Motie Natuur­waar­den­kaart stede­lijke en omrin­gende flora en fauna opstellen


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van Programmabegroting 2016 – 2019,

Constaterende dat:

  • De Flora- en faunawet de gemeente Den Haag verplicht zorg te dragen voor het bewaken van de natuurwaarden op haar grondgebied,
  • De gemeente Den Haag in tegenstelling tot andere overheidsinstanties niet beschikt over een natuurwaardenkaart,
  • De natuurwaarden op bestaande natuurwaardenkaarten worden bepaald op basis van biodiversiteit, natuurlijkheid, vervangbaarheid en bijdrage aan de ecologische structuur,

Overwegende dat:

  • Het voor gemeente en bewoners momenteel onduidelijk is hoe het is gesteld met de Haagse (stads)natuur,
  • Een natuurwaardenkaart bijdraagt aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Natura2000 gebieden, de ecologische zones en stedelijke flora en fauna,
  • Een natuurwaardenkaart de gemeente ondersteunt in het naleven van de zorgplicht volgens de Flora- en faunawet,
  • Een natuurwaardenkaart het imago ‘groene stad achter de duinen’ van Den Haag versterkt,

Verzoekt het college:

  • Een natuurwaardenkaart op te stellen waarin ten minste de natuurwaarden van de binnenstedelijke flora en fauna, het gemeentelijk groen, de ecologische zones en de Natura 2000 gebieden zijn opgenomen,
  • De eerste versie van deze kaart in maart 2016 te presenteren en met regelmaat te actualiseren,
  • Deze natuurwaardenkaart zichtbaar en helder te verspreiden via alle mogelijke communicatiemiddelen, waaronder de gemeentelijke website.

Christine Teunissen Inge Vianen Pieter Grinwis Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren GroenLinks ChristenUnie/SGP Groep Okcuoglu


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer