Bijdrage - Ruimte voor de Stad


7 oktober 2016

Voorzitter,

Een agenda; wat is dat eigenlijk? Voor het college lijkt het vooral een middel te zijn om geen keuzes te hoeven maken en geen acties uit te zetten. Dit terwijl dit wel nodig is, gezien de grote transitieopgaven die op onze stad afkomen. Voor de Partij voor de Dieren is daarom nu juist hét moment om heldere keuzes te maken.

De enige keuze die het college echt maakt is dat het 25.000 extra woningen wil bouwen en meer mensen naar Den Haag wil trekken. Dit terwijl een dergelijke keuze grote gevolgen heeft: voor de sociale samenstelling van buurten, voor de leefbaarheid en voor mobiliteitskeuzes.

Allereerst zal zonder aanvullend beleid de segregatie in Den Haag alleen maar toenemen. Wijken worden opgeknapt, welvarende bewoners worden aangetrokken en de oorspronkelijke bewoners trekken door de stijgende huurprijzen naar de randen van de stad. Daarom is mijn vraag aan de wethouder wat voor aanvullend ruimtelijk beleid het college gaat voeren, zoals het Platform 31 adviseert, om verdere segregatie te voorkomen? Is de wethouder bereid om in de woonvisie hier aandacht aan te besteden? Hoe zorgt de wethouder dat woningcorporaties bijvoorbeeld in Den Haag kunnen blijven investeren?

Ten tweede is van belang dat bij verdichting de leefkwaliteit voor de inwoners van Den Haag wordt geborgd. Een stad die verder verdicht legt namelijk een enorme druk op kwetsbare waarden zoals groen en beeldbepalende bebouwing. Juist een leefbare stad is een groene stad. Het verdichten van een stad zorgt dat er minder groene ruimte per inwoner overblijft en dat indien we willen dat de leefkwaliteit hetzelfde blijft er meer groene ruimte nodig is. Ziet de wethouder dit ook zo?

Voorzitter, groen en ruimtelijke ontwikkelingen hangen nauw met elkaar samen. De Partij voor de Dieren wil daarom dat in de Woonvisie een concreet overzicht en een kaart wordt opgesteld met de mogelijke bouwlocaties waar tot 2040 kan worden gebouwd. Daarbij moet duidelijk worden hoe deze locaties zich verhouden tot het groen. De koppeling tussen het versterken van de groenstructuren en de bouwopgave moet worden gemaakt om het bestaande groen te beschermen en uit te bouwen. Is de wethouder bereid om hier in zijn woonvisie aandacht aan te besteden?

Dan mobiliteit. De beperkte ruimte in de stad wordt grotendeels opgeslokt door koning auto. Zonder aanpassing van de parkeernormen zal de open ruimte alleen maar kleiner worden. Voor de bij te bouwen woningen gaat het om meer dan 100.000m2 aan openbare ruimte die nodig is voor het parkeren. Deze ruimte hebben we niet. Mijn fractie is daarom blij dat de wethouder in de technische vragen heeft gezegd de parkeernormen bij nieuwbouw te willen schrappen. Ik hoor graag van de wethouder wanneer hij dit voorstel aan de raad zal presenteren.

Voorzitter, innovatieve middelen en beleid zijn noodzakelijk om de openbare ruimte leefbaar te houden. Mijn fractie is daarom tevreden dat het project Leefstraten in de Agenda voorkomt. De Partij voor de Dieren heeft hier meermaals voor gepleit. Wat is de rol van gemeente hierbij? Komt er een evaluatie van het project? Is het geschikt voor andere wijken? En tot slot, zijn hier financiële middelen voor?

Een ander mooi initiatief komt uit Barcelona. Hier heeft de lokale overheid onlangs de Superblocks geïntroduceerd, om de openbare ruimte weer terug te geven aan de bewoners. Superblocks zijn afgesloten mini-buurten, waar gemotoriseerd verkeer, behalve bestemmingsverkeer niet welkom is, dit wordt om de wijken heen geleid. Zo wordt de ruimte beter verdeeld tussen auto's en andere gebruikers van die ruimte en de leefbaarheid neemt toe. Dit past bij de visie van het college in te zetten op een compacte stad waar bewoners zich te voet en te fiets voortbewegen. Is het college bereid in het opstellen van de mobiliteitsvisie te onderzoeken of Superblocks in Den Haag kunnen worden toegepast?

Tot slot, mijn fractie ziet de belangrijkste voorwaarden om te komen tot ruimte voor de stad dat er minder ruimte is voor de auto. Zonder deze fundamentele keuze komt de leefbaarheid na verdichting enorm onder druk te staan. We steunen daarom niet het uitgangspunt om in te zetten op zeer grootschalige verdichting zonder te weten wat dit betekent voor de leefbaarheid in Den Haag. Bedankt

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer