Bijdrage commissie Leef­om­geving 27 oktober 2010


28 oktober 2010

PROGRAMMA LEEFOMGEVING (Programma 11)

Aanbesteding "Dierenbescherming”
De huidige criteria zijn vastgesteld in “Ieder dier een plek”. Dit rapport is uit 2002 en sterk verouderd. Daarbij sluit dit rapport niet aan op de nota Dierenwelzijn uit 1998. (In nota van 1998 is geen vervoer geregeld en in “Ieder Dier een plek wel). In de antwoorden op blz. 60 (vraag 5) geeft u aan dat bij de aanbesteding en de afrekening rekening gehouden wordt met het aantal opgevangen dieren. Kunt u aangeven hoe dit bedrag precies tot stand komt?
Wordt er bij de vaststelling van het bedrag ook rekening gehouden met de medische kosten? In het asiel worden katten bijvoorbeeld standaard gecastreerd om zwerfdierenpopulaties te voorkomen. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn hoog (ong. € 60,= per kater en € 120,= per poes).
Ook krijgen nieuw binnengekomen dieren standaard een medische check waaruit vaak blijkt dat zij gezondheidsproblemen hebben die eerst moeten worden opgelost alvorens zij geplaatst kunnen worden bij een nieuwe eigenaar.
Graag een reactie van de wethouder of met deze kosten ook rekening gehouden wordt.

In de programmabegroting is een bedrag opgenomen van € 533.000 voor de opvang en preventie van zwerfdieren en het vervoer en destructie van kadavers. Dit is € 24.000,= minder dan het bedrag dat in 2010 is begroot ( € 557.000,=). Hoe denkt u dat de dierenopvangcentra – die toch al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen – dit verlies gaan opvangen, terwijl het aantal op te nemen dieren ieder jaar alleen maar stijgt?

Voorzitter, de wethouder kan deze vraag niet afdoen met het antwoord dat we nu eenmaal allemaal moeten bezuinigen. Dieren zijn de meest kwetsbare bewoners van Den Haag want ze kunnen niet voor zichzelf opkomen.
De gemeente heeft een zorgplicht en de zorg zal dus uitstekend moeten zijn.
Ik sluit mij dan ook van harte aan bij de voorstellen die mevrouw …. van de Dierenbescherming zojuist heeft gedaan.
Er is vastgelegd wat wel en niet tot de gemeentelijke taken behoort en op die vastgelegde aanbestedingsgelden kan niet zomaar rücksichtlos worden bezuinigd. De gemeente riskeert een zwerfdierenexplosie wanneer dieren niet meer opgevangen kunnen worden. Er is dan veel meer geld nodig om vervolgens dat probleem weer te kunnen oplossen.

Daarnaast voldoet de gemeente op dit moment niet aan haar zorgplicht, van artikel 2 van de Flora en Faunawet, voor wilde dieren binnen de gemeente. Zorg voor wilde dieren is echter een verplichting voor een ieder. Zonder vogelasiel en egelasiel kunnen de Haagse burgers niet aan deze verplichting voldoen en blijven wij allemaal (incl. de gemeente) in gebreke. Er zijn geen bedragen toegekend aan het vogelasiel en het egelasiel. In 2000 bedroeg de begrotingslast voor het vogelasiel € 42.750,- en voor het egelasiel in 2001: € 12.260,-. (uit: Ieder dier een plek). Deze bedragen moeten geïndexeerd worden naar 2011 en de gemeente dient vervolgens ook deze asielen een onkostenbijdrage te verlenen.

Ook zou ik willen aandringen op een goede evaluatie van de inkoop bij slechts één organisatie per onderdeel. Eens, op die manier is er een goed overzicht maar als opdrachtgever ben je ook kwetsbaar (de dierenambulance in Gouda is onlangs failliet verklaard) en in een grote stad als Den Haag is het geen probleem om bv igv dierenambulances met 2 organisaties te werken. Dit komt ook de aanrijtijden ten goede.
Ik wil de wethouder vragen goed te kijken naar dit aanbestedingsproces. Graag een reactie.

Nota Dierenwelzijn
Den Haag heeft een wethouder Dierenwelzijn. Dierenwelzijn is een breed begrip dat op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden en ruimte tot discussie geeft. Om als gemeente een juiste uitvoering te kunnen geven aan de portefeuille Dierenwelzijn is het daarom allereerst nodig om duidelijk beleid te formuleren en keuzes te maken. Op dit moment heeft Den Haag een sterk verouderde nota dierenwelzijnsbeleid uit 1998. Verouderd omdat de inzichten alsmede de wet met betrekking tot dierenwelzijn de afgelopen jaren zijn veranderd. Het zou een gemiste kans zijn voor de gemeente Den Haag als Internationale stad van Vrede en Recht om behoudend te zijn wanneer het gaat om dierenwelzijn en dierenrechten.
De gemeenteraad stelt de kaders voor de uitvoering van de portefeuille vast. Dat kan op grond van ons initiatiefvoorstel Dierenwelzijn. Het college van Burgemeester en Wethouders maakt op basis van deze kaders vervolgens een beleid en geeft hier uitvoering aan. Vanzelfsprekend dient daar de komende jaren geld voor vrijgemaakt te worden.
Ons voorstel ligt bij wethouder Dekker. Graag ontvangen wij zijn reactie.

Ongediertebestrijding
In de antwoorden van de Schriftelijke vragen geeft u aan dat er € 238.000, = wordt gebruikt voor het bestrijden van ongedierte.
Mijn fractie is tegen vallen, klemmen, verdrinkingsmethoden en veel chemische middelen.
Ze betekenen een lange lijdensweg voor de dieren en vormen grote risico's voor mensen (kinderen) en andere (huis)dieren. Daarbij is het doden van de muizen en ratten dweilen met de kraan open. Voor elke dode rat of muis komen er minstens net zoveel terug, omdat het territoriumdieren zijn die zich extra snel voortplanten als er lege plekken ontstaan.
Wij zijn voorstander van de volgende methoden om muizen en ratten te bestrijden:
- preventie,
- goede hygiëne,
- goed onderhoud en isolatie van huizen,
- afdoende afscherming van voedsel en voedselafval, de ondergrondse containers zijn wat ons betreft dus een zegen!
Door deze werkwijze zullen er minder muizen en ratten in de stad voorkomen en daarbij zijn de kosten op de lange termijn minder hoog.
Om de wethouder behulpzaam te zijn: onderzoeksbureau CABWIM Consultancy van Diederik van Liere kan behulpzaam zijn bij deze manier van werken.
Hun specialiteit is het leveren van innovatieve oplossingen voor overlast of schade door dieren zonder ze te doden.
Graag een reactie van de wethouder.

Ecologische verbindingszones
Voorzitter, op p. 61 van de Beantwoording Technische vragen staat het volgende: Vanaf 2010 is structureel een bedrag van € 0,45 miljoen beschikbaar voor ecologische verbindingszones. In de periode 2007 t/m 2009 was jaarlijks een bedrag van 0,5 miljoen beschikbaar.
Voor ecologisch stadsbeheer is vanaf 2008 structureel een bedrag van € 0,3 miljoen beschikbaar. In 2007 was 0,375 miljoen beschikbaar.

Er is dus sprake van een vermindering van de beschikbaarheid van middelen ten behoeve van de ecologie. Mijn fractie betreurt dat enorm! In deze tijden van crises, waaronder ook de biodiversiteitscrisis zou het getuigen van inzicht als er meer geïnvesteerd werd in ecologie. Om de doelstellingen van de gemeente om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn te kunnen halen, moeten we alle zeilen bijzetten.
Biodiversiteit is daarbij ook van groot belang, onder meer omdat het de vruchtbaarheid van de bodem bevordert, zorgt voor waterregulatie en ook voor de noodzakelijke koolstofopslag zorgt.
Wij maken een andere keuze voor de toekomst. Wij willen bezuinigen op huidige Masterplannen en investeren in meer groen.
Er verdwijnen iedere uur 3 dier of plantensoorten, dat is duizend maal sneller dan normaal.
Voorzitter, hier moeten we als groene stad actie op ondernemen! Ik wil de wethouder dan ook vragen om ons te rapporteren over ecologische stadsbeheer.

Tijdelijke natuur
De kosten voor tijdelijke natuur zijn minimaal.
Het gaat erom dat op een stuk grond de natuur zijn gang mag gaan gedurende een bepaalde periode. Na deze periode mag er “gewoon” worden gebouwd (weliswaar met ontheffing) met dien verstande dat de bouwer verantwoordelijk is voor de dieren die er wonen en de planten die er groeien.
Een pad mag dan niet worden platgereden maar moet naar een geschikte sloot of vijver worden gebracht.

Visstand en waterkwaliteit
We moeten ook meer aandacht hebben voor schoon water in Den Haag, meer aandacht voor de visstand. De resultaten op deze gebieden horen ook in een begroting thuis - ook al is het nog niet gebruikelijk dat tot op heden te doen.
Het college kan dan ook op deze gebieden verantwoording afleggen aan de Raad.

Volgens het Waterplan gaat het slecht met de visstand (p. 3 Waterplan Strategisch deel) en zijn er beleidsdoelen gesteld om te komen tot een verbetering van de waterkwaliteit. Het is van groot belang dat de visstand en waterkwaliteit verbeteren. De twee zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Graag zouden wij de resultaten in de begroting terugzien als tot zover geboekte resultaten net zoals dat gebeurd voor de CO2 en PM10 (fijnstof).

We moeten er vanaf om waarden enkel in geld uit te willen drukken maar moeten veel meer streven naar resultaten in waarden die er echt toe doen, schone lucht is daar een belangrijk punt van.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer