Bijdrage Begroting - Raads­ver­ga­dering


5 november 2015

Voorzitter,

Een stad met steeds minder leefruimte kan het zich niet veroorloven voor mens, dier en natuur te veronachtzamen. De Partij voor de Dieren vindt dat deze begroting de druk op de leefomgeving opvoert. Meer parkeerplekken, een goedkope parkeervergunning, 1500 nieuwe woningen per jaar en weer een snelweg erbij. Toch is het nog niet genoeg. Den Haag steekt miljoenen in stadsmarketing, voor nog meer evenementen, nog meer toeristen en nog meer bedrijven. Dit alles legt meer druk op het welzijn van dieren, de luchtkwaliteit, de waterhuishouding, de natuur en het klimaat.

De Partij voor de Dieren wenst Den Haag van harte beterschap en doet een aantal voorstellen voor behandeling. Ik dien deze voorstellen in de eerste termijn in omdat de tijd dringt.

Den Haag is versteend. De stad staat hoog in de ranglijst van de Wageningen Universiteit van minst groene steden. Toch handhaaft dit college een structureel tekort van miljoenen op het groenonderhoud. Wie structureel te weinig uitgeeft aan groen, geeft betekenis aan de uitspraak dat alles van waarde weerloos is, ook in Den Haag. Het volgende amendement om dit te herstellen:

Amendement extra groenbudget

Als de gemeente erkent dat Den Haag ook een leefgebied van veel diersoorten is, kan versterking van het leefgebied van dieren hand in hand gaan met duurzaam beleid. Steden vormen steeds meer een toevluchtsoord voor dieren vanwege toenemende activiteiten in duingebied, door gifgebruik en monoculturen op het platteland. Wilde bijen doen het bijvoorbeeld beter in de steden dan op het platteland. Om goed inzichtelijk te krijgen welk beleid er nodig is om rekening te houden met dieren, wil de Partij voor de Dieren een natuurwaardenkaart opstellen. Veel gemeenten, zoals Amsterdam, Tiel en Aalsmeer, hebben die al. Vandaar de volgende motie:

Motie natuurwaardenkaart stedelijke en omringende flora en fauna opstellen

Het komende jaar staan veel bouwprojecten op de planning. Bouwen en herinrichten kan zodanig dat dieren hier ook van profiteren. Natuurinclusief bouwen is een manier van ruimtelijke ontwikkeling, waarbij ook leefruimte ontstaat voor flora en fauna.. Transformatiegebieden zoals de Binckhorst bieden kansen voor natuurinclusief bouwen in Den Haag. Daarom de volgende motie:

Motie natuurinclusief bouwen

Aansluitend hierop kan ons voorstel voor een Programma van Eisen der Dieren, ontwikkeld door DS landschapsarchitecten, ervoor zorgen dat bij grondexploitaties standaard rekening wordt gehouden met dieren:

Motie Programma van Eisen der Dieren

Voorzitter, onze stadsecoloog is momenteel niet zichtbaar, voor de bewoners van Den Haag niet en voor de gemeenteraad niet. Haar advies wordt ingewonnen als het om de Haagse natuurgebieden of ecologische zones gaat, maar het is juist van belang om de ecologische waarden ook te betrekken bij andere ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor krijgt onze waardevolle stadsnatuur een volwaardige plek in de stad Daarom de volgende motie:

Motie inzet en zichtbaarheid stadsecoloog

Een stadsecoloog is geen stadsecoloog, voorzitter. Zoals eerder geconstateerd werd door het Haags Milieucentrum is 1 stadsecoloog niet voldoende om de natuur in Den Haag te monitoren en betrokken te zijn bij de ruimtelijke ontwikkelingen in Den Haag. Het HMC pleit al jaren voor de aanstelling van minstens drie stadsecologen en dat moet er nu eindelijk maar eens van komen. Daarom de volgende motie:

Motie team stadsecologen

In de begroting zijn de baten van groen aanzienlijk lager dan de lasten, waardoor groen een sluitpost lijkt te zijn. Met de TEEB methode kunnen de maatschappelijke baten en daarmee indirect de economische voordelen van groen worden berekend. Door gebruik van de TEEB-methode kan de gemeente beter beoordelen welke investeringen in natuur en biodiversiteit de stad ten goede komen. Vandaar de volgende motie:

Motie groenbaten berekenen d.m.v. TEEB

Voorzitter, door alle bouw- en verkeersontwikkelingen komen dieren in de verdrukking en raken gewond door menselijk toedoen. In buurtgemeenten zoals Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp neemt de gemeente verantwoordelijkheid voor dit probleem en krijgt de Dierenambulance een jaarlijkse vergoeding voor het ophalen van de gewonde in het wild levende dieren. De Partij voor de Dieren vindt het onderscheid dat de gemeente maakt, het wel bekostigen van vervoer van dode dieren en niet het bekostigen van het vervoer van gewonde dieren, getuigen van gebrek aan verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van dieren. Met dit amendement maken wij geld vrij om de komende vier jaar de kosten voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren te vergoeden:

Amendement ritbijdrage gewonde in het wild levende dieren

Onbedoeld komen in diverse soorten putten bij huis en tuin allerlei kleine dieren terecht. Door de steile wanden kunnen ze er niet meer uit, en uiteindelijk sterven ze in de put. Soms worden er wel tientallen dieren in een put aangetroffen. Het probleem kan simpel verholpen worden door uitklimvoorzieningen in putten te maken. Fabrikanten van dergelijke kolken/rioolsystemen kunnen gemakkelijk aanpassingen maken om kolken met uitklimvoorzieningen te produceren, maar deze bedrijven doen dit niet omdat er geen vraag komt vanuit gebruikers. Daarom de volgende motie:

Motie uitklimmogelijkheden voor dieren

De dierenwelzijnsnota in Den Haag is in 2012 geactualiseerd. De Partij voor de Dieren wil goed kunnen zien in hoeverre de uitgangspunten in de praktijk worden uitgevoerd. Er is echter geen enkel toetsingsmoment of een rapportage, waardoor de gemeenteraad niet kan beoordelen of de voorgestelde maatregelen voldoende effectief worden uitgevoerd om dierenwelzijn in de stad te verbeteren. Daarom de volgende motie:

Rapportage Dierenwelzijnsbeleid

Voorzitter, huisdieren zijn vaak ongezien slachtoffer van huiselijk geweld. In 55% van de ruim 200.000 gevallen van huiselijk geweld in Nederland blijkt dat het huisdier is mishandeld of zelfs is gedood door de geweldplegers. Als slachtoffers van huiselijk geweld vluchten kunnen zij bij een opvang terecht, maar helaas kunnen huisdieren niet terecht in zo’n opvang. In 2014 is gestart met een pilot in de gemeente Zwolle om ook huisdieren tijdelijk op te vangen. Dit project bleek een succes. Daarom roepen we via deze motie het college op om het voorbeeld van de gemeente Zwolle te volgen.

Motie Blijf van mijn Dier

Dan Voorzitter, enkele opmerkingen over de luchtkwaliteit. De coalitie heeft de ambities niet onder stoelen of banken geschoven: WHO-norm nastreven voor een betere luchtkwaliteit. Maar uit het nieuwe Actieplan Luchtkwaliteit blijken maatregelen die de ambities zouden moeten ondersteunen ‘matig’. Het actieplan gaat vooral uit van vrijwillig minder en schoner rijden. Maar de auto krijgt ruim baan o.a. door nieuwbouw en parkeerplaatsen in het centrum, door de komst van de Rotterdamse Baan en lage parkeertarieven. Laadpalen en roetfilters zijn niet voldoende; Den Haag heeft behoefte aan meer bronmaatregelen, zoal een subsidieregeling voor veelgebruikers zoals pizzabezorgers en ondernemers die bestelbusjes gebruiken om over te stappen naar schoon vervoer.

Voorzitter, omdat het actieplan pas in december wordt besproken, wij maatregelen voor een schonere lucht zeer urgent vinden en het budget nu onvoldoende is voor de nodige maatregelen, willen wij meer budget reserveren met dit amendement:

Amendement luchtkwaliteit.

Voorzitter, dan kom ik bij duurzaamheid. Den Haag heeft als ambitie in 2040 klimaatneutraal te zijn. Grote stappen moeten er worden gezet om dit doel te verwezenlijken. Om te beginnen kan de gemeente het goede voorbeeld geven. Het gemeentelijk doel is om de CO2-uitstoot met 30% te laten afnemen in 2020, maar in het plan van aanpak verduurzamen gemeentelijk vastgoed staat slechts de ambitie om vóór 2020 alle verduurzamingsmaatregelen uit te voeren welke binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Dit is een wettelijke plicht die ook voor ondernemers geldt en veel ondernemers gaan verder.

Voorzitter, meer mag van de gemeente worden verwacht. De wethouder heeft aangegeven dat voor investeringen om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen geen specifiek budget beschikbaar is. Een echte duurzaamheidsslag is nodig; vandaar de volgende motie. Daarnaast geeft het college veel subsidie aan grootschalige evenementen. De wethouder gaf in de Commissie Bestuur aan dat hier geen duurzaamheidscriteria gelden. Hier zou de gemeente ook het goede voorbeeld moeten laten zien. Vandaar de volgende motie.

Motie duurzaamheidscriteria bij grote evenementen

Voorzitter, er is een ding wat hier steeds vergeten wordt, of wat andere partijen misschien niet durven noemen, als het gaat om duurzaamheid. Het is aangetoond dat als alle Nederlanders 1 dag in de week geen vlees zouden eten in 1 klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens zou worden gehaald. En vlees eten legt naast uitstoot van broeikasgassen nog een veel groter beslag op het milieu. Voor het produceren van 1 biefstuk is bijvoorbeeld 3000 liter zoet water nodig. En dan spreek ik nog niet over het dierenleed van ruim 500 miljoen dieren per jaar in de bio-industrie. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor de stad, en het zou daarom de gemeente sieren en ook daadwerkelijk helpen in de transitie naar een klimaatneutrale stad, als we binnen de gemeentelijke organisatie met z’n allen ietsje minder vlees gaan eten. Vandaar de volgende motie om een dag per werkweek in te stellen waarop geen vlees- of visgerechten worden geserveerd in de gemeentelijke organisatie.

Motie vleesvrije dag

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting 2016 - Groen, biodiversiteit, dierenwelzijn

Lees verder

Bijdrage - Algemene verklaring van geen bedenkingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer