Motie duur­zaam­heids­cri­teria bij grote evene­menten


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016 - 2019 (RIS 285871),

Constaterende dat in de evenementenvisie van 2011 wordt aangegeven dat:

  • Bij evenementen het aspect duurzaamheid steeds belangrijker wordt en dat de gemeente het verduurzamen van evenementen stimuleert,
  • In het initiatiefvoorstel van D66 dat door de gemeenteraad in 2010 is aangenomen wordt verzocht een lokale richtlijn duurzame evenementen te ontwikkelen,

Overwegende dat:

  • Duurzaamheid bij elk evenement goed verankerd moet zijn,
  • In 2015 in totaal € 3.540.000 is toegekend aan de verschillende evenementen,
  • Er in 2016 een bedrag van € 2.200.000 gereserveerd is voor Grootschalige Publieksevenementen en dat daarnaast wordt voorgesteld van de in het coalitieakkoord gereserveerde € 3 miljoen voor belastingpauze voor kleine ondernemers en ZZP’ers met een laag inkomen € 2 miljoen in te zetten voor de vernieuwing en intensivering van het evenementenbeleid,
  • Op de gemeentewebsite[1] voorwaarden voor subsidie van publieksevenementen worden weergegeven, maar hierbij geen duurzaamheidscriteria worden genoemd,
  • In het coalitieakkoord is aangegeven dat de gemeente het goede duurzame voorbeeld zal geven en dat dit ook zou moeten gelden bij grootschalige subsidiering,

Verzoekt het college:

  • Duurzaamheidscriteria op te stellen die worden gehanteerd bij het subsidiëren van publieksevenementen,
  • Deze duurzaamheidscriteria op de gemeentewebsite te publiceren.

Christine Teunissen, Inge Vianen Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren GroenLinks Groep Okcuoglu

[1] http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Evenementen-in-Den-Haag.htm


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

D66, PvdA, CDA, VVD, PVV, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer