Bijdrage - Begroting 2017 - 2020


4 november 2016

Voorzitter,

Wie deze week Before the Flood, de nieuwe film van Leonardo di Caprio over klimaatverandering heeft gezien, werd geconfronteerd met het benauwd aanvoelende tempo waarin de opwarming van de aarde zich voltrekt. Het is al lang vijf voor twaalf geweest voor het klimaat. Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve gaat voelen, en we zijn de laatste generatie die klimaatverandering kan stoppen of beperken.

Den Haag kan lokaal een voorbeeld zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Den Haag is een grote speler, kan andere steden inspireren en als stad van Vrede en Recht vechten voor een veilig klimaat. Een voorbeeld daarvan vond ik de Global Parliament of Mayors, waarvan onze burgemeester gastheer was. Zo’n initiatief toont lef en we hebben meer van dat nodig, elke maatregel die denkbaar is, om klimaatverandering tegen te gaan.

Het slechte nieuws is: hoe langer je wacht met vechten tegen klimaatverandering, hoe moeilijker het wordt.

Alle reden voor dit college om de aandacht te verleggen van de aanleg van parkeerplekken en het bedrijven van citymarketing naar plannen die van levensbelang zijn.

Wie de begroting goed bekijkt, proeft bij het college nauwelijks vechtlust in de strijd tegen klimaatverandering. Aangezien vandaag het in Parijs gesloten klimaatakkoord van kracht wordt, hadden wij op z’n minst de financiële consequenties die je hieruit zou kunnen trekken als college willen terugzien in de begroting.

Als het college toewerkt naar een klimaatneutraal Den Haag in 2040, zou je verwachten dat het in ieder geval investeert in het klimaatneutraal maken van de eigen gebouwen, waaronder de panden die de gemeente beheert. Helaas is niet eens in kaart gebracht wat aan deze gebouwen op welke termijn moet gebeuren en wat klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed in 2040 gaat kosten, hoeveel CO-uitstoot hiermee kan worden teruggedrongen, en wat de terugverdientijd is. Intussen staat bijvoorbeeld het dak van onze mooie grote Bibliotheek energie te verspillen doordat de zonnestralen die erop vallen onbenut verloren gaan. We hebben er vergeefs naar gezocht. Vandaar deze motie:

Motie klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed

Het fossiele tijdperk ligt achter ons. Investeren in fossiele brandstoffen is schadelijk voor de aarde en financieel gezien risicovol. Toch voeren we als gemeente Den Haag nog acquisitie in het buitenland om fossiele bedrijven naar Den Haag te trekken. Zo kwam afgelopen voorjaar na enthousiaste lobby van de gemeente Den Haag - het kwam uitgebreid in de pers - een vestiging van Jereh Group, een gigantisch Chinees oil & gas toeleverantiebedrijf. Is het college bereid om in dat opzicht gas terug te nemen en niet langer olie op het vuur te gooien? Wanneer stopt het WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA) met het verleiden van de olie-&gassector om naar Den Haag te komen? Welke kansen ziet de wethouder economie voor het stimuleren van duurzame bedrijven binnen zijn portefeuille? Graag een reactie.

Voorzitter, het college wil investeren in bouwen en economische groei, maar investeert in verhouding nauwelijks in hoe we de stad leefbaar houden voor volgende generaties. Wij hadden een veel degelijker plan voor vergroening van de stad willen zien, het is daarentegen nog steeds schimmig hoeveel geld er nou precies naar extra groen gaat. Het lijkt in ieder geval niet in de buurt te komen van de 100 miljoen extra die in economie wordt gestoken. Wij hadden veel meer middelen willen zien, aangezien door de grootste bouwplannen de leefbaarheid ook onderdruk komt te staan. Een druppel op de gloeiende plaat die onze stad steeds vaker is zonder deugdelijke groenvoorziening .

We kunnen Den Haag op eenvoudige manieren leefbaarder maken door de natuur te versterken. Er zijn kleine woestijnen in deze stad, en dan heb ik het niet over de strandduinen maar over de groene woestijnen van grasvlaktes die eruit zien als een biljartlaken maar waar nauwelijks iets op leeft of in leeft. We hebben de biodiversiteit in onze stad onder het groene tapijt geveegd. De ecologie kun je ook kansen geven in de marges, niet alleen in ecologische zones en grote groengebieden. Ecologische zones hebben baat bij aftakkingen in de stad, in de vorm van bermstroken, oevers en postzegelparkjes. Ecologisch beheer van gras levert grote winst op voor de biodiversiteit, en bewoners kunnen genieten van mooie bloemen en een stukje natuur in de stad. Niet voor niets heeft Rotterdam sinds 2016 de doelstelling dat 500 hectare gras natuurlijk wordt beheerd. Wij willen dat Den Haag die doelstelling ook hanteert. Vandaar de volgende motie:

Motie gras in de stad natuurlijk beheren

Door het oprukkende stenen tijdperk van de projectontwikkelaars komt de openbare ruimte verder onder druk te staan. Als wordt vastgehouden aan de huidige parkeernormen, zullen door de extra bebouwing van ca. 25.000 woningen veel nieuwe parkeerplekken moeten worden aangelegd. Onderzoek van de Provincie Zuid-Holland toont aan dat in Den Haag honderden parkeerplaatsen onder woningbouwprojecten leegstaan en de parkeereis van de gemeente dus niet altijd aansluit op de werkelijke vraag. Wij willen dat het college grondig onderzoekt waar de parkeernormen kunnen worden losgelaten.

Daarom de volgende motie:

Motie onderzoek flexibeler omgaan met parkeernormen

Voorzitter, steeds meer burgers vinden het belangrijk om te kunnen zien wat het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente is. We zien die trend ook in andere g4 steden. Amsterdam en Utrecht hebben sinds 2014 een jaarverslag dierenwelzijn. Inmiddels is het vijf jaar geleden dat Den Haag de Nota dierenwelzijn opstelde, en dat was het dan. Jammer dat we niet laten zien hoe het staat met de huismus, met het huisdiereninformatiepunt, met het vervoer en opvang van in het wild levende dieren en met het plaatsen van nestkasten. Het is niet zichtbaar. Hagenaars en Hagenezen laten zich niet blij maken met een dode mus. Vandaar de volgende motie:

Motie Haags rapport dierenwelzijn

Voorzitter, tot slot hebben wij vorig jaar bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend die vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken de energieverspilling door openstaande winkeldeuren in de winter aan te pakken. Een gerichte aanpak kan een enorme energiebesparing opleveren. We zijn een jaar verder en het enige wat er is gebeurd is dat dit punt is meegenomen in MKB-scans. Daarom wil ik deze motie indienen.

Motie Aanpak energieverspilling door open winkeldeuren

Voorzitter, ik begon met het gevecht tegen de klimaatverandering. Ik wil het college graag als afsluiter nog een pijler meegeven in het klimaatbeleid. We hebben het nog niet gehad over de twee belangrijke wapens: mes en vork. De discussie over consumptie is nog steeds een taboe (nee, voorzitter, ik had het niet over tahoe, maar over de onbespreekbaarheid van een eiwittransitie in het belang van dieren, natuur, milieu en klimaat) . Het is de simpelste, en een kostenneutraal middel om iets voor het klimaat te doen. Als we met z’n allen in Nederland 1 dag in de week geen vlees eten heeft dat hetzelfde effect voor het klimaat als 1 miljoen auto’s van de weg. Wat is er op tegen om van Den Haag de vegetarische hoofdstad van Nederland te maken, zoals Turijn wil worden in Italië. Wat is er op tegen om bijvoorbeeld tijdens congressen standaard een vegetarisch menu te serveren en een vleesvariant op bestelling, analoog aan het plan “Carnivoor geeft het door” van prof Henriette Prast, Zij pleit ervoor de sociale norm te veranderen en standaard geen vlees of vis te serveren, alleen als mensen daarom vragen. Is de wethouder duurzaamheid bekend met dit concept? Het is een voorbeeld om stappen te zetten richting dier- en klimaatvriendelijk voedsel. Ik roep de wethouder op zich hiervoor in te zetten.

Tot slot, voor wie de nieuwe film van Di Caprio, Before the Flood nog niet heeft gezien, hij is tot 6 november gratis te bekijken op YoutTube, facebook, twitter en wie dat allemaal niet heeft zelfs op je playstation of Xbox.

Dat moet kunnen lukken, zelfs voor degenen die tot nu toe niet zo warmliepen voor het probleem van de klimaatverandering die ons allemaal raakt.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer