Tweede termijn begro­tings­be­han­de­lingen in gemeen­teraad d.d. 28 oktober 2010


3 november 2010

Voorzitter,

De wethouder doet wat lacherig over de levende kerststal. Ik ben blij dat hij moet lachen omdat ik daaruit op kan maken dat het hem raakt!
Ghandi heeft namelijk over emancipatiebewegingen het volgende gezegd: eerst wordt je genegeerd, daarna wordt je uitgelachen, vervolgens bevochten maar uiteindelijk win je!
Gelukkig wordt de Partij voor de Dieren in Den Haag niet door onze wethouder genegeerd en zijn we dus al een stap verder.

Dieren die stijf staan van de stress staan vaak letterlijk stijf. Voor een leek oogt dat wellicht rustig maar mijn fractiegenoten en ik weten dat er onderhuids veel meer aan de hand is. Het stresshormoon, cortisol, kun je meten. Bij tentoongestelde dieren en dieren die niet in hun natuurlijke omgeving verblijven is dit hormoon gevaarlijk hoog. Dieren kunnen daar letterlijk ziek van worden!

Over ouders die met hun kinderen veel plezier beleven aan de Kerststal.
Wij zijn van mening dat het opvoedkundig onjuist is om kinderen te leren dat het normaal is om dieren te gebruiken voor ons eigen vermaak.
Bovendien is het totaal in tegenspraak met het onderwijs dat de kinderen krijgen op stadsboerderijen waar hen respect voor dieren wordt bijgebracht. Ook krijgen de kids daar les hoe dieren leven in een natuurlijke omgeving en dat wij altijd rekening moeten houden met de noden van een dier.

Ik constateer dat de wethouder niet is ingegaan op mijn inhoudelijke argument dat de vrijheden van Brambell met voeten worden getreden.
Hij verwijst naar wetgeving rond dieren en zegt we voldoen aan de wet omdat we de dieren niet mishandelen. Dat is wel een makkelijke manier om van dit vraagstuk af te komen.
In de uitleg over de nieuwe Wet Dieren worden de vijf vrijheden expliciet genoemd als minimumeisen waaraan handelingen met dieren moeten worden getoetst. Deze vijf vrijheden zijn algemeen erkend door iedereen in de dierenwereld, zelfs door het ministerie van LNV.
Ontkent de wethouder nu echt dat het noodzakelijk is om welzijn van dieren aan deze vijf vrijheden te toetsen?
Omdat de dieren de hele dag in een zeer beperkte ruimte staan, kunnen ze niet op natuurlijke wijze reageren op allerlei omstandigheden zoals muziek, joelende kinderen, drukte en lawaai. Dit levert de dieren veel stress op. Ook als de dieren dagelijks worden vervoerd naar en van de kerststal is dat voor de dieren een stressvolle ervaring.

De wethouder spreekt over een belangrijke traditie.
De Romeinse vonden lang geleden gladiatorengevechten ook erg vermakelijk en dat was bij hen een traditie. Die tijd is gelukkig voorbij! Maar wat ons betreft is de levende kerststal geen traditie. Kerst is een traditie.

De wethouder zegt te voldoen aan de wettelijke plicht voor de zorg van wilde dieren. Volgens mijn inlichtingen krijgen het vogelasiel en het egelasiel geen bijdrage van de gemeente.
Hoe moet ik dit nu voor me zien. Als een Hagenaar een gewonde vogel of egel vindt, dan is hij volgens artikel 36 van de Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren verplicht dit dier zorg te verlenen. Dit kan en mag de gemeente niet ontkennen! Zonder gespecialiseerd asiel voor deze dieren is verzorging echter onmogelijk. Sterker nog: het is verboden om beschermde dieren thuis op te vangen of zelf te vervoeren. Wij hebben voor deze dieren de dierenambulance, het vogelasiel en het egelasiel dus hard nodig om allemaal, en daarmee bedoel ik zowel de Haagse burger als de gemeente, aan onze zorgplicht te kunnen voldoen.
Ik begrijp niet waarom de wethouder deze wettelijke plicht van de gemeente ontkent. Ik wil de wethouder vragen hieromtrent juridisch advies in te winnen want hij heeft het bij het verkeerde eind.

Als u het niet van mij wilt aannemen, neem het dan aan van uw collega gemeente Amsterdam die in haar nota Dierenwelzijn het volgende over de wettelijk plicht ten aanzien van wilde dieren zegt:
De opvang is niet een wettelijke taak zoals bij de opvang van zwerfdieren, maar een plicht die verankerd is in de algemene zorgplicht uit de Flora- en faunawet (artikel 2) en in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (artikel 36).


Dan wil ik mijn vraag over de hondenbelasting nog graag even verduidelijken.
De wethouder geeft aan dat hij de uitvoeringskosten wil specificeren in de toekomst. Bij de hondenbelasting zijn de uitvoeringskosten echter niet de belangrijkste kosten. De specifieke kosten die te maken hebben met de controle en de inning zijn vele malen hoger. Graag ontvangen wij van de wethouder de bevestiging dat hij al deze kosten meeneemt in zijn specificatie.


Dan nog een verduidelijking over mijn motie “Dierenmishandeling en het Veiligheidshuis”.
De burgemeester geeft aan dat dit onderwerp niet zijn prioriteit heeft.
Dan is mijn motie toch echt verkeerd uitgelegd. Door een link te leggen tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld is het mogelijk om huiselijk geweld eerder op te sporen. Dit werkt uiteindelijk efficiënter en bespaart daarmee kosten en uiteraard ook leed van zowel mens als dier.
Het gaat hier dus eens niet alleen over dieren, maar ook over de bescherming van mensen die slachtoffer worden van huiselijk geweld.
Ik wil u met alle liefde het rapport toesturen zodat u kunt lezen wat mijn bedoeling ermee is want volgens mij praten we op dit moment langs elkaar heen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer