Bijdrage Splitsing Eneco


2 november 2016

Eneco wordt gesplitst in een leveringsbedrijf en een bedrijf dat de elektriciteits- en gasnetten bezit. Eneco wil dat het Haagse warmtenet onder het leveringsbedrijf komt. Daardoor is de kans groot dat het warmtenet op termijn wordt geprivatiseerd.

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de bespreking in de Commissie gepleit om het warmtenet bij het publieke netbedrijf te houden. Zo wordt voorkomen dat het warmtenet in de toekomst in private handen valt en dat commerciële bedrijven zelf beslissen welke warmte wordt geleverd voor welke prijs.

Tijdens de bespreking kwamen ook de statuten van de twee nieuwe bedrijven aan de orde. De Partij voor de Dieren heeft gepleit voor meer gemeentelijke bevoegdheden, zodat de gemeente Eneco kan bewegen 100% hernieuwbare energie te leveren.

Voorzitter,

Mijn fractie heeft zorgen ten aanzien van de splitsing en de wijziging in de governance van Eneco.

Allereerst de splitsing. Het is vreemd dat de warmtenetten niet bij het netbedrijf komen te liggen. Hoe wordt anders geborgd dat er wordt samengewerkt tussen het warmte en netbedrijf op het moment dat gasleidingen worden vervangen? Door het warmtenet in een apart bedrijf te zetten bestaat er namelijk geen prikkel om het gasnetwerk af te bouwen aangezien dit het gasbedrijf omzet kost. Hoe kunnen we voorkomen dat het netbedrijf niet meewerkt aan de duurzaamheidstransitie en er geen afstemming plaatsvindt tussen het warmte- en netbedrijf?

Voorzitter, het Haagse warmtenet zou nooit in private handen moeten komen. Dit is echter door de splitsing onzeker geworden. Als andere gemeenten beslissen de aandelen in het leveringsbedrijf te verkopen kan Den Haag niet voorkomen dat het warmtenet geprivatiseerd wordt. Hoe kijkt de wethouder hiernaar? Waarom heeft de wethouder er niet voor gekozen om de governance zo in te richten dat bijvoorbeeld voor een overname een statutenwijziging nodig is?

Voorzitter, mijn fractie heeft in zijn algemeenheid zorgen over de mogelijkheid die de gemeente heeft om te sturen op publieke belangen. De gemeente is aandeelhouder om publieke belangen, zoals duurzaamheid, te behartigen en heeft deze aandelen niet puur voor het geld. Het is daarom vreemd dat de gemeente als aandeelhouder niet hoeft in te stemmen met belangrijke beslissingen van Eneco. Waarom heeft de wethouder hier niet voor gepleit en de statutenwijziging hiervoor aangegrepen? De wethouder kan daarbij als voorbeeld kijken naar het deelnemingenbeleid van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid moet instemmen met grote investeringen en de strategie van deelnemingen. Ook aandeelhouders van Enexis hebben deze bevoegdheid. Maar Den Haag wordt over deze onderwerpen slechts door Eneco geïnformeerd en hoeft dus niet in te stemmen met strategie of investeringen. Graag een reactie van de wethouder. De Partij voor de Dieren wil meer bevoegdheden bij de aandeelhouders leggen en wil hier een zienswijze over indienen.

Dank u wel.