moeten zij betalen aan de gemeente.
Ik wil u vragen de dierenambulances geen leges meer in rekening te brengen en dien hiervoor de motie “Afschaffen kosten en leges voor ontheffingen Dierenambulances” in.


Een Cityduinpark en een gedegen voortvarende uitvoering van de Nota ecologische verbindingszones zijn belangrijk voor de natuur in Den Haag.

Zoals wethouder Baldewsingh gisteren in de commissie ook al heeft aangegeven kost het vele vele malen meer als we niet investeren in duurzaamheid. Dat geldt zeker ook voor de ecologische verbindingszones en dierenwelzijn. Als we niet voldoende investeren kost het vele malen meer om de problemen die uit financiële tekorten zouden voortvloeien, weer te herstellen.
Ik dien dan ook een motie in: “Ecologische verbindingszones”

De CO2 doelstellingen mogen aangescherpt worden aangezien het broeikasgasprobleem en de opwarming van de aarde volgens het IPCC een zeer prangend probleem is. Daarom moet er duurzaam gebouwd worden en moet er worden geïnvesteerd in duurzame energie en duurzaam lokaal voedsel.

Vlees levert een de grootste bijdrage aan het CO2 probleem. Het is geen betutteling om dat probleem aan te pakken door in eerste instantie het goede voorbeeld te geven met een uitleg daarbij op de site.
Ik dien hiervoor de moties “Meatfree Monday” en “meer vegetarische producten” in.

- Om een begin te maken met het beschermen van de belangrijke waarden;
- Om te zorgen dat verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid op het gebied van de waterkwaliteit, de visstand en de vermindering van atmosferische stikstofdepositie; moeten deze waarden en de (geboekte) resultaten van dat beleid worden genoemd in de begroting.
Hiervoor dien ik de motie “waterkwaliteit en visstand” in.
De hondenbelasting is een onrechtvaardige, ineffectieve en inefficiente belasting. Het is ons niet mogelijk gemaakt om aan te tonen hoe inefficiënt de hondenbelasting exact is. Wij hebben nl. geen gegevens over de administratie en inningskosten mogen ontvangen. Op die manier zijn wij op achterstand gesteld. Wij willen die cijfers alsnog hebben en zullen er dan in december bij de evaluatie van het hondenbeleid nogmaals op terugkomen. Maar, het zal u niet verbazen dat wat ons betreft de hondenbelasting vandaag nog kan worden afgeschaft.
Ik dien hiervoor het amendement ”afschaffen hondenbelasting” alsmede de motie “onderzoek hondenbelasting” in.

Tot slot wil ik een motie indienen om het onderwerp Dierenmishandeling op te nemen in het Veiligheidshuis. Het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling is aangetoond en van groot belang voor het tijdig signaleren van huiselijk geweld.
Motie “Cirkel van Geweld”


Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer