Bijdrage - Stand van zaken economie en werk­ge­le­genheid


3 december 2015

Bijdrage werkgelegenheid

Voorzitter, 68 miljoen uittrekken om de Haagse economie aan te jagen en 10.000 banen te creëren. Is dit de goede aanpak in de richting van nieuwe banensectoren? Naar het creëren van echte banen? De aantrekkende economie en de ontwikkelingen in het toerisme vertalen zich in ieder geval nog nauwelijks in extra banen. De werkloosheid is weliswaar licht gedaald, maar nog veel te hoog vergeleken met het landelijk gemiddelde van 9,8 procent, en de verborgen werkloosheid is daarbij nog niet eens meegerekend. Volgens de Partij voor de Dieren liggen er meer kansen binnen de Participatiewet die de gemeente kan aanwenden om de hoge werkloosheid verder te doen afnemen. In plaats van een groot deel van het budget aan het bedrijfsleven te geven voor gesubsidieerde arbeid, zou het college zich meer moeten richten op allocatieproblemen. Er is genoeg werk, maar mensen staan aan de kant omdat er geen banen zijn.

Wat het college nu vooral doet is gesprekken voeren met ‘het bedrijfsleven’ en afspraken maken over het in dienst nemen van werkzoekenden. Dit is na de Werktop bijvoorbeeld met 30 bedrijven gebeurd. Er werden afspraken gemaakt over stageplekken, werkervaringsplekken en betaalde banen. Kan het college aangeven hoeveel structurele banen uit die gesprekken voortkomen? Zijn die betaalde banen echte banen, of gesubsidieerde banen?

Voorzitter, we hebben in Den Haag te maken met een groot aantal onopgeloste problemen. Den Haag heeft een grote opgave als het gaat om groenbeheer en vergroening, en toch komen er extra geen banen in aanleg en onderhoud van groen. Den Haag wil inzetten op een circulaire economie. Gisteren nog sprak de commissie leefomgeving over de enorme opgave die Den Haag heeft om afval te scheiden; van het fijn huishoudelijk afval halen we nu slechts 15% gescheiden op, terwijl dit volgens de landelijke richtlijn 75% zou moeten zijn in 2020. Toch zien we in deze sector geen extra banen. De middelen zouden we sturender kunnen aanwenden om werkgelegenheid te creëren in sectoren die we willen stimuleren.

Tekenend voor het allocatieprobleem is de stand van zaken binnen de werkgelegenheidssector energie. Er is een groeiende behoefte aan duurzame energie en de gemeente heeft hier zelf de enorme opgave om klimaatneutraal te zijn in 2040. Huizen moeten energiebesparend worden en voorzien worden van duurzame energie. Daarom zou juist in deze sector groei van de werkgelegenheid verwacht moeten worden. En toch zijn er geen grote verschuivingen te bekennen, behalve dan dat het college zelfs oliebedrijven aantrekt, tegen toekomstige ontwikkelingen in. Het aantal banen is stabiel en de sector draait met name om olie en gas. Het is te verwachten dat deze sector in de nabije toekomst krimpt door een groeiende vraag naar hernieuwbare energie als deze niet innoveert. Kan het college het gebrek aan ontwikkeling in deze sector verklaren? Waarom stuurt het college niet meer op deze sector?

Ik sluit me aan bij de vraag van GroenLinks hoeveel werk er verloren is gegaan door vrijwilligerswerk te stimuleren. Dit kan ten koste gaan van echte banen in sectoren van maatschappelijk belang, zoals in de zorg en de cultuursector. Graag een reactie.

Een voorbeeld van hoe we sturender zouden kunnen werken, is de stadspromotie. Het Koningin-Julianaplein zou bijvoorbeeld mooi ingericht kunnen worden voor een gastvrij onthaal in Den Haag door lokale ondernemers. In plaats daarvan wordt de invulling van het plein uitbesteed aan het bedrijfsleven, aan projectontwikkelaars terwijl je maar moet afwachten wat het voor de stad gaat doen. Gaat uw gang maar. Waarom worden voor dit soort stadspromotie geen lokale ondernemers ingezet?

Voorzitter, laten we van Den haag geen bedrijfslevensubsidiestad maken. Het college gebruikt het participatiebudget nu als sturingsmechanisme om de werkgelegenheid aan te wakkeren zonder richting. En mijn vraag is, is het college bereid meer te richten op allocatieproblemen, in het beleid meer sturing te geven aan ontwikkelingen waar in de stad echt behoefte aan is, zoals een groene, schone stad en een circulaire economie. Maar ook in de zorg, in de cultuursector, sectoren die van groot belang zijn voor onze stad, met het oog op dat die sectoren mensen in dienst nemen?

Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer