Motie ‘natuur­in­clusief bouwen’


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van Programmabegroting 2016-2019,

Constaterende dat:

 • Uit recent onderzoek is gebleken dat de biodiversiteit in steden in het algemeen toeneemt,
 • Door het stadsklimaat de stad een aantrekkelijke plek is voor veel verschillende planten en dieren,
 • Nieuwe gebouwen nauwelijks veilig heenkomen biedt voor allerlei dieren,
 • Door ruimtelijke ontwikkelingen de Haagse flora en fauna onder druk komt te staan,

Overwegende dat:

 • Uit het Huismussen in Kaart-project dat deze week is gepresenteerd blijkt dat de Haagse huismus het moeilijk heeft door de vele dakrenovaties: hierdoor hebben zij minder mogelijkheden om te nestelen,
 • Er bij bouw, verbouw en renovatie rekening dient te worden gehouden met de aanwezige flora en fauna in de stad,
 • Natuurinclusief bouwen een manier van bouwen/ontwikkelen is, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna, door hun niet te verdringen maar door bewust een plek te creëren in de gebouwen en op terreinen voor bijvoorbeeld mussen, gierzwaluwen en vleermuizen en planten,
 • Transformatiegebieden zoals de Binckhorst en renovatie/nieuwbouw van woningen kansen bieden voor natuurinclusief bouwen,

Verzoekt het college:

 • In overleg met woningcorporaties te treden om gerenoveerde en nieuwe woningen standaard te voorzien van maatregelen die soortenbescherming bieden, zoals nestkasten en nestelgelegenheden,
 • Te onderzoeken of het transformatiegebied de Binckhorst als pilotproject kan dienen, waarbij natuurinclusief ontwikkelen en -bouwen centraal staat,
 • Te onderzoeken of natuurinclusief bouwen standaard kan worden opgenomen in het Programma van Eisen bij gemeentelijke grondexploitaties,
 • Te onderzoeken of natuurinclusief bouwen opgenomen kan worden in de Haagse bouwverordening.
 • De onderzoeksresultaten in het voorjaar van 2016 te presenteren aan de gemeenteraad.

Christine Teunissen Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren Groep Okcuoglu


Status

Aangenomen

Voor

VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, PVV

Lees onze andere moties

Motie rapportage dierenwelzijnsbeleid

Lees verder

Motie inzet en zichtbaarheid stadsecoloog

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer