Motie - Gras in de stad natuurlijk beheren


4 november 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2016, ter bespreking van de Programmabegroting 2017 – 2020 (RIS 294957);

Constaterende dat:

  • in de programmabegroting 2017-2020 staat dat het college inzet op een beter maaibeheer,
  • het niet duidelijk is wat ‘beter maaibeheer’ precies inhoudt,
  • er geen concrete doelstelling is geformuleerd en er geen locaties zijn aangewezen waar dit ‘beter maaibeheer’ kan worden uitgevoerd,

Overwegende dat:

  • veel groen buiten de ecologische zones en grote groengebieden (bijv. oevers en bermen) nog niet natuurlijk wordt beheerd,
  • natuurlijk beheerd gras de verbindingen tussen de ecologische zones in de stad kan versterken,
  • natuurlijk beheerd gras bijdraagt aan een betere leefomgeving voor zowel flora en fauna als voor de inwoners van Den Haag,
  • Rotterdam sinds 2016 500 hectare gras natuurlijk beheert,

Verzoekt het college:

  • tot doel te stellen in 2017 500 hectare gras natuurlijk te beheren,
  • het effect van dit beheer te monitoren aan de hand van flora en fauna,
  • de raad in 2018 een voortgangsrapportage van dit natuurlijk beheer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Peter Bos Arjen Kapteijns Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks Groep Okcuoglu

Bart van Kent
SP


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie - geen verruimingen in zones grenzend aan natuurgebieden

Lees verder

Motie - Haags rapport dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer