Motie - Maak mogelijk dat West Den Haag kan voldoen aan vereisten Culturele basis­in­fra­structuur (BIS) 


4 november 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2016, ter bespreking van de Programmabegroting 2017 – 2020 (RIS 294957);

Constaterende dat:

  • het gemeentelijke subsidiebedrag voor West Den Haag niet overeenkomt met de begroting van deze nieuwe BIS-instelling op basis waarvan de BIS is toegekend,
  • dit het resultaat is van gebrek aan afstemming tussen Rijk en gemeente,

Overwegende dat:

  • de nieuwe BIS-instelling door dit tekort ruim 20% van haar plannen niet kan uitvoeren,
  • de kans op een vierde BIS-instelling in Den Haag daarmee in gevaar zou kunnen komen,
  • de Raad voor Cultuur groot belang hecht aan een goede afstemming tussen Rijk en decentrale overheden,
  • in het Cultuurconvenant tussen het Ministerie van OCW en de Gemeente Den Haag staat dat de convenantpartners de subsidiëring van BIS-instellingen zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid,

Verzoekt het college:

  • Ervoor zorg te dragen dat er zodanige afspraken komen dat de nieuwe BIS-instelling West Den Haag haar landelijke opdracht op basis waarvan de BIS is toegekend, zal kunnen uitvoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Bart van Kent
Partij voor de Dieren Den Haag SP


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

CDA, CU/SGP, D66, GroepOkcuoglu, GroepdeMos/OPDH, GroepvanderHelm, HSP, ID, PvdE, PVV, PvdA, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer