Bijdrage - Bestem­mingsplan Regen­tes­se­kwartier-zuid


9 december 2015

Voorzitter,

Om aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen en tegelijkertijd de waardevolle natuur rondom de stad te besparen is verdichting nodig. Maar verdichting is meer dan alleen maar zo veel mogelijk extra woningen in de stad bouwen. De uitdaging ligt in het aantal woningen waar mensen graag willen wonen zo te laten toenemen dat de kwaliteit, leefbaarheid en microklimaat van de stad verbeteren. Voor de Partij voor de Dieren gaat slim verdichten hand in hand met de kwalitatieve opwaardering en kwantitatieve uitbreiding van stedelijk groen.

Juist bij bestemmingsplannen en juist bij sloop/nieuwbouw moet worden gekeken naar hoe verdichting en vergroening van een wijk vorm krijgt.

Voorzitter, juist in het Regentessekwartier, een wijk met weinig groen, zou een aantrekkelijke openbare ruimte met voldoende groen centraal behoren staan. Daarom zou bij nieuwe ontwikkelingen gekeken moeten worden naar vergroening van de wijk.

Ook de wethouder erkent de noodzaak van groen in de stad. Het college schrijft in antwoord op de zienswijzen dan ook het volgende: “De wens om het nog volop in ontwikkeling zijnde plangebied waar mogelijk groener in te richten en onnodige verstening tegen te gaan strookt met de uitgangspunten in het beleidsplan Groen Kleurt de stad. En alle bestemmingen in het bestemmingsplan maken groenvoorzieningen mogelijk”. Dit vindt de Partij voor de Dieren mooie woorden waar we de wethouder dan ook graag aan willen houden. Voorzitter, In de plannen lijkt de vergroeningslag echter niet veel meer te zijn dan een rij bomen. Kan de wethouder toelichten hoe hij deze door ons allen gewenste vergroening van het Regentessekwartier Zuid gaat volbrengen? Zou de wethouder bijvoorbeeld niet meer ruimte moeten reserveren in het bestemmingsplan om daadwerkelijk een vergroeningsslag te bereiken? Is er bijvoorbeeld plek om op loopafstand een parkje te realiseren? En zou het Esparantoplein niet een duidelijke groenbestemming kunnen krijgen? Nu is dit een kale parkeervlakte. Kunnen er daarnaast afspraken worden gemaakt met de ontwikkelaars dat zij substantieel groen aanleggen op hun terreinen en rondom en op hun gebouwen, bijvoorbeeld door maximale bebouwingspercentages?

En kunnen zij aan deze afspraken worden gehouden? Zou dit niet wat explicieter in het programma van eisen en het bestemmingsplan naar voren moeten komen? Ik wil de wethouder dan ook nog even herinneren aan onze aangenomen motie vergroening versteende wijken.

Tot slot voorzitter, in het masterplan stond als uitgangspunt dat alle nieuwbouw CO2-neutraal gebeurd. Is dit nog steeds het uitgangspunt? Wordt inderdaad een lage-temperatuur-verwarmingsnet aangelegd met onder andere koude- en warmteopslagen? Daarnaast werd als duurzame maatregel in het masterplan aangegeven dat afkoppeling van schoon oppervlaktewater zou plaatsvinden. Gebeurt dit inderdaad?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer