Amen­dement VvGB aangaande speci­fieke verklaring


26 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van het Gewijzigd voorstel van het college inzake Algemene verklaring van geen bedenkingen (RIS 288041),

Besluit om het voorstel als volgt te wijzigen:

Onder vernummering lid II in te voegen: "Te verklaren dat in afwijking van het onder I gestelde een specifieke verklaring van geen bedenkingen is vereist voor plannen met een aanzienlijke afwijkende bouwhoogte dan wel wijzigingen van een groenbestemming, dan wel plannen in of aan de rand van beschermde stads- of dorpsgezichten of van beschermde natuurgebieden".

Toelichting

In de toelichting op het raadsvoorstel wordt aangegeven dat voor plannen die ruimtelijk ingrijpend zijn, waarbij sprake is van een aanzienlijke afwijkende bouwhoogte dan wel zijn gesitueerd in of aan de rand van beschermde stads- of dorpsgezichten of van beschermde natuurgebieden het vereiste van een specifieke verklaring van geen bedenkingen geldt. Daarnaast heeft de wethouder bij de commissiebehandeling aangegeven dat een specifieke verklaring ook voor bestemmingswijzigingen van grond wat als groen is bestemd van toepassing is. Indieners zijn daarom van mening dat het verstandig is om expliciet op te nemen dat de situaties onder I niet, indien in tegenspraak met het hiervoor gestelde, met een algemene verklaring kunnen worden afgedaan.

Christine Teunissen Jerry Snellink Arjen Kapteijns

Partij voor de Dieren SP GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PVV, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie baten groen berekenen met behulp van TEEB- stad

Lees verder

Amendement VvGB aangaande verstrekken stukken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer