Bijdrage - Actieplan Lucht­kwa­liteit


10 december 2015

Voorzitter,

Dagelijks ademen bewoners van de Vaillantlaan, de Javastraat en de vele andere straten in Den Haag, gevaarlijke roet en fijnstof in als ze op weg zijn, bijvoorbeeld naar school of naar het werk. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk terug te dringen. Hoewel het mooi is dat in dit nieuwe actieplan Luchtkwaliteit, luchtvervuiling in samenhang met anderen problemen, zoals klimaatverandering en de uitstoot van CO2, wordt bezien, vindt mijn fractie dat de gemeente met dit plan haar verantwoordelijkheid niet neemt, omdat er te weinig wordt ingezet op het terugdringen van het vuile verkeer. De bronmaatregelen die in het plan staan zijn vooral vrijblijvende stimuleringsmaatregelen.

Voorzitter, over een aantal van deze bronmaatregelen wil ik het nu hebben. In het actieplan wordt gepraat over een sloopregeling voor tweetakt-scooters. Deze scooters zijn de meest vervuilende vorm van vervoer in de stad en stoten meer shcadelijke stoffen uit dan een vrachtwagen per gereden kilometer, soms tot bijna drieduizend keer zoveel, blijkt uit onderzoek van TNO. Mijn fractie denkt dat een sloopregeling door het vrijwillige karakter te vrijblijvend is en te weinig impact zal hebben. Hoe gaat de wethouder er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen van deze regeling gebruik gaan maken?

Mijn fractie meent dat deze ultra-fijnstofkanonnen om effectievere maatregelen vragen en de Partij voor de Dieren is dan ook een voorstander van een verbod op deze vervuilende scooters in de stad. Uit recent onderzoek van Milieudefensie blijkt dat veel inwoners van grote steden onze mening delen en uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het aantal brom- en snorfietsen in Den Haag erg hoog is. Verschillende steden hebben zich al uitgesproken voor een verbod op de vuile scooter in de stad, zoals Rotterdam en Arnhem. Is de wethouder bereid een oproep te doen aan de minister tot een landelijk verbod op deze vervuilende scooters?

Voorzitter, bouwmachines zorgen in de stad voor veel vervuiling en uit het actieplan maken we op dat de gemeente vooral in wil zetten op het gebruik van synthetische diesel, terwijl die brandstof nog steeds vervuilend en niet-duurzaam is. Mijn fractie zou graag zien dat Den Haag inzet op echt duurzame technologie. Wat de voorgestelde maatregelen betreft, vragen we ons af hoeveel ze de uitstoot van fijnstof en roet door bouwmachines concreet zullen terugdringen en op welke termijn. Heeft de wethouder dat zicht op?

Verder, voorzitter, uit de backcastingstudie bleek dat het invoeren van een milieuzone een van de meest effectieve maatregelen is tegen luchtvervuiling. De milieuzone wordt echter, aldus het actieplan, niet uitgebreid. Op het gebied van een milieuzone, halen Rotterdam, Amsterdam en Utrecht ons inmiddels in. Tijdens de verkiezingen hebben verschillende collegepartijen allemaal hun zorgen geuit over de slechte luchtkwaliteit in Den Haag en beweerd effectieve maatregelen te willen nemen. Dat een van de meest effectieve maatregelen niet wordt genomen is aan de kiezer niet uit te leggen, voorzitter. Waarom maakt Den Haag in samenwerking met de metropool gemeenten zich niet hard voor een effectieve milieuzone? Graag een reactie.

Voorzitter, de voorgestelde maatregelen tegen houtstook zijn erg minimaal. Deze blijven beperkt tot voorlichting en het stimuleren van vrijwillige gedragverandering van stokers. Concrete en ambitieuze doelen ontbreken. Heeft de wethouder een doel voor ogen hoeveel mensen hij wil gaan bereiken met de gemeentelijke informatievoorziening en hoeveel verwacht hij daarmee de houtstook terug te kunnen dringen?

Samenvattend, Voorzitter, er worden goede dingen genoemd in dit actieplan, maar veel van de maatregelen zijn te vrijblijvend en zetten helaas geen zoden aan de dijk. Mijn fractie meent dat Den Haag snakt naar een schonere lucht en dus een effectiever beleid.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer