Motie - Haags goed doel van 2017


4 november 2016

De gemeenteraad van Den Haag op 4 november 2016 in vergadering bijeen ter bespreking van het raadsvoorstel van het college inzake raadsvoorstel Programmabegroting 2017-2020 (RIS 294957)

Overwegende dat:

 • elke euro die de gemeente uitgeeft te herleiden is tot door hardwerkende Hagenaars afgedragen belasting
 • de gemeente wettelijke taken heeft op het gebied van dierenwelzijn
 • goede zorg voor huisdieren een eigen verantwoordelijkheid is van eigenaren
 • niet alle eigenaren hier goed mee omgaan
 • er verschillende (vrijwilligers)organisaties zijn die zeer goed werk doen op de bovenwettelijke taken die worden gefinancierd door middel van giften en donaties
 • de gemeente ieder jaar twee goede doelen ondersteunt

Van mening dat:

 • de gemeente zuinig moet omgaan met belastinggeld en zich moet richten op haar kerntaken
 • dieren niet de dupe mogen worden van onverantwoordelijke eigenaren
 • het goed is als de samenleving vrijwillig een grotere verantwoordelijkheid neemt voor de zorg van zowel verwaarloosde/ of verlaten huisdieren als wilde dieren die zorg nodig hebben
 • de gemeente ook een rol kan spelen om Hagenaars te wijzen op mogelijkheden om goede doelen op dit werkveld te ondersteunen

Verzoekt het college:

 • Haagse dierenwelzijnsorganisaties aan te wijzen als het Haagse goede doel van het jaar 2017

en gaat over tot de orde van de dag.

Chris van der Helm Christine Teunissen

Groep van der Helm Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer