Bijdrage bespreking jaar­stukken 2009


1 juli 2010

Voorzitter,

Uit deze afgelegde verantwoording van de gemeente Den Haag over het jaar 2009 wordt heel duidelijk het mensgericht denken zichtbaar ofwel: de antropocentrische ideologie. De mens staat duidelijk centraal. Wij zouden graag een verschuiving zien plaatsvinden naar de biocentrische ideologie. Dat wil zeggen dat niet de mens centraal wordt gesteld, maar de natuurlijke orde waarvan hij onderdeel uitmaakt.

Dat betekent ook meer aandacht voor “de leefomgeving” en “de leefbaarheid” met betrekking tot het dier en het actief beschermen van natuurwaarden.
Er dienen wat dat betreft in Den Haag meer resultaten te worden geboekt op het gebied van de bescherming van belangrijke natuur - en milieuwaarden en duurzame energie.
Deze onderwerpen zouden bij het presenteren van de resultaten meer samenhangend moeten worden behandeld. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat onder het kopje “Economie”, “Wonen”, “Stedelijke ontwikkeling” of “Cultuur en Media ” niets wordt gezegd over duurzaamheid en reductie van CO2 emissie. Alle beleidsgebieden zouden hun eigen strategie moeten hebben om tot een meer duurzame en klimaatneutrale stad te komen. Duurzaamheid is niet een afzonderlijk onderwerp maar een zeer complex geheel waarvoor onderlinge afstemming nodig is binnen de gemeente en dat bij een ieder bij elk te nemen besluit voortdurend in het achterhoofd aanwezig moet zijn.

We moeten meer aandacht hebben voor belangrijke waarden zoals schoon water in Den Haag, meer aandacht voor de visstand, meer aandacht voor het stimuleren van veerkrachtige lokale economie en lokale voedselproductie, meer aandacht voor duurzame energie, meer aandacht voor dierenwelzijn.

Is de wethouder met ons van mening dat de resultaten op deze gebieden ook in een jaarrekening en jaarverslag horen te staan zodat het college ook verantwoording op deze gebieden kan afleggen aan de Raad.

De biodiversiteitscrisis, klimaatcrisis, economische crisis en de op handen zijnde energiecrisis vragen om een meer holistische duurzame benadering en meer aandacht voor bovengenoemde onderwerpe dan het dit jaar in de jaarstukken heeft gekregen.
Wij zullen dan ook bij de begrotingsprogramma’s hier verder op in gaan.

Dankuwel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer