Bijdrage - Agenda Ruimte voor de Stad


15 december 2016

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt dat het met de groei van de stedelijke bevolking en klimaatverandering hét moment is om heldere keuzes te maken over ruimtelijke ontwikkeling. Maar de enige harde norm die wordt gesteld, is dat er 25.000 nieuwe woningen bijkomen om de groei van de stad op te vangen. Die groei neemt het college als een gegeven. De gevolgen van die groei zijn onvoldoende doordacht.

Bevolkingsgroei betekent namelijk ook toename van het verkeer. De druk op de openbare ruimte neemt door extra parkeerplekken toe, en als we niet snel de overgang maken naar elektrisch verkeer, ook de luchtvervuiling.

Het is nu verplicht om bij nieuwbouw ook nieuwe parkeerplekken aan te leggen. Met 25.000 woningen is dat een enorme hoeveelheid extra oppervlak. Het college wil zelfs extra parkeerplekken aanleggen als het aantal auto’s boven de parkeernorm uitkomt.

Door de parkeereis en schaarse ruimte nemen de kosten om te ontwikkelen toe. Als we niet een gedegen beleid voeren op parkeren, dreigen woningen ook nog eens onbetaalbaar worden, terwijl betaalbare woningen nodig zijn.

Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van de Provincie Zuid-Holland dat in Den Haag honderden parkeerplaatsen onder woningbouwprojecten leegstaan en de parkeereis van de gemeente niet altijd aansluit op de werkelijke vraag. De huidige parkeernorm voor de nieuwbouwprojecten op het Koningin Julianaplein en het Spuiplein is al losgelaten; de gemeente Amsterdam eist al bij nieuwbouw ondergrondse parkeerplekken aan te leggen en bij sociale woningen op eigen grond.

Wij willen dat er en onderzoek wordt gedaan naar het loslaten van de parkeernorm, gekoppeld aan de ambitie om 25.000 woningen aan te leggen. We kijken dus vooruit naar welke uitzonderingen of vrijstellingen moeten worden gemaakt, en willen pilots met vrijstellingen.

Motie flexibeler omgaan met parkeernormen

Voorzitter, groen en ruimtelijke ontwikkelingen hangen nauw met elkaar samen, maar de gevolgen van de bebouwing voor het groen en de leefbaarheid zijn niet goed uitgewerkt in deze agenda.

Verdichten, vergroenen en verduurzamen moeten in samenhang worden bezien. Daarom het volgende amendement:

Amendement Samenhang verdichting, vergroening, verduurzaming

Ook missen wij in Ruimte voor de stad een visie op vergunningsvrij bouwen. Dat particulieren kunnen zonder vergunning dakkapellen, aanbouwen en overkappingen kunnen bouwen, leidt tot verdere verstening van tuinen. Het waterbergend vermogen loopt terug en hittestress neemt toe.

In Utrecht laat een eerste verkenning van de effecten van vergunningsvrij bouwen een substantiële groei van bebouwing in stedelijk gebied zien. De wijk Tuindorp is daar inmiddels een betondorp geworden.

Gemeenten krijgen straks door de Omgevingswet meer ruimte om zelf te bepalen voor welke situaties in het omgevingsplan een vergunning nodig is voor bouwwerken. Gemeenten kunnen vervolgens per locatie voor kiezen om meer bouwwerken vergunningsvrij toe te staan via het omgevingsplan. Het onbekend is wat de verruiming van 2010 voor invloed heeft gehad op de uitbreiding op de leefbaarheid en het klimaat in de Haagse wijken.

Daarom de volgende motie: Motie onderzoek invloed vergunningsvrij bouwen op leefbaarheid en klimaat

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer