Bijdrage - Begroting 2017 Programma Ontwik­keling Buiten­ruimte


26 oktober 2016

Voorzitter,

Bescherming van het groen en natuur staat door bouwplannen, toenemend verkeer en invoering van de Omgevingswet op de tocht. Bovendien vindt er momenteel een massale bomenkap plaats in de stad die ernstige schade aanricht aan de biodiversiteit en de groenkwaliteit. Ook ligt vermarkting van onze natuur op de loer.

Investeer meer in natuur en groen
In deze begroting wil de Partij voor de Dieren zien dat meer in groen en natuur wordt geïnvesteerd. Het college heeft mijn fractie op dit punt zeer teleurgesteld. Er zijn twee moties aangenomen, een van ons voor vergroening van versteende wijken en een van dhr. Van Vulpen die vraagt om extra middelen voor groen.

Het achterstallig groenonderhoud wordt nauwelijks ingelopen en met het krappe budget voor extra groen wordt nauwelijks in versteende wijken vergroend. Het wordt besteed aan pleinen en andere economisch interessante plekken als het centrum. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om extra groen aan te leggen in de stadsdelen waar het echt verschraald is, zoals in de stadsdelen Escamp, Segbroek en Laak?

Ecologisch beheer
Ook missen we middelen om de biodiversiteit in de stad te bevorderen. Ecologisch beheer wordt nu alleen toegepast waar het ‘kansrijk’ is, in grote groengebieden en ecologische zones. De Partij voor de Dieren wil dat er op termijn al het groen in Den Haag op natuurlijke, ecologische manier wordt beheerd, om zo de biodiversiteit te bevorderen. Rotterdam heeft bijvoorbeeld besloten dit jaar 500 hectare gras natuurlijk beheer, niet alleen in de grote groene zones. Om de natuur een echte kans te geven heb je volgens stadsecologen aftakkingen van de hoofdstuur nodig de stad in, zoals kleine parkjes, plantsoenen, stroken langs de weg, oevers en bomen. Is de wethouder bereid net als in Rotterdam ook 500 hectare gras ecologisch te beheren en zo de biodiversiteit te bevorderen?

‘Tuinman in de wijk’
Een andere manier om te vergroenen is mer samenwerking zoeken met bewoners, bijvoorbeeld bij de aanleg van geveltuintjes. In stadsdelen als Laak en Escamp zijn maar weinig geveltuintjes en buurttuinen. Om de Haagse Kracht in deze wijken te stimuleren en deze wijken ook te vergroenen stelt mijn fractie een Tuinman in de Wijk voor. Dit zijn speciaal opgeleide professionals die nauw samenwerken met de wijkagenten en die door middel van ecologisch groenbeheer dat zij samen met bewoners uitvoeren, de gezondheids- en sociale problemen in de wijk aanpakken. Creatief Beheer uit Rotterdam is met groot succes al veertien jaar actief in verschillende achterstandswijken met de Tuinman in de Wijk-aanpak. De gemeentelijke investeringen van 40.000 per jaar hierin hebben zich daar al dubbel en dwars terugverdiend. Is de wethouder bereid een pilot in een aantal wijken te starten in samenwerking met zijn collega Baldewsingh en hiermee de samenwerking met Creatief Beheer aan te gaan? Deze organisatie heeft al aangegeven dit te willen. Mogelijk kunnen Stipbanen hiermee ingevuld worden. Kan de wethouder ons voor de Raad laten weten of een pilot mogelijk is?

Bomen
Verder voorzitter, moeten we op de bomen die in de stad leven zuinig zijn. Tot nog toe blijkt de wethouder helaas vaak te kiezen voor de hakbijl in plaats van fatsoenlijk ecologisch beheer en is hij blij als we in ieder geval ‘het aantal bomen op peil kunnen houden’. Ik roep de wethouder op om met bomenbeleid te komen wat inzet op meer bomen in de openbare ruimte. Ook een stevige boomstructuur, ook buiten de bestaande hoofdstructuur, draagt bij aan een fijner klimaat en betere biodiversiteit. Is hij hiertoe bereid? Momenteel hebben we een nota Haagse bomen die volgend jaar afloopt. Is de wethouder bereid te evalueren in hoeverre de acties van de vorige 8 jaar resultaten hebben opgeleverd en dit gebruiken om een nieuwe nota op te stellen waarin uitbreiding van de bomenstructuur centraal staat?

Jaarverslag dierenwelzijn
Voorzitter, tot slot. Wij hebben eerder gevraagd om een jaarrapportage dierenwelzijn. Het college gaf toen aan dat in het dierenwelzijnsbeleid geen sprake is van meetbare effecten en dat er dan ook niet over gerapporteerd kan worden. Dat betwijfel ik zeer. In navolging van Rotterdam en Amsterdam kan Den Haag rapporteren over de aanwezige flora en fauna in onze stad, de opvang van dieren, het vervoer van gewonde of zwervende dieren. We zouden bijvoorbeeld kunnen opnemen hoe het gaat met aanleg van nestkasten, uitklimvoorzieningen voor dieren, met diersoorten in de stad, cijfers van de opvang van honden en katten, hoe het staat met de huisdierinformatiepunten, cijfers over vervoer van dieren. Dit leidt tot beter beleid en betere samenwerking tussen organisaties. Kan de wethouder toezeggen dat hij met een verslag komt?

Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer