Motie verduur­zamen gemeen­telijk vastgoed


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016 - 2019 (RIS 285871),

Constaterende dat:

  • Den Haag in 2040 een klimaatneutrale stad wil zijn en in het coalitieakkoord is aangegeven dat de gemeente het goede voorbeeld zal geven,
  • Het gemeentelijk doel is om de CO2-uitstoot met 30% te laten afnemen in 2020,
  • In het plan van aanpak verduurzamen gemeentelijk vastgoed slechts de ambitie wordt vastgelegd om vóór 2020 alle verduurzamingsmaatregelen uit te voeren welke binnen vijf jaar terugverdiend worden,
  • Het wettelijke verplicht is voor gemeente en ondernemers om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te realiseren,

Overwegende dat:

  • Dit betekent dat de gemeente slechts concreet beleid voert volgens een wettelijk verplichte ambitie en niet volgens de gemeentelijke, meer ambitieuze ambitie,
  • Dit betekent dat veel investeringen niet worden gepleegd terwijl de baten hoger kunnen zijn dan de kosten,
  • De wethouder heeft aangegeven dat voor investeringen om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen geen specifiek budget beschikbaar is,

Verzoekt het college:

  • In het voorjaar van 2016 aan de Raad te rapporteren welke (aanvullende) investering benodigd is om de CO2-uitstoot van het gemeentelijk vastgoed in 2020 met 30% te doen afnemen,
  • In de Programmabegroting 2016-2020 middelen voor deze investering vrij te maken.

Christine Teunissen, Inge Vianen Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren GroenLinks Groep Okcuoglu


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vleesvrije dag binnen gemeentelijke organisatie

Lees verder

Motie opnemen Programma van Eisen der Dieren bij grondexploitaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer