Bijdrage - Belgisch Park


11 november 2015

Voorzitter, het Belgisch Park is een groenrijk gebied. Aangezien met dit bestemmingsplan extra activiteit, zoals dakopbouwen een uitbreiding van de Willem de Zwijgerschool mogelijk wordt gemaakt, zou het groen wat de Partij voor de Dieren actiever beschermd moeten worden dan nu het geval is.

Dit geldt met name voor de De Nieuwe Scheveningse Bosjes. Deze zijn nog niet voldoende beschermd. De bestemming is nu: Groen-Park. Hier gelden geen speciale beschermingsregels voor. Kan de bestemming niet worden gewijzigd naar Groen-Bos. Op de bestemming Bos is namelijk de Boswet van toepassing en die geeft goede bescherming.

De toegestane bouwhoogte voor de nieuwbouw van het Van Pallandthuis in de Nieuwe Scheveningse bosjes van 11 meter is erg hoog. Omdat het gebouw in een bos is gelegen, is een maximale hoogte van 5 meter (voorstel van bewoners) Twee jaar geleden is er al een omgevingsvergunning afgegeven met toestemming om 11 meter te mogen bouwen. In het huidige bestemmingsplan is geen maximale hoogte opgenomen, waardoor er juridische gezien op basis van de bouwverordening 26 meter hoog mocht worden gebouwd. Er is echter in de afgelopen twee jaar niets gedaan met de omgevingsvergunning. De bewoners maken zich zorgen wat er gebeurt als de grond wordt verkocht aan derden. Kan de wethouder hierop ingaan? Waarom niet een maximale bouwhoogte opnemen die wel past in de omgeving. Elf meter is te hoog voor deze groene omgeving.

Het groen rondom de maatschappelijke functies: Eshoeve, Buitenschool en Van Pallandthuis is onvoldoende beschermd. In het ontwerp bestemmingsplan hebben de hele percelen de bestemming Maatschappelijk gekregen. Dat betekent dat de buitenruimte betegeld of geasfalteerd mag worden. Dat zou erg zonde zijn van het fraaie groen. Het college schrijft in een reactie op een zienswijze (p.23) dat in de bouwverordening geen nader onderscheid is gemaakt tussen bouwstroken en groenstroken. Om deze reden is de groenstrook niet specifiek als groen bestemd. Wel zijn in de maatschappelijke bestemmingen bouwvlakken opgenomen ten behoeve van de gebouwen. Buiten die bouwvlakken mogen geen gebouwen worden gerealiseerd. Maar door groen niet expliciet op te nemen als bestemming, is het wel mogelijk het groen te vervangen voor stenen, voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Het zou de bescherming van het groen daarom ten goede komen als de buitenruimte bij de Buitenschool de bestemming Maatschappelijk – Onderwijs – Groen zou krijgen. Verder zou dan de buitenruimte rond het van Pallandthuis de bestemming Maatschappelijk – Verenigingsleven – Groen kunnen krijgen. En de buitenruimte rond de Eshoeve de bestemming Maatschappelijk – Gezondsheidszorg – Groen. Is de wethouder bereid deze extra specificiering van de bestemmingen in plangebied op te nemen om het aanwezige hoogwaardige groen te beschermen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer