Bijdrage Partij voor de Dieren Algemene Beschou­wingen


5 oktober 2010

Dat wij het niet eens zijn met de wijze waarop dit college de economische crisis tracht te bezweren, moge duidelijk zijn. Er wordt onder andere onnodig hard gesneden in culturele- en welzijnssubsidies.

Een gewetensvraag aan het college: Een inwoner van Den Haag met een duur eigen huis krijgt een korting van 10% op de OZB belasting. Aan de andere kant moeten ouderen die al niet veel geld hebben (de zogenaamd minima) € 250, - per jaar inleveren omdat het college het ouderenfonds opheft. Is dat solidair? Is dat de uitkomst van de sterkste schouders die de zware lasten dragen?

De tegenbegroting “Samen weerbaar” laat een prachtig alternatief zien zonder rücksichtslos te snijden in belangrijke subsidies en zonder het verschil tussen arm en rijk te vergroten.

De hoofdoorzaak voor de financieel economische crisis ligt in de dwangmatige hang naar groei. Dit betekent dat we de aarde op dit moment reeds overbevragen.
Meer economische groei staat niet gelijk aan meer welvaart, zeker niet als we met deze “groei” onze eigen leefomgeving vernietigen. Natuur staat aan de basis van ons welzijn en welvaart. Het is heel spijtig te zien dat het huidige college ervoor kiest de status quo wat betreft het streven naar onduurzame economische groei te handhaven.

Het is absoluut noodzaak en geen luxe of linkse hobby om te investeren in natuur, milieu en schone energie. Je krijgt er een rijkdom voor terug die niet te meten is in geld. Een prachtig divers natuurlandschap, schone lucht, schoon water, gezonde en gelukkige mensen en dieren.

De investering die het college wil doen in het klimaatbeleid is te soft. De zeespiegel stijgt en Den Haag ligt aan zee. Den Haag heeft letterlijk alles te verliezen bij een te zacht klimaatbeleid. Wij vinden de doelstelling van een CO2 reductie van 5% in 2012 dan ook simpelweg te weinig en vragen dit college – mede namens de generaties die na ons komen - harder te investeren in de urgente klimaatproblematiek dan zij nu willen gaan doen.

Onze voorstellen om sneller tot CO2 reductie te komen zijn;
Meer investeren in schone duurzame energie en schoon openbaar vervoer. De stad moet gaan investeren in duurzaam bouwen middels het verstrekken van duurzaamheidsubsidies. De gemeente kan niet enkel de initiatieven van burgers maar afwachten maar moet hen ook stimuleren om duurzaam te leven.
Op de lange termijn staat daar voor de mensen een lagere energierekening tegenover. Er moeten meer prikkels tot gedragsverandering vanuit de gemeente komen. Dat betekent simpel gezegd dat onduurzaam en vervuilend gedrag wordt belast en ontmoedigd. Duurzaam gedrag moet worden beloond.
Parkeertarieven kunnen wat dat betreft worden verhoogd. De samenleving betaalt veel geld om de luchtkwaliteit te verbeteren. In het kader van “de vervuiler betaalt” zouden de parkeertarieven omhoog moeten.

Investeren in lokaal voedsel vermindert tevens de Co2 uitstoot. Bovendien geeft het de lokale economie de veerkracht die zij nodig heeft voor de toekomst wanneer de oliecrisis zich voltrekt. Initiatieven van Transition Towns Den Haag zullen de komende jaren moeten worden ondersteund. De gemeente Den Haag moet investeren in lokale duurzame voedsel-initiatieven.

Om onze ecologische voetafdruk te verminderen strekt een meer plantaardig eiwitdieet tot de aanbeveling. Vlees staat bovendien in de top 3 van oorzaken van tal van maatschappelijke problemen zoals klimaatcrisis, wereldvoedselcrisis, dierenleed, vernietiging van het regenwoud, dierziektencrises, watervervuiling, bodemvervuiling en luchtvervuiling. Wij willen graag een “Meat free Monday” binnen de gemeentelijke instellingen in Den Haag invoeren. Om zelf te kunnen proeven dat dit voor de smaakpapillen ook geen straf is, zullen wij vegetarische bitterballen rondgedeeld.

Het cityduinpark zou gerealiseerd moeten worden. De biodiversiteit, de natuur, het milieu en de mens zijn met het cityduinpark gediend;
Het cityduinpark is naast een geweldige faciliteit voor de Haagse burger ook een aantrekkelijke plek voor bezoekers en zou als grootste duinpark van Europa dus zomaar onder citymarketing kunnen vallen. Ik stel voor om dus de incidentele intensivering in citymarketing in te zetten om het cityduinpark te realiseren.

Ecologische verbindingszones op lokaal niveau zijn erg belangrijk aangezien zij de Ecologische hoofdstructuur ondersteunen door brede natuurzones te realiseren. Een gebied vergroten – oftewel ontsnipperen - vergroot het adaptatievermogen van de natuur en is belangrijk met het oog op de klimaatveranderingen .
Onze vraag ten aanzien van de ecologische verbindingszones is de volgende: Vindt het uitvoeringsprogramma onverkort doorgang aangezien er geen reserves meer zijn ingeboekt voor de komende jaren? Zo ja hoeveel geld is er beschikbaar?

Een mooie sfeervolle groene stad verkoopt dan zichzelf.
We verwachten een positieve reactie van het college en met name van Sander Dekker aangezien die zo ontzettend begaan is met de natuur dat hij niet schroomt op die grond onnodig gebied na gebied verboden te maken voor honden.

Nog een gewetensvraag voor het college: We gaan minimaal investeren in natuur en milieu wetende dat de herstelkosten van de schade die wij natuur en milieu toebrengen daarmee alleen maar hoger komen te liggen? Is dat nu een gebrek aan financiële visie of een gebrek aan gevoelens van urgentie, of beiden?

We refereerden zojuist al even aan de honden: Uit een onderzoek van Maarten Alders, directeur instituut Coelo blijkt dat de hondenbelasting een erg inefficiënte belasting is. En hier is de VVD het gelukkig al mee eens!
De kosten van inning, administratieve lasten en kosten van controleurs hondenbelasting, zijn niet te distilleren uit de begroting. De opbrengsten zijn dus niet € 1,35 miljoen maar een geheel ander bedrag. Bij navraag, kwam de Rekenkamer er ook niet uit en heeft ons aangeraden de wethouder te vragen uit te zoeken wat de daadwerkelijke opbrengsten nu uiteindelijk zijn.
Naar aanleiding van de uitkomst van dat onderzoek kunnen we met een gedegen financiele onderbouwing, en de ombuigingen uit onze tegenbegroting wat ons betreft de hondenbelasting afschaffen. Zoals al eerder gezegd kan dit mens en dier helpen aangezien er dan meer geld over blijft voor bijvoorbeeld de medische kosten van de hond. Het zal ook helpen Den Haag schoner te houden en dus resulteren in een verlaging van de kosten wat dat betreft.

In de tegenbegroting hebben wij ook nog geld opzijgezet voor andere inwoners van Den Haag die weliswaar als beleidsterrein onder een wethouder vallen maar zich nog niet verheugd mogen zien in een goed consistent beleid. Ik praat natuurlijk over de dieren in Den Haag. Dierenwelzijn is een breed begrip dat op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden en ruimte tot discussie geeft.

Om als gemeente een juiste uitvoering te kunnen geven aan de portefeuille Dierenwelzijn is het daarom allereerst nodig om duidelijk beleid te formuleren en keuzes te maken. Op dit moment heeft Den Haag een sterk verouderde nota dierenwelzijnsbeleid uit 1998. Verouderd omdat de inzichten alsmede de wet met betrekking tot dierenwelzijn de afgelopen jaren zijn veranderd.
Het zou een gemiste kans zijn voor de gemeente Den Haag als Internationale stad van Vrede en Recht om behoudend te zijn wanneer het gaat om dierenwelzijn en dierenrechten. De stad zou in dat opzicht een voortrekkersrol moeten ambiëren. Het rapport van de Universiteit Utrecht genaamd Cirkel van geweld toont een zeker verband aan tussen huiselijk geweld en geweld tegen dieren. In het kader van veiligheid van kwetsbare groepen als vrouwen, kinderen en dieren die mishandeld worden zal aan dit onderwerp urgent aandacht moeten worden besteed. Het verband moet worden erkend en het staande beleid aangepast, in het belang van dieren en kwetsbare mensen.
En als aftrap van meer een meer diervriendelijk beleid in Den Haag zou het natuurlijk fantastisch zijn als 2010 het eerste jaar wordt dat de gemeente breekt met zijn “traditie “van een levende kerststal in het gemeentehuis. Zo’n kerststal doet geen recht aan de intrinsieke waarde van een dier. Een dier hoort geen lijdend voorwerp van dergelijk amusement te zijn. Het is buitengewoon stressvol voor een dier en er wordt totaal geen rekening gehouden met het soorteigen gedrag.

Ter afronding: We nodigen het college van harte uit met open visie naar de tegenbegroting te kijken en te bezien of zij zich erin kunnen vinden. Terugkomen op verkeerde beslissingen is een vorm van wijsheid. De winst voor mens, dier, natuur en milieu kan hiermee, zoals de tegenbegroting aantoont, zeer groot zijn.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer