Motie Natuur­waar­den­kaart stede­lijke en omrin­gende flora en fauna opstellen


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van Programmabegroting 2016 – 2019,

Constaterende dat:

  • De Flora- en faunawet de gemeente Den Haag verplicht zorg te dragen voor het bewaken van de natuurwaarden op haar grondgebied,
  • De gemeente Den Haag in tegenstelling tot andere overheidsinstanties niet beschikt over een natuurwaardenkaart,
  • De natuurwaarden op bestaande natuurwaardenkaarten worden bepaald op basis van biodiversiteit, natuurlijkheid, vervangbaarheid en bijdrage aan de ecologische structuur,

Overwegende dat:

  • Het voor gemeente en bewoners momenteel onduidelijk is hoe het is gesteld met de Haagse (stads)natuur,
  • Een natuurwaardenkaart bijdraagt aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Natura2000 gebieden, de ecologische zones en stedelijke flora en fauna,
  • Een natuurwaardenkaart de gemeente ondersteunt in het naleven van de zorgplicht volgens de Flora- en faunawet,
  • Een natuurwaardenkaart het imago ‘groene stad achter de duinen’ van Den Haag versterkt,

Verzoekt het college:

  • Een natuurwaardenkaart op te stellen waarin ten minste de natuurwaarden van de binnenstedelijke flora en fauna, het gemeentelijk groen, de ecologische zones en de Natura 2000 gebieden zijn opgenomen,
  • De eerste versie van deze kaart in maart 2016 te presenteren en met regelmaat te actualiseren,
  • Deze natuurwaardenkaart zichtbaar en helder te verspreiden via alle mogelijke communicatiemiddelen, waaronder de gemeentelijke website.

Christine Teunissen Inge Vianen Pieter Grinwis Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren GroenLinks ChristenUnie/SGP Groep Okcuoglu


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie opnemen Programma van Eisen der Dieren bij grondexploitaties

Lees verder

Motie Blijf van mijn Dier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer