Bijdrage Begroting 2016 - Groen, biodi­ver­siteit, dieren­welzijn


28 oktober 2015

De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat de wethouder Buitenruimte met zo weinig middelen voor natuur, milieu en dierenwelzijn als hier voorlicht in de begroting op pad wordt gestuurd. Het tekent de armoedigheid waar onze leefomgeving momenteel mee te kampen heeft.

Allereerst op het punt groenonderhoud. De extra middelen van slechts 6 ton op een budget van ongeveer 9 miljoen voor groen, worden ingezet voor boomonderhoud en de vervanging van populieren en wilgen. En is die 9 miljoen en dat beetje extra voldoende om het jarenlange achterstallig onderhoud aan groen in te halen?

Is het voldoende om het broodnodige onderhoud te plegen aan de ecologische verbindingszones en de verbindingen tussen de zones aan te leggen en te versterken? Graag een reactie van de wethouder.

Waarop het onderscheid tussen groen en natuur is gebaseerd voorzitter, is mij nog steeds volstrekt onduidelijk. Zit er een verschil in de natuurwaarde? Is dit een puur arbitrair onderscheid of zit er een gedachte achter? Is het zo dat groen het likje verf is om onze stad een groene uitstraling te geven en natuur echte ecologische waarde heeft? Kan de wethouder hier zijn licht eens op laten schijnen?

Dan de middelen voor extra groen. 5 ton. Uit de beantwoording op onze technische vraag hoeveel budget er voor ecologische zones beschikbaar is, komt naar voren dat dat jaarlijks 3 ton is. Maar het is onduidelijk hoe dit geld wordt geïnvesteerd. Wat is er tot nu toe gedaan? En is dit alleen voldoende om de jarenlang verwaarloosde Haagse Beek naast de noordwestelijke hoofdroute op te knappen? Graag hoor ik meer over en wat hiervan de resultaten zijn.

De focus van het college ligt bij de aanleg van extra groen eenzijdig op de belevingswaarde van het groen voor de inwoners en bezoekers. Als we alleen nadruk leggen op de belevingswaarde, zou het zomaar kunnen dat we binnen no-time weer een groot aantal bomen moeten kappen, wat altijd een verstoring van een groot aantal diersoorten veroorzaakt. De grijze stad krijgt nu groene stadsentrees, groene uithangborden dus, maar de vraag is of binnen dit budget ook rekening wordt gehouden met behoud en versterken van de natuur? Dit betwijfelt mijn fractie, aangezien het woord ‘biodiversiteit’ nergens voorkomt in de begroting.

De Partij voor de Dieren had een heldere samenhang willen zien tussen de programma Ontwikkeling Buitenruimte en Stadsontwikkeling, tussen ecologie en planologie, helder werd gelegd. Planontwikkeling, waarin een koppeling gemaakt wordt tussen inrichting van de openbare ruimte en ecologisch beleid. Waarom wordt hier steeds niet voor gekozen?

We leven in een van de dichtstbevolkte steden van Nederland die de komende jaren qua bevolkingsaantal, bebouwing en verkeer verder groeit. De natuur heeft tussen asfalt en beton moeite te overleven. Jaarlijks worden alleen al door de Dierenambulance circa 10.000 gewonde in het wild levende dieren opgehaald. Er wonen meer dieren dan mensen in de stad en toch wordt er nu nauwelijks rekening gehouden met hun belangen. Dit gaat ook ten koste van de inwoners en de aantrekkelijkheid van de stad; investeren in de natuur is investeren in de economie.

Alleen al in het komende jaar worden 1.500 woningen bijgebouwd. Deze woningen moeten binnen de bestaande stad gerealiseerd worden, dus door middel van verdichting.

De aansluiting tussen de ecologische verbindingszones komt in het gedrang als we verder verdichten en tegelijk niets doen.

De stad groeit; vindt de wethouder dat het budget voor de versterking en uitbreiding van de natuur voldoende is om in te toekomst te komen tot een robuuste natuur en een leefbare stad? Graag een reactie.

Iedereen, ook de gemeente, heeft volgens de Flora- faunawet de plicht voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente dit momenteel onvoldoende doet. Misschien maakt onbekend wel onbemind. In Amsterdam leven er bijvoorbeeld 10.000 verschillende diersoorten. Hoeveel verschillende soorten leven er in Den Haag? Weten wij dit, vraag ik de wethouder. De gemeente Den Haag beschikt momenteel in ieder geval niet over voldoende inzichtelijke soorteninformatie. Het is volstrekt onduidelijk hoe het is gesteld met de biodiversiteit in de stad. Lastig beleid maken zo. Daarom verzoekt de Partij voor de Dieren de wethouder een natuurwaardenkaart op te stellen. Die kaart moet de natuurwaarden weergeven voor de groengebieden binnen de gemeentegrenzen. De natuurwaarden worden bepaald op basis van biodiversiteit, natuurlijkheid, vervangbaarheid en bijdrage aan de ecologische structuur. Graag hoor ik van de wethouder of hij bereid is dit te doen.

Eerder is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om groen aan te leggen in de meest versteende wijken van Den Haag. In de beantwoording op onze technische vraag hoeveel budget er is gereserveerd om de motie uit te voeren, een teken dat de motie niet eens goed is begrepen door het college. Het ging namelijk om uitvoering van de motie binnen het bestaande budget voor extra groen, dat dat in ieder geval wordt ingezet voor aanleg van groen in de meest versteende wijken. Wat gaat de wethouder doen om dit alsnog voor elkaar te krijgen met de huidige middelen? Dit verzoek sluit aan bij het initiatief ‘Dat kan groener’.

Voorzitter, mede door verdichting en uitbreiding komen dieren in het gedrang en raken gewond. De Dierenambulance vervoert jaarlijks ongeveer 10.000 gewonde dieren. Over al deze dieren ontfermen zich vrijwilligers zonder enige gemeentelijke bijdrage. De gemeente zet met inrichting van de ruimte de leefomgeving van dieren onder druk, maar willen vervolgens de schade niet vergoeden. Het vervoer van dode dieren wel, maar niet van gewonde dieren. Het is niet uit te leggen. Veel andere gemeenten maken dit onderscheid niet. Als een wild dier gewond raakt bij station NOI zal de Dierenambulance blij zijn als deze aan de Voorburgse kant kan worden opgehaald en niet in Den Haag. In Voorburg, Pijnacker en Zoetermeer maken ze dit ridicule onderscheid namelijk niet. Er is slechts jaarlijks 150 duizend euro voor nodig. Waarom heeft de wethouder dit niet budget in lijn van wat de raad wil niet toegevoegd aan het dierenwelzijnsbudget.

Voorzitter, jaarlijks is er 50.000 euro extra budget voor het dierenwelzijn tot aan 2018. De effectiviteit van dit budget blijft onderbelicht. De Partij voor de Dieren ziet graag een jaarlijkse rapportage over dierenwelzijn in Den Haag, een logische aansluiting op de uitgangspunten in de nota dierenwelzijn. In het jaarverslag dierenwelzijn zouden wij graag zien hoeveel en wat de gemeente precies doet om het dierenwelzijn in de gemeente te verbeteren. Van de huisdierinformatiepunten tot aan faunapassages. Ook een financiële onderbouwing van deze activiteiten kan niet ontbreken in het jaarverslag. Wij horen graag of de wethouder bereid is dit jaarverslag te leveren.

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting 2016 - Milieu en Verkeer

Lees verder

Bijdrage Begroting - Raadsvergadering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer