Bijdrage - Begroting 2017 Programma Verkeer en Milieu


26 oktober 2016

Voorzitter,

Het college zegt in de begroting de luchtkwaliteit te verbeteren voor iedereen in de stad. Maar vooralsnog is dit een luchtkasteel. Want uit de begroting blijkt dat de gemeente doorgaat met maatregelen die meer fossiel autoverkeer aantrekken, zoals goedkope parkeertarieven, extra parkeerplaatsen en het investeren in meer verkeer op toch al te drukke wegen. Daarnaast ademen Haagse schoolkinderen te ongezonde lucht op weg naar school, zo blijkt uit recent onderzoek.

Het is jammer dat het college geen aanknopingspunten heeft willen vinden in het onderzoek van TNO naar het effect van de milieuzone in Utrecht. Duidelijk is dat daar de concentraties fijnstof en roet afnemen door de milieuzone. Hier zou het college lering uit moeten trekken en dat heeft het niet gedaan. Er moet meer gedaan worden om aan de WHO-norm te kunnen voldoen en onze kinderen een schone lucht te bezorgen. Uit eerdere studies bleek de milieuzone een van de meest effectieve maatregelen tegen luchtvervuiling en daarom roepen we het college op om, indien blijkt dat we volgend jaar nog steeds de WHO-norm niet hebben gehaald met een plan te komen om de milieuzone uit te breiden. Graag een reactie.

Het college zet weer in op doorstroming en spreiding van verkeer door de stad op plekken waar de luchtkwaliteit het slechtst is. De wethouder geeft in de begroting aan dat onderzoek wordt gedaan naar de doorstroming. In de beantwoording van vragen van de VVD wordt aangegeven dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de doorstroming. Voorzitter, Wordt er nu wel of geen onderzoek naar de effectiviteit van doorstroming gedaan en wordt er gemeten wat het effect is op luchtkwaliteit? Graag een reactie.

De havens van Rotterdam en Amsterdam doen mee aan de Environmental Ship Index. Daar is een financieel beloningsmodel waarmee schone schepen gepromoot ten opzichte van fossiele schepen. Dit bevordert een toename van schonere schepen, waardoor ook de concentraties stikstofdioxide afnemen. Waarom doet Den Haag nog niet mee aan deze Index? En kan de wethouder onderzoeken of Den Haag mee kan doen en hierover rapporteren bij de volgende voortgangsrapportage actieplan luchtkwaliteit?

Voorzitter, luchtkwaliteit wordt ook heel erg bepaald door de modaliteitskeuze. Fietsroutes moeten in Den Haag veiliger worden, zodat ongelukken afnemen en inwoners worden gestimuleerd om de fiets te pakken. Mijn fractie vindt het daarom zorgwekkend dat in de praktijk er zelfs bij Sterfietsroutes blijkt dat niet volmondig voor de fiets wordt gekozen. We hebben in het afgelopen jaar verschillende debatten gehad waarin naar voren kwam dat fietspaden vaak te smal zijn, dat er op veel plekken in de stad niet wordt vastgehouden aan de CROW-richtlijnen en dat zelfs bij sommige sterfiets-routes, zoals aan de Juliana van Stolberglaan, bij beperkte fysieke ruimte, ervoor wordt gekozen van de fietsambities af te wijken. Ik roep de wethouder op om consistent voor de fiets te kiezen en te garanderen dat sterfietsroutes ook echt worden uitgevoerd met vrijliggende fietspaden. Is de wethouder bereid om dit uitgangspunt in zijn beleid te borgen?

Een van de zaken die bijdragen aan het bevorderen van fietsen en lopen is autoluwe straten. Hier zijn veel goede voorbeelden van, bijvoorbeeld de leefstraten. De wethouder gaf eerder aan dat hij bereid was hier een pilot voor uit te voeren als er animo was. Nu blijkt uit agenda ruimte voor de stad dat die vraag uit de stad komt. Is de wethouder bereid om daadwerkelijk een leefstraat vormt te geven en hier budget voor te reserveren?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer