Motie - Klimaat­neu­traal gemeen­telijk vastgoed


4 november 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2016, ter bespreking van de Programmabegroting 2017 – 2020 (RIS 294957);

Constaterende dat:

 • Het college wil dat Den Haag in 2040 een klimaatneutrale stad is en in het coalitieakkoord is aangegeven dat de gemeente het goede voorbeeld zal geven,
 • In het plan van aanpak verduurzamen gemeentelijk vastgoed slechts de ambitie wordt vastgelegd om vóór 2020 alle verduurzamingsmaatregelen uit te voeren welke binnen vijf jaar terugverdiend worden,
 • Het wettelijke verplicht is voor gemeente en ondernemers om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te realiseren,

Overwegende dat:

 • De gemeente slechts beleid voert volgens een wettelijke verplichting en niet volgens de gemeentelijke, meer ambitieuze, ambitie,
 • veel investeringen daarom niet worden gepleegd, terwijl de baten hoger kunnen zijn dan de kosten,
 • het college heeft toegezegd de Energieprestatiecoëfficiënt van gemeentelijk vastgoed in kaart te brengen,
 • dit de basis kan bieden voor een strategische visie op hoe de gemeente haar bezit klimaatneutraal zal maken,

Verzoekt het college:

 • een strategie op te stellen hoe het gemeentelijk vastgoed klimaatneutraal te maken om aan de gemeentelijke klimaatneutrale ambitie te voldoen,
 • daarbij aan te geven welke investeringen zij de komende periode hiervoor zal moeten doen,
 • daarbij aan te geven wat de CO2-reductie is en op welke termijn deze investeringen zich al dan niet terugverdienen,
 • daarbij tevens aan te geven welke maatregelen ze gaat nemen richting de gebruikers van de gemeentelijke gebouwen,
 • de raad hierover voor de behandeling van de Voorjaarsnota te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Martijn Balster Joeri Oudshoorn
Partij voor de Dieren GroenLinks PvdA Haagse Stadspartij

Mustafa Okcuoglu Pieter Grinwis Bart van Kent
Groep Okcuoglu CU/SGP SP


Status

Aangenomen

Voor

VVD, PvdA, CDA, D66, SP, GroenLinks

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie - Maak mogelijk dat West Den Haag kan voldoen aan vereisten Culturele basisinfrastructuur (BIS) 

Lees verder

Motie - Aanpak energieverspilling door open winkeldeuren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer