Bijdrage begroting cie Leef­om­geving


16 oktober 2013

Leefomgeving

Voorzitter, wat het de Partij voor de Dieren betreft worden de dieren en het Haagse groen in deze begroting helaas weer vergeten. Nadat de kaasschaaf over dit programma is gegaan werd er nog aanvullend een paar miljoen bezuinigd op dit programma. Onbegrijpelijk vinden wij het dan ook dat de meevaller van € 115 miljoen euro niet is gebruikt om de bezuinigingen op onze leefomgeving terug te draaien.

Zo lees ik weer in deze begroting dat we bestaand groen blijven omvormen naar grasvelden. Voorzitter, dit is niet alleen jammer maar ook zonde. Zo blijkt gras op de langere termijn duurder te zijn dan beplanting.[1] En ik zeg het nog maar eens: natuur en groen in de stad levert ook geld op.

Er zijn verschillende rapporten die de baten van groen hebben aangetoond. Zo draagt groen bij aan minder zorgkosten en aan gezondere inwoners in een aangenamere leefomgeving. Een grasstrookje heeft niet hetzelfde effect als een parkje met bomen en struiken. Dus als we onze euro’s slim willen investeren is omvormen naar gras wel heel kortzichtig. Kan de wethouder uitleggen waarom hij toch steeds bestaand groen laat vervangen door grasveldjes?

Ondertussen verdwijnt er ook steeds meer groen uit de stad. Parken die vaak voor buurtbewoners erg belangrijk zijn, worden zonder pardon opgeofferd voor bouwprojecten en parkeerplaatsen. Hoe kan de wethouder dit blijven verdedigen? De groene stad aan zee verandert langzaam in de versteende stad aan zee. En dat is doodzonde. Voor mens en voor dier. De Bomenstichting heeft daarover aan de bel getrokken want die vindt dat de kapvergunning te makkelijk is afgegeven. De Partij voor de Dieren deelt deze zorgen. Snapt de wethouder de zorgen van de Bomenstichting? En is de wethouder voornemens hier iets aan te veranderen? Is hij bereid met de Bomenstichting naar alternatieven te zoeken om te zorgen dat we daadwerkelijk een groene stad aan zee worden?

Dan kom ik op de dieren. In het jaarverslag van het Haags Dierencentrum was al te lezen dat er steeds meer zwerfhonden binnenkomen, die ook nog eens in een slechte gezondheidstoestand verkeren.

En die signalen komen ook bij ons binnen uit andere asielen. Vreemd is dan ook dat het college deze signalen blijkbaar niet kent. In augustus nog zei het college niet de signalen te herkennen dat er meer zwerfdieren in een slechte conditie bij opvangcentra binnenkomen. Kan de wethouder uitleggen hoe het kan dat het wel in het jaarverslag van het HDC staat en het college er blijkbaar niet van op de hoogte was? Vindt de wethouder ook dat dit vreemd is? En hoe gaan we deze tegenstrijdigheid in de toekomst voorkomen?

De Partij voor de Dieren heeft al meerdere malen om een overzicht gevraagd van de kostprijs die gerekend wordt voor de opvang van zwerfdieren. Maar helaas ontbreekt dit. Wij zouden dan ook graag een overzicht krijgen van wat de opvang daadwerkelijk kost en welk deel daarvan de gemeente vergoed. En dat willen wij niet alleen weten, de dierenbescherming zelf wil ook een reële, beter onderbouwde vergoeding per dier.

Als de vergoeding voor het uitvoeren van een wettelijke taak namelijk alleen op basis van budgettaire ruimte wordt bepaald gaat er iets fundamenteels fout. De Partij voor de Dieren vindt dat de werkelijke kosten het uitgangspunt moeten vormen voor een wettelijke gemeentelijke vergoeding. Daarom nogmaals het verzoek om in overleg te gaan met de uitvoeringsinstanties om het gat tussen werkelijke uitgaven en de gemeentelijke vergoeding in beeld te brengen. Graag een reactie hierop van de wethouder.

Voorzitter, dan kom ik op de vervoerskosten voor gewonde in het wild levende dieren. Daarin heeft het college al een stap gezet door een vergoeding te geven als de dierenambulance na een politiemelding in actie komt. Dit jaar wordt daarnaast geld uitgetrokken voor een publiekscampagne om burgers geld te laten geven.

Ook vorig jaar heeft de Partij voor de Dieren zich hier hard voor gemaakt. Toen heb ik de gemeente Leidschendam als voorbeeld genomen, die de dierenambulance voor elke rit een bijdrage van € 20,- euro geeft.

Een snel rekensommetje leert ons dat er € 20,- euro keer 5.000 dieren, een ton nodig is om ook in Den Haag een gemeentelijke bijdrage te kunnen geven. Dit jaar wordt er € 10.000,- euro uitgetrokken worden voor de publiekscampagne om burgers over te halen meer geld te geven.

Als ik dan zie in de begroting dat we wel een miljoen gaan uittrekken om nog meer bezoekers naar Scheveningen te halen met weer een postercampagne, vraag ik me af waar dit college mee bezig is.

Als we hier nu eens € 90.000,- euro vanaf halen kunnen we daadwerkelijk een ritbijdrage gaan geven. En kunnen we als gemeente invulling geven aan onze zorgplicht. En ook al staat dat niet letterlijk in de wet, een hele hoop gemeentes in Nederland geven op deze manier wel degelijk invulling aan hun zorgplicht, waaronder Gouda en Amsterdam. Om in tijden van crisis dan € 10.000,- euro in posters te steken om burgers op te roepen geld te geven, vindt de Partij voor de Dieren echt verkeerd.

Is de wethouder bereid om deze € 10.000,- euro te gebruiken voor een ritbijdrage? Graag en antwoord hierop. Als dat niet het geval is, dan overwegen wij een motie op dit punt.

Dan kom ik op de uitsplitsing van de post Dierenbescherming. De Partij voor de Dieren vindt het vreemd dat de kosten voor het vervoer van dode dieren (kadavers) onder de post Dierenbescherming worden geschaard. Immers deze taak komt voort uit de gemeentelijke destructieverordening, met als doel het beschermen van de volksgezondheid en de openbare orde. Kan de wethouder aangeven waarom dit niet vanuit die programma’s betaald wordt?

Dan de vogels in de stad. Daar zijn er een hele hoop van. In 2012 moest de dierenambulance een kleine 250 keer te hulp schieten voor gewonde post- en sierduiven. Dat zijn dus zo’n 4 á 5 duiven per week die gered moeten worden. En dat kost geld. De Partij voor de Dieren lijkt het dan ook veel slimmer om een verbod in te stellen op het loslaten van duiven bij bruiloften en evenementen. Maar het college zegt in het kader van deregulering dit niet te willen. Voorzitter, ik snap niet wat het probleem is. Door dit verbod in te stellen komen jaarlijks 250 dieren minder in de problemen, en dat kost de dierenambulance en het vogelasiel minder geld. Waarom is het voor dit college dan toch zo’n probleem om deze regel op te stellen? Graag en antwoord van de wethouder.

Een ander vogel gerelateerd probleem is het grote voedselaanbod op straat. Mensen denken leuk eendjes te voeren, maar weten niet dat brood slecht is voor deze dieren en dat er daarnaast veel dieren door dit voedsel worden aangetrokken die overlast kunnen veroorzaken, zoals muizen en ratten. Ook dit is makkelijk op te lossen via een voederverbod. Maar bij de antwoorden op de vragen die ik hierover gesteld heb komt het college weer met het magische woord deregulering. Harstikke leuk, maar een probleem wordt niet opgelost. Wij zouden het veel effectiever vinden als er een voederverbod wordt ingesteld. Dat is veel makkelijker te handhaven en door bordjes bij vijvers ook goed uit te leggen. Ziet het college dat door het huidige beleid de overlast van meeuwen, ratten en muizen afneemt? Is het college bereid om desnoods bij wijze van proef een jaar een voederverbod in te stellen? Graag een antwoord van de wethouder. Eventueel overweeg ik ook op dit punt een motie.

Dan kom ik op de ORAC’s. De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van het van straat halen van de huisvuilzak. Nu verandert elke vuilnisophaaldag de stad in een picknickfeest voor dieren, zoals de meeuwen. Waartegen vervolgens weer beleid wordt ontwikkeld om ze weg te krijgen. Afvalcontainers zijn een veel simpelere oplossing. Op onze technische vraag over in welke wijken de zak op straat blijft, kon geen antwoord gegeven worden. Het lijkt mij dat er toch een schatting gegeven kan worden van het aantal wijken en een globale locatie? Graag een reactie.

Ten slotte heb ik nog een vraag over het nieuwe hondenbeleid[2]. Helaas hebben ons wederom klachten en bezorgdheid bereikt vanuit de stad over de veiligheid van een aantal nieuwe losloopgebieden, voornamelijk in de vruchtenbuurt. wij hebben al eerder gepleit voor een verbeterde veiligheid van losloopgebieden gezien die op dit moment op een aantal plekken in de stad nogal te wensen overlaat. Is de wethouder bereid om de losloopgebieden waar de veiligheid van mens en dier in het gedrang is, te voorzien van extra veiligheidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld afrastering?


Verkeer

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft doet de gemeente onvoldoende om het fiets- en OV-gebruik te stimuleren. Vorig jaar heb ik ook al gesteld dat de gemeente mensen nog veel te weinig stimuleert om de auto te laten staan. Als we immers als gemeente voor meer parkeerplekken en wegen zorgen, geven we het verkeerde signaal af.

En voorzitter, helaas zie ik in deze begroting weer dezelfde fouten. Wat ik werkelijk onbegrijpelijk vind is dat met mooie toekomstcijfers en het rondstrooien van de model split in beleidsstukken, de daadwerkelijke acties echt tekort schieten. En sterker nog dat de gemeente dit erkent en als reactie erop een extra autoweg gaat aanleggen. In de aanleiding voor de Rotterdamsebaan wordt gesteld dat mensen te weinig gebruik maken van het OV en de fiets en er extra asvalt nodig is. Ja voorzitter, dan breekt toch echt mijn klomp.

Als ik dan vervolgens lees dat het niet gaat lukken om drie sterroutes voor fietsers te realiseren en bezuinigingen op het OV nog onduidelijk zijn, dan vraag ik mij af hoe serieus dit college de model split neemt. Want duidelijk is dat we er zo zeker niet gaan komen. Waarom wordt er dan toch nog steeds bakken met geld en energie in de auto facilitatie gestoken?

Ik las in de krant dat de PvdA inmiddels ook door heeft dat de gemeente meer moet doen om het autogebruik te ontmoedigen. Zo willen ze overal betaald parkeren en de Rotterdamsebaan toch weer niet. Voorzitter, ik ben blij dat zij durft te erkennen dat er meer moet gebeuren. Maar ik hoop dat ze ijzer wil smeden als het heet is en morgen mijn motie ondersteunt om af te zien van de Rotterdamsebaan. En dan kijk ik ook uit naar een motie over betaald parkeren in de stad bij de begrotingsbehandeling.


[1] In vergelijking met een vaste plantenvak is gazon veel goedkoper in aanleg geeft Hop aan. "Maar door de vele maaibeurten per jaar, komt een gelijk oppervlak gazon na circa 7 jaar even duur uit als een vaste plantenvak en wordt daarna dus duurder. Als je het over een periode van 10 jaar bekijkt, kosten onderhoudsarme vaste planten minder en leveren ze een grotere bijdrage aan de leefbaarheid van de stad dan gazon.

[2] Den Haag heeft er 22 nieuwe losloopgebieden voor honden bijgekregen (AD Haagsche Courant, 5-10).

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer