Motie baten groen berekenen met behulp van TEEB- stad


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van Programmabegroting 2016-2019,

Constaterende dat:

 • In de begroting lasten en baten zijn opgenomen,
 • Het bij de paragrafen openbaar groen (programma 2.10 en 2.19) onduidelijk is hoe de baten zijn berekend,
 • Het bij de paragrafen openbaar groen (programma 2.10 en 2.19) opmerkelijk is dat de baten aanzienlijk lager uitvallen dan de lasten,

Overwegende dat:

 • Er een rekenprogramma is, genaamd TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), waarmee de baten van natuur en water kunnen worden gekwantificeerd,
 • Dat dit programma zou moeten worden gebruikt bij het wijzigen van bestemmingsplannen, nieuwbouw en verbouwingen aangezien daar de baten van groen goed inzichtelijk te maken zijn,
 • Den Haag in 2011 deel heeft genomen aan het project TEEBstad
 • Het in de begroting lijkt alsof groen alleen een kostenpost is,
 • De maatschappelijke baten van groen uiteenlopen van een betere luchtkwaliteit tot vermeden energiekosten - en van meer vastgoedwaarde van woningen tot aan een hogere arbeidsproductiviteit,
 • De maatschappelijke baten van groen voor een stad als Den Haag daarmee moeilijk kunnen worden overschat,
 • De begroting een plaats is waarin de baten die tegenover de lasten staan juist moeten worden weergegeven,

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken of de baten van groen in de stad voor een aantal groenprojecten kunnen worden berekend volgens de TEEB-systematiek,
 • Dit te doen voor minstens twee groenprojecten in de periode voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor 2017,
 • Zich aan te melden voor het samenwerkingsverband TEEB- stad voor het verder ontwikkelen van de methode,
 • Te onderzoeken of in de toekomst bij het wijzigen van bestemmingsplannen, bij nieuwbouw en verbouwingen, de TEEB-methode kan worden toegepast,
 • Hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

Christine Teunissen Inge Vianen Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren GroenLinks Groep Okcuoglu


Status

Verworpen

Voor

PvdD, HSP, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, GroepOkcuoglu

Tegen

D66, PvdA, CDA, ID, PvdE, PVV, GroepdeMos, GroepvanderHelm, SP, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer