Motie duur­zaam­heids­cri­teria bij grote evene­menten


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016 - 2019 (RIS 285871),

Constaterende dat in de evenementenvisie van 2011 wordt aangegeven dat:

  • Bij evenementen het aspect duurzaamheid steeds belangrijker wordt en dat de gemeente het verduurzamen van evenementen stimuleert,
  • In het initiatiefvoorstel van D66 dat door de gemeenteraad in 2010 is aangenomen wordt verzocht een lokale richtlijn duurzame evenementen te ontwikkelen,

Overwegende dat:

  • Duurzaamheid bij elk evenement goed verankerd moet zijn,
  • In 2015 in totaal € 3.540.000 is toegekend aan de verschillende evenementen,
  • Er in 2016 een bedrag van € 2.200.000 gereserveerd is voor Grootschalige Publieksevenementen en dat daarnaast wordt voorgesteld van de in het coalitieakkoord gereserveerde € 3 miljoen voor belastingpauze voor kleine ondernemers en ZZP’ers met een laag inkomen € 2 miljoen in te zetten voor de vernieuwing en intensivering van het evenementenbeleid,
  • Op de gemeentewebsite[1] voorwaarden voor subsidie van publieksevenementen worden weergegeven, maar hierbij geen duurzaamheidscriteria worden genoemd,
  • In het coalitieakkoord is aangegeven dat de gemeente het goede duurzame voorbeeld zal geven en dat dit ook zou moeten gelden bij grootschalige subsidiering,

Verzoekt het college:

  • Duurzaamheidscriteria op te stellen die worden gehanteerd bij het subsidiëren van publieksevenementen,
  • Deze duurzaamheidscriteria op de gemeentewebsite te publiceren.

Christine Teunissen, Inge Vianen Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren GroenLinks Groep Okcuoglu

[1] http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Evenementen-in-Den-Haag.htm


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

D66, PvdA, CDA, VVD, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie inzet en zichtbaarheid stadsecoloog

Lees verder

Motie baten groen berekenen met behulp van TEEB- stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer