Motie team stad­s­eco­logen


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van Programmabegroting 2016-2019.

Constaterende dat:

 • Den Haag een unieke groenstructuur en waardevolle stadsnatuur heeft,
 • Het college in de begroting focust op de belevingswaarde van groen,

Van mening dat:

 • Dat het college genoegen neemt met gebruiks- en belevingsgroen,
 • Het college hiermee geen groene ambitie laat zien,
 • Stadsecologie en stadsontwikkeling en stadsbeheer gescheiden programma's zijn,
 • Hierdoor de stadsnatuur onder verder onder druk komt te staan,

Overwegende dat:

 • Kennis binnen de gemeentelijke organisatie over stadsecologie noodzakelijk is om stadsnatuur te verankeren in stadsontwikkelingen,
 • Eén stadsecoloog niet voldoende is om de gehele stadsnatuur en omringende natuur te monitoren en betrokken zijn bij alle structurele ruimtelijke veranderingen in Den Haag,
 • Stadsecologen onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies moeten kunnen uitbrengen bij onder andere ecologische vraagstukken, ruimtelijke bouwontwikkelingen, stedelijke inrichtingen,
 • Stadsecologen jaarlijks extra groenmiddelen kunnen binnenhalen door middel van Europese cofinanciering,

Verzoekt het college om:

 • Een team van minstens drie onafhankelijke stadsecologen (3 fte's) aan te stellen, waarvan tenminste één (hoofd)stadsecoloog op alle drie de diensten Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en Ingenieursbureau,
 • Te onderzoeken welke financiële middelen nodig zijn en deze op te nemen in de begroting van 2017.

Christine Teunissen Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren Groep Okcuoglu


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

D66, PvdA, CDA, PVV, VVD, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie uitklimvoorzieningen stoep- en straatkolken

Lees verder

Motie rapportage dierenwelzijnsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer