Motie baten groen berekenen met behulp van TEEB- stad


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van Programmabegroting 2016-2019,

Constaterende dat:

 • In de begroting lasten en baten zijn opgenomen,
 • Het bij de paragrafen openbaar groen (programma 2.10 en 2.19) onduidelijk is hoe de baten zijn berekend,
 • Het bij de paragrafen openbaar groen (programma 2.10 en 2.19) opmerkelijk is dat de baten aanzienlijk lager uitvallen dan de lasten,

Overwegende dat:

 • Er een rekenprogramma is, genaamd TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), waarmee de baten van natuur en water kunnen worden gekwantificeerd,
 • Dat dit programma zou moeten worden gebruikt bij het wijzigen van bestemmingsplannen, nieuwbouw en verbouwingen aangezien daar de baten van groen goed inzichtelijk te maken zijn,
 • Den Haag in 2011 deel heeft genomen aan het project TEEBstad
 • Het in de begroting lijkt alsof groen alleen een kostenpost is,
 • De maatschappelijke baten van groen uiteenlopen van een betere luchtkwaliteit tot vermeden energiekosten - en van meer vastgoedwaarde van woningen tot aan een hogere arbeidsproductiviteit,
 • De maatschappelijke baten van groen voor een stad als Den Haag daarmee moeilijk kunnen worden overschat,
 • De begroting een plaats is waarin de baten die tegenover de lasten staan juist moeten worden weergegeven,

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken of de baten van groen in de stad voor een aantal groenprojecten kunnen worden berekend volgens de TEEB-systematiek,
 • Dit te doen voor minstens twee groenprojecten in de periode voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor 2017,
 • Zich aan te melden voor het samenwerkingsverband TEEB- stad voor het verder ontwikkelen van de methode,
 • Te onderzoeken of in de toekomst bij het wijzigen van bestemmingsplannen, bij nieuwbouw en verbouwingen, de TEEB-methode kan worden toegepast,
 • Hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

Christine Teunissen Inge Vianen Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren GroenLinks Groep Okcuoglu


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

D66, PvdA, CDA, PVV, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie duurzaamheidscriteria bij grote evenementen

Lees verder

Amendement VvGB aangaande specifieke verklaring

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer