Amen­dement bekos­tiging vervoer gewonde in het wild levende dieren


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016 - 2019 (RIS 285871);

Besluit om:

  1. Van het programma Economie, Internationale stad en Binnenstad, onder het programmaonderdeel Stedelijke Economie de post Evenementen met €150.000 per jaar te verlagen.
  2. Van het programma Buitenruimte het programmaonderdeel Dierenbescherming met €150.000 per jaar te verhogen.

Toelichting:

Doordat de mens het wilde dieren in de stad moeilijk maakt, komen deze in het gedrang en raken gewond. In het wild levende dieren komen veelal in nood door menselijk handelen. Zo worden vossen aangereden, komen egels in sloten terecht waar ze door de hoge kades niet uitkomen en verstikken vogels zich in plastic dat in de natuur is gedumpt. Momenteel is de Dierenambulance Den Haag volledig afhankelijk van donateurs en vrijwilligers om deze gewonde in het wild levende dieren binnen Den Haag te vervoeren en te verzorgen, terwijl een ieder in lijn van de Flora- en faunawet de algemene zorgplicht heeft om gewonde in het wilde levende dieren de nodige zorg te verlenen.

Op basis van de programmabegroting 2015-2019 vergoedt de gemeente Den Haag wel het vervoer van wilde dieren alleen op het moment dat ze zijn overleden. Veel andere gemeenten, zoals Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer, dragen wel bij aan het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. Om dit vervoer ook in Den Haag te bekostigen, heeft de gemeenteraad het college vorig jaar de opdracht gegeven te onderzoeken waar de dekking voor het bedrag dat structureel nodig is vandaan kan worden gehaald en hier de raad begin 2015 over te informeren. Het college heeft vervolgens aangegeven dat hier €150.000 per jaar voor nodig is en dat alle budgetten in de Programmabegroting 2015-2018 al in zijn geheel bestemd zijn voor de uitvoering van het beleid in het desbetreffende jaar.

De in het coalitieakkoord gereserveerde € 3 miljoen voor een belastingpauze voor kleine ondernemers en ZZP’ers met een laag inkomen zal nu echter voor €2 miljoen wordt ingezet voor grootschalige evenementenbeleid. Deze vrijgekomen gelden krijgen dus nu een andere bestemming, terwijl volgens indiener onvoldoende is aangetoond waarom een dergelijk groot bedrag extra aan grootschalige evenementen zou dienen te worden besteed. Daarbij komt dat door grootschalige evenementen, die vaak in of rond parken plaatsvinden, dieren in de verdrukking komen. Indiener is van mening dat een deel van dit bedrag aan het vervoer van in het wild levende dieren zou kunnen worden bestemd. Zo kan de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen en laten zien dat ze zorgvuldig met dieren wenst om te gaan. Indiener maakt met dit amendement geld vrij om de komende drie jaar de kosten voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren te vergoeden.

Christine Teunissen,
Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

PVV, D66, PvdA, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement investeringen in groen

Lees verder

Amendement extra middelen luchtkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer