Motie rapportage dieren­wel­zijns­beleid


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016 - 2019 (RIS 285871),

Constaterende dat:

  • Het college geen terugkoppeling geeft over het gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid,
  • Het onduidelijk is hoe de Nota Dierenwelzijn (uit 2012) in de praktijk wordt uitgevoerd en in hoeverre dit beleid effectief is,

Overwegende dat:

  • De landelijke wetgeving en het beleid in andere gemeenten met betrekking tot het dierenwelzijnsbeleid is veranderd en momenteel wordt aangepast,
  • De gemeenteraad met een jaarlijkse rapportage de uitvoering van het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid kan controleren,
  • Dit het welzijn van dieren in Den Haag bevordert,

Verzoekt het college:

  • Een rapportage op te stellen waarin duidelijk wordt gemaakt in hoeverre de beleidsuitgangspunten in de Nota Dierenwelzijn (2102) zijn uitgevoerd en of het beoogde effect is bereikt,
  • Deze rapportage in het voorjaar van 2016 aan de gemeenteraad te zenden.

Christine Teunissen, Inge Vianen Richard de Mos Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren GroenLinks Groep de Mos Groep Okcuoglu


Status

Verworpen

Voor

PVV, GroenLinks

Tegen

D66, VVD, CDA, PvdA, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie team stadsecologen

Lees verder

Motie ‘natuurinclusief bouwen’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer