Bijdrage - Begroting 2017 Programma Wonen en vastgoed


12 oktober 2016

Bijdrage over Grondbeleid Programmabegroting, Vastgoed, Overige beleidsvoornemens Reserve grote projecten.

Voorzitter,

Den Haag wil de CO2-uitstoot in 2020 met 30% laten afnemen en wil in 2040 klimaatneutraal worden. Dan mogen we ook wat van de gemeentelijke organisatie verwachten. Op drie terreinen kan de gemeente meer groene ambities tonen: bij het gemeentelijk vastgoed, bij braakliggende terreinen en bij grondexploitaties.

De wethouder geeft voor het gemeentelijk vastgoed aan de verduurzamingsmaatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend worden. Dit is een wettelijke plicht en getuigt dus van geen ambitie. Echte duurzaamheidsambities moeten volgens de Partij voor de Dieren gepaard gaan met concreet afrekenbare doelen.

De Partij voor de Dieren heeft vorig jaar een motie aangehouden waarin verzocht werd de co2-uitstoot van het gemeentelijk vastgoed met 30% af te laten nemen en te rapporteren over welke investeringen hiervoor nodig zijn. In afwachting van de vastgoedmonitor hebben we de motie aangehouden. Nu de monitor er is, is mijn fractie teleurgesteld over de ambities van het college. De Partij voor de Dieren wil dat de wethouder een concreet doel stelt voor het terugdringen van de co2-uitstoot door de gemeentelijke organisatie. Is de wethouder bereidt vast te leggen dat de gemeentelijke organisatie in 2020 de co2-uitstoot met 30% heeft teruggedrongen?

Voorzitter, vorig jaar september gaf de wethouder aan met een beleidsrijkere visie en aanpak te komen en zou hij aangeven wat de stand van zaken is ten aanzien van de duurzaamheid van panden. Dit zou in de vastgoedmonitor 2015 komen. Waarom is dit er niet gekomen? Kan de wethouder alsnog aangeven wat de EPC is van de gemeentelijke panden en bijvoorbeeld het energieverbruik?

Voorzitter, ook ten aanzien van de gemeentelijke gronden zou meer informatie worden opgenomen in de nieuwe monitor. De wethouder gaf in de Commissie aan dat specifiek per braakliggend terrein in een kolom de verwachtingen ten aanzien van dit terrein zou worden opgenomen. Dit kan waardevol zijn om het gebruik van de braakliggende terreinen te bevorderen, bijvoorbeeld met het inzaaien van bijvriendelijke planten of het gebruik voor stadslandbouw. Ook de terreinen die bestemd zijn voor stadsontwikkeling zouden tijdelijk een andere bestemming kunnen krijgen. Graag een reactie van de wethouder. Is de wethouder bereid om meer inzicht te geven in hoe wordt omgegaan met braakliggende terreinen en wat de bestemming is van de huidige terreinen met de bestemming stadsontwikkeling?

Tot slot, heeft de gemeente als grondexploitant ook een rol om te zorgen dat een projectontwikkelaar duurzaam bouwt. Als eigenaar van grond heeft de gemeente een grotere vinger in de pap. Waarom toont de wethouder hier niet wat meer ambitie? Is de wethouder bereid om vanaf 2017 in aanbestedingen van gemeentegrond op te nemen dat het gebouw klimaatneutraal moet zijn, zoals in Utrecht nu het geval is?

Bedankt.

Bijdrage over Stadsontwikkeling

Voorzitter,

Met verdichting is het van belang dat er voldoende aandacht bestaat voor de openbare ruimte. Een groene openbare ruimte levert veel meerwaarde op. Mensen zijn gelukkiger, gezonder, er is minder hittestress en wateroverlast. Voor een stad die verdicht is het noodzakelijk om meer in groen te investeren. Waarom kiest het college er daarom niet voor om vol in te zetten op vergroening en REIS-middelen in te zetten voor het uitbreiden van het groen? Dit zou ook aansluiten bij de doelen van het REIS. Het draagt bij aan het accommoderen van de groei van het aantal inwoners, groen vangt CO2 op en het verbetert de aantrekkelijkheid van de stad.

Verder valt op dat er van de 34 miljoen euro, maar 270.000 het label duurzaam krijgen. Waarom zijn niet andere duurzame projecten aangedragen? Is overwogen om middelen te besteden aan het verduurzamen van publiek vastgoed, bijvoorbeeld schoolgebouwen of gemeentelijke gebouwen?

Tot slot voorzitter, In de agenda Ruimte voor de stad worden veel ideeën gepresenteerd, maar zonder begroting. Dit komt nog. Zijn daar nu middelen voor en welke middelen zijn dat? Is het niet logisch dat middelen uit het REIS hiervoor worden ingezet?

Veel activiteiten in het programma hebben een projectmatig karakter. De activiteiten hebben grotendeels betrekking op bouwgrondexploitaties en stadsvernieuwing. Bij de REIS worden middelen beschikbaar gesteld waaronder voor de Amerikaanse ambassade en het Museumkwartier.

In de REIS wordt in een tabel aangegeven voor welke ruimtelijk-economische project er middelen worden gereserveerd waaronder The Hague Security Delta en het Museumkwartier. Met de aangegeven projecten is € 52,6 miljoen aan investeringen gemoeid.

Voor de periode tot 2019 is de behoefte circa € 150 miljoen. De investeringsbehoefte voor de komende 5 à 10 jaar is circa € 700 miljoen.

Bijdrage Wonen en Duurzaamheid

Voorzitter,

Met woningbouw komt de openbare ruimte meer en meer onder druk te staan. De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat bij woningbouw voldoende aandacht is voor de openbare ruimte. Een van de belangrijkste punten hier is het parkeren. Indien het verdichten gepaard gaat met meer parkeerplaatsen blijft er van de leefbaarheid weinig over.

In de werkbespreking over betaalbare sociale huurwoningen was het belangrijkste punt het schrappen van de parkeernorm. Zonder dit te doen gaven corporaties aan moeilijk betaalbare woningen te kunnen bouwen. Een woning wordt namelijk al snel 20.000 euro duurder en dat geld is er gewoonweg niet. Graag een reactie van de wethouder op dit pleidooi van woningcorporaties.

Dan voorzitter, een belangrijke opgave is dat er wordt geïnvesteerd in duurzame woningen. Hoe houdt de wethouder bij of we voor wonen op koers liggen voor een klimaatneutraal Den Haag? Waarom zijn in de begroting de klimaatindicatoren niet meer opgenomen? Hoe zal de wethouder bepalen of zijn beleid voldoende bijdraagt aan een klimaatneutraal Den Haag?

Tot slot voorzitter, evident is dat een enorme transitie dient te worden gemaakt om van het gas af te raken. Duurzame warmtebronnen en –netten dragen hieraan bij. Hoe zorgt de wethouder dat voldoende geïnvesteerd wordt in het verduurzamen van warmte? En welk doel stelt de wethouder hiervoor?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer