Bijdrage Partij voor de Dieren over het coali­tie­ak­koord


3 juni 2010

Voorzitter,

Even was ik hoopvol gestemd toen ik in het begin van het coalitieakkoord “Aan de slag” las dat de coalitiepartijen willen investeren in de openbare ruimte en groen en dat zij investeren in duurzaamheid zien als een kans voor de stad. Je leest dat de coalitiepartijen een leefbaar, veilig en duurzaam Den Haag voor ogen heeft, waar het aantrekkelijk wonen en leven is.
De nadere invulling van deze vooraankondigingen bleef echter uit.

Op de allereerste pagina wordt een ernstige omissie gemaakt. In de inleiding van het akkoord tracht men de Haagse leefgemeenschap cijfermatig in twintig getallen uit te drukken echter de cijfermatig grootste groep wordt niet eens genoemd: de dieren die in Den Haag leven en die onderdeel uitmaken van onze gemeenschap. Ziet de coalitie dieren wel als onderdeel van onze leefgemeenschap, waarmee de Hagenaar rekening dient te houden in zijn of haar doen en laten?
De lezer van het coalitieakkoord zal echter tevergeefs zoeken naar het onderwerp dierenwelzijn. Welke boodschap vindt u zelf dat daar vanuit gaat?

Noch zal men de onderwerpen natuur en milieu kunnen ontdekken.
Het dringt langzaam maar zeker tot iedereen door dat ons klimaat verandert.
In Nederland zijn de effecten onder meer merkbaar omdat de wateroverlast en kans op overstromingen en hoog waterpeil sterk toeneemt . Dat zou Den Haag als duurzame klimaatneutrale stad aan de zee toch moeten interesseren. Eén van de oorzaken van de klimaatverandering is de uitstoot van broeikasgassen waarvan CO2 de belangrijkste is.
Om ernstige klimaatverandering te voorkomen en onze energiezekerheid in de toekomst veilig te stellen, moeten we omschakelen op een zogeheten koolstofarme economie. De oplossingen hiervoor zijn onder meer energiebesparing en het overschakelen op duurzame energiebronnen.

Het klimaatbeheer komt er tot nog toe in Den Haag zeer bekaaid van af. In het financiële jaarverslag van 2009 stond te lezen dat de CO2 emissie vanaf 2007 enkel is toegenomen.
Op dat punt is dus een inhaalslag nodig. Nu zul je denken dat men de komende periode voortvarend te werk zal gaan met betrekking tot dat onderwerp en dat men met duidelijke doelstellingen komt om dat te realiseren.
Helaas. In het akkoord maakt men niet concreet hoe men de reductie van 30 % CO2 emissie in 2020 denkt te gaan realiseren. Voorts heeft men het ongefundeerde vertrouwen dat de gemeente Den Haag in 2040 klimaatneutraal zal zijn. Ongefundeerd want de visie om tot een dermate duurzame samenleving te komen ontbreekt volledig en eerder beleid heeft gefaald. Maar ach wie zal in 2040 dit college erop afrekenen wanneer het nobele streven niet wordt gehaald? Wij vragen u het `streven naar` met concrete voorbeelden in te vullen.
Waarom heeft u in hoofdlijnen niet aangegeven hoe u de Co2 emissie wilt gaan verminderen?
Waarom heeft u niet aangegeven hoe u deze vier jaar gaat bijdragen aan het doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn?
Hoe gaat Den Haag investeren in duurzame energie?

De huidige maatregelen die onder het kopje `werken aan duurzaamheid is een kans voor de stad` laat enkel de laatste maatregel (subsidieregeling voor energiebesparende voorzieningen) een concreet voorstel zien, de rest is tot nog toe gebakken lucht. Begrijp mij niet verkeerd al die maatregelen zijn op zichzelf genomen goede voorstellen maar bij lange na niet toereikend wanneer wij een doel proberen te bereiken dat veel meer vraagt van de gemeente dan achterover leunen door initiatieven te steunen en hier en daar een subsidie weg te geven. Om de problemen op het gebied van het klimaat aan te pakken moet de gemeente zelf actief met een stevig plan van aanpak komen.

Er is een vraag naar stevig klimaatbeleid en er dient leiderschap in deze getoond te worden, ook door de gemeente.
Wat betreft de genoemde maatregelen de volgende vragen:
- Betekent het bundelen van de projectsubsidies en bijdragen aan milieuorganisaties in 1 subsidieregeling duurzaamheid, een vermindering van subsidies zo ja hoeveel?
- Betekent het bundelen van een aantal afzonderlijk gesubsidieerde duurzaamheidsorganisaties een financiële achteruitgang voor de organisaties, zo ja hoe groot is die achteruitgang?

Onder het kopje `werken aan duurzaamheid is een kans voor de stad` staat ook nog de verkoop van eneco. Wij vinden de verkoop van eneco getuigen van een korte termijn visie in plaats van een lange termijn duurzame oplossing. Wij scharen ons dan ook achter de moties van Groen Links en HSP.

In het coalitieakkoord heb ik niets kunnen vinden over het in stand houden en stimuleren van de biodiversiteit terwijl we toch met een biodiversiteitcrisis te kampen hebben. Is dat nog wel een belangrijk doel voor u?
Natuurherstel kost een veelvoud van natuurbescherming.
Een gezonde en veerkrachtige natuur is essentieel voor een vitale en duurzame economie en de basis van ons welzijn. Biodiversiteit moet als beleidsindicator opgenomen worden en voortdurend standaard in beleid en beslissingen worden meegewogen.
De voordelen die de natuur onze economie biedt moeten volwaardig worden meegenomen in afwegingen over ruimtegebruik ook in Den Haag.

Kunt u aangeven waar de ambitie van de coalitie op het gebied van klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid in het coalitieakkoord te zien is of waar deze ambitie nog gezien gaat worden.
U zegt duurzaamheid te zien als kans voor de stad, welke kansen ziet u? Is er hier niet eerder sprake van een gemiste kans door natuur en milieu niet concreet op te nemen in een coalitieakkoord.
In de nota “ecologische verbindingszones in Den Haag 2008-2018” staat te lezen dat de totale kosten voor het oplossen van de prioritaire verbeterpunten 6,7 miljoen euro bedragen. Kunt u aangeven waar dat geld vandaan gaat komen?


Ook de miljoenenverslindende prestigeprojecten gaan gewoon door. Er wordt zelfs extra ingezet op prestigeprojecten want het projectontwikkelingsplan Binckhorst ligt al in het verschiet.
Kunt u uitleggen waarom u zoveel geld in dergelijke projecten steekt terwijl er in deze moeilijke periode mensen zijn die moeite hebben met het vervullen van hun eerste levensbehoeften en er zoveel leegstand is.
Wij steunen daarom ook de motie van PPS en HSP met betrekking tot de hoogbouw in Scheveningen.

Wij zijn blij dat de gemeente wil gaan investeren in duurzaam Openbaar Vervoer. Daarom waren wij ook verbaasd te lezen dat er weer meer nieuwe wegen en dure parkeerplaatsen worden aangelegd. Wegen hebben een aanzuigende werking op auto’s evenals parkeerplaatsen. Meer auto’s komt de bereikbaarheid van Den Haag niet ten goede noch komt het de luchtkwaliteit van de stad ten goede. De uitstoot van Co2 neemt daardoor ook weer toe. De stad “verblikt” en bovendien zijn al die auto’s in de stad onveilig voor de kwetsbare fietsers en voetgangers.
Dat wekt verbazing als je de ambities in dit akkoord leest namelijk het veiliger maken van den Haag en een Den Haag dat aantrekkelijk is om in te wonen en te leven. Kunt u aangeven hoe de voornoemde ambitie zich verhoudt tot uw voornemen nieuwe wegen aan te leggen en dure parkeerplaatsen te bouwen?

Veiligheid de coalitie heeft er zijn mond vol van: “Op criminaliteit, ernstige overlast en hufterig gedrag past slechts een antwoord streng optreden.”
Hoe wil men het probleem van geweld tegen de dieren en verstoord dierenwelzijn gaan aanpakken?
Het afgelopen jaar is pijnlijk duidelijk geworden dat de gemeente Den Haag niet thuis geeft als bewoners bij de gemeente aan de bel trekt wat betreft verstoord dierenwelzijn. Dan verwijst men gemakkelijk alles door naar de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming met zijn landelijk welgeteld 15 zwaar overbelaste districtsinspecteurs. De LID werkt met vrijwillige afdelingsinspecteurs ter ondersteuning van deze districtsinspecteurs.
Echter wanneer de vrijwilligers langs moeten gaan bij beklaagden die als agressief bekend staan of eerder zijn veroordeeld voor geweldsdelicten en zij ondersteuning nodig hebben van de wijkagent dan geven deze niet thuis want het onderzoeken van een melding van verstoord dierenwelzijn is geen prioriteit.

En wat schetst dan onze verbazing: om de APV te handhaven en daardoor – onder meer - het “grote probleem” van hondenpoep en rondzwervend afval te bestrijden, zetten we 50 extra bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in (kosten € 20 miljoen over de komende 5 jaar) en 400 extra toezichthouders in de vorm van leerwerkbanen (kosten € 15 miljoen).
Waar repressie en toezicht ernstig ontbreekt op de echt belangrijke gebieden wordt een emmer leeg gegooid aan financiële middelen om onder meer hondenpoep te bestrijden. Dat is toch niet uit te leggen?
De brave burger moet betalen voor een miniem vergrijp (los laten lopen van je hond of geen zakje bij je hebben voor de hondenpoep) waar de brute dierenmishandelaars gewoon met hun vergrijp wegkomen of na twee jaar pas eens een keertje aangepakt worden na vele meldingen en inspanningen aan de kant van de LID en de Dierenbescherming.

Natuurlijk is het goed om handhavend op te treden tegen overtredingen van de APV wij vragen enkel om een gevoel van proportionaliteit en urgentie in de benadering van de problematiek in de stad. Boa´s op het gebied van dierenwelzijn en milieu zijn erg hard nodig en dit gebied zou op zijn minst evenveel aandacht dienen te krijgen als overtredingen van de APV. Het gaat hier om levende dieren!
Wij vragen u hierover goed en hard na te denken en de positie van Den Haag als stad van recht en vrede daarbij goed in het achterhoofd te houden. Ook dieren hebben recht op bescherming!

En dan de maatregelen om de economische crisis te bestrijden. Kunt u aangeven waarom u het sociaal acceptabel vindt de onroerend zaak belasting met 10 procent te reduceren? (gederfde inkomsten: € 16,5 miljoen).
Dit betreft een maatregel waarvan vooral de hogere inkomens profiteren. Wij steunen dan ook de moties van Groen Links en SP met betrekking tot de armoedebestrijding.

Als we toch bezig zijn met het sleutelen aan belastingen vloeit daaruit logisch de volgende legitieme vraag voort: Waarom schaft het college de hondenbelasting niet af?
Dat u zich in het akkoord op de eigen schouders klopt dat Den Haag in vergelijking met andere grote steden en omliggende gemeenten lage lasten kent, is volkomen misplaatst en een pertinent onjuiste bewering wat betreft de hondenbelasting. De gemeente Den Haag is een van de duurste gemeenten op het gebied van hondenbelasting.

In deze tijden van economische recessie kunnen de hondeneigenaren het geld wat zij kwijt zijn aan het betalen van een nutteloze belasting beter besteden aan de (medische) zorg van hun dieren. Het is een feit van algemene bekendheid dat dieren een achteruitgang van de inkomsten als eerste voelen. Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de huisdiereigenaren met een minimuminkomen aangeeft om medische redenen wel eens te hebben afgezien van een dierenartsbezoek. Een afschaffing van hondenbelasting is dus indirect een bijdrage aan de armoedebestrijding alsmede een oplossing voor het “hondenpoep probleem”. Mensen spreken elkaar niet aan op het laten liggen van de poep omdat ze het idee hebben voor deze vorm van vervuiling te betalen middels de hondenbelasting. Want waar betalen ze het eigenlijk anders voor? Het is een onrechtvaardige belasting die niet meer van deze tijd is en per direct afgeschaft dient te worden. Bovendien is deze belastingen een inefficiënte belasting gezien de baten en lasten.

Hiertoe dienen wij dan ook een motie in die het college oproept om bij de komende begroting tot een voorstel te komen tot de afschaffing van de hondenbelasting.
Gezien het feit dat de meerderheid van de raad tegen deze vorm van hondenbelasting is, zijn onze verwachtingen wat dat betreft hoog!

Het nieuwe coalitieakkoord laat wederom zien hoe hard een Wethouder dierenwelzijn, natuur en milieu nodig is. Er is een krachtige hoeder nodig van de grenzen van een duurzame samenleving en respectvolle omgang met dieren en de ons omringende natuur.
Deze waarden zijn in dit coalitieakkoord onvoldoende gewaarborgd.

Hoe gaat u nu invulling geven aan het handhaven van dierenwelzijn, aan het vergroten van de tolerantie tussen mens en dier, aan de problematiek met betrekking tot de klimaatverandering, biodiversiteit en de duurzaamheid? Waarom bent u aan deze onderwerpen voorbijgegaan?
Op dit moment in dit coalitieakkoord laten de coalitiepartijen een gebrek aan moed zien de waarden te verdedigen die er echt toe doen: schone lucht, schone grond, schoon water, duurzaam geproduceerd voedsel en een respectvolle omgang van de mens met omringende levensvormen. Ze geven blijk van een gebrek aan inzicht dat een doel in de toekomst zijn wortels in het heden moet hebben vergezeld van een stevig plan van aanpak. Een plan van aanpak voor de komende vier jaar. Waarop kan de kiezer deze coalitie afrekenen wanneer men geheimzinnig doet over doelstellingen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer