Bijdrage - Agenda Groen voor de Stad


15 december 2016

Voorzitter,

Er groeit van alles in Den Haag; meer inwoners, meer woningen, meer parkeerplaatsen. Het groenoppervlak groeit onvoldoende mee. En voor bewoners in de helft van de stadsdelen, is Den Haag al geen groene stad achter de duinen, maar een grijze stad. Zij lopen dagelijks naar school of naar de winkel zonder ook maar enig sprietje groen tegen te komen. Het mooie groen dat Den Haag Rijk is, is niet evenwichtig over Den Haag verdeeld.

De Agenda Groen voor de Stad zou hier iets aan moeten doen; het zou een stevig kader moeten bieden om het groen in deze groeiende stad te versterken en uit te breiden. Door een groene leefomgeving zijn mensen gezonder. Overgewicht is een enorm probleem in Den Haag. Door meer groen worden mensen aangemoedigd te bewegen. De stad wordt aantrekkelijker door voor mens en dier en is het goed voor de economische aantrekkelijkheid. Dat erkent het college ook in de Agenda.

Maar het is nog te bezien of deze Agenda uitmondt in concrete doelstellingen voor meer groen. Nu ontbreken deze, terwijl er in Ruimte voor de Stad wel een concrete doelstelling, 25.000 woningen, is opgenomen. Bovendien ontbreekt een gedegen financiële onderbouwing.

De wethouder heeft toegezegd in ieder geval in de wijkvisies op te nemen hoeveel groen er in de wijk bijkomt en is afgegaan.

Ook is het goed dat in ieder geval op aandringen van de raad ook duurzame instandhouding van de SGH in het dictum is opgenomen.

De Partij voor de Dieren wil doelstellingen zien voor groene daken, extra groen in versteende wijken en toename van biodiversiteit. Het is jammer dat het nog duurt tot het voorjaar voordat we hierover gaan spreken, we willen graag actie zien.

De Agenda mist ook wat eenvoudige verbeterpunten, laaghangend fruit. Zo kun je veel doen voor de biodiversiteit op een simpele, goedkope manier. Het natuurlijk beheer van bermen en oevers kan zorgen voor meer ecologische verbindingen, een grotere rijkdom aan diersoorten en een fijnere leefomgeving. Nu zijn bermen vaak groene woestijnen zonder dat er ook maar iets op leeft. Zonde van het ruimtegebruik. Daarom de volgende motie:

Motie minder vaak het gras maaien

Voorzitter, de Haagse Bomen App is verouderd. We hebben gezien met de bomenkap aan de Veenkade, het Tournooiveld en de de populierenkap dat burgers betrokken zijn bij bomen en dat misverstanden bestaan over herplant en reden van kap. Andere gemeenten halen ons rechts en links in met een geavanceerdere informatievoorziening, terwijl de Haagse Bomen App niet up- to- date is. Daarom de volgende motie

Motie verbeter Haagse Bomen App.

Voorzitter, het Stedelijk Groen Overleg. Wie kent het niet, of beter gezegd, wie kent het wel? De status van dit overleg is onduidelijk, stukken zijn niet openbaar, en wij als raad weten niet wat het college met de resultaten van het overleg doet, terwijl er wordt gesproken over allerlei actuele beleidsplannen. Bewonersorganisaties zijn niet vertegenwoordigd. Dat is gek, aangezien er wel veel van bewoners wordt verwacht als het gaat om de aanleg van groen, Haagse Kracht. Om de betrokkenheid van de stad bij groenplannen te verbeteren, de volgende motie: Versterk Stedelijk Groen Overleg.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren ziet in de Agenda groen veel kansen, maar het is de vraag of het voldoende is voor een echte vergroeningsslag. Dit zal blijken bij de uitwerking.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer