Motie opnemen Programma van Eisen der Dieren bij grond­ex­ploi­taties


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van Programmabegroting 2016-2019,

Overwegende dat:

  • Bouwontwikkelingen in Den Haag primair gericht zijn op de behoeften van de mens,
  • Er niet expliciet rekening wordt gehouden met behoeften van dieren,
  • Door bij bouwontwikkelingen ook ruimte gecreeerd kan worden voor flora en fauna in Den Haag, door bijvoorbeeld het aanleggen van groenstroken en nestgelegenheden,
  • De technische randvoorwaarden voor nestel- en slaapgelegenheden in en rond gebouwen zijn opgenomen in het Programma van Eisen der Dieren, dat op basis van verschillende onderzoeken is opgesteld door DS Landschapsarchitecten,

Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken of het Programma van Eisen van DS Landschapsarchitecten standaard kan worden opgenomen in de programma's van eisen bij gemeentelijke grondexploitaties,
  • De gemeenteraad hierover voor in het voorjaar van 2016 te informeren.

Christine Teunissen Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren Groep Okcuoglu


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Lees verder

Motie Natuurwaardenkaart stedelijke en omringende flora en fauna opstellen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer