Bijdrage - Bestem­mingsplan Leid­schenveen


30 augustus 2016

Voorzitter,

Het inwoneraantal van Den Haag zal in de komende decennia naar verwachting flink toenemen.Om de stad leefbaar te houden, moeten we bij het realiseren van nieuwe woningen, groen en natuur beschermen. De Partij voor de Dieren vindt dat bij stedelijke ontwikkeling het versterken en het vergroten van de kwaliteit van het Haagse groen daarom een prioriteit moet zijn.

De Partij voor de Dieren fractie maakt zich om deze reden zorgen over de impact van het bestemmingsplan op het groen en de natuur in Leidschenveen. Het college doet namelijk te weinig om dit te beschermen.

In het bestemmingsplan worden milieuambities genoemd. Op het gebied van natuur wordt het ambititietype als ‘extra’ omschreven. De Partij voor de Dieren verwacht bij een dergelijke ambitie een uitwerking die verder gaat dat het in stand houden van de huidige situatie, een uitwerking die duidt op een verbetering of versterking van de natuur in het gebied. Dit is volgens mijn fractie bij dit bestemmingplan echter onvoldoende het geval. Zo worden de stedelijke ecologische verbindingszones niet volledig beschermd met een groenbestemming, maar gemengd-uit te werken bestemming, en het is mijn fractie onduidelijk welke extra stappen worden gezet om de natuur te versterken.

Doordat de natuur niet in zijn geheel beschermd is, mogen er bijvoorbeeld op het Madeliefveld 250 woningen worden gebouwd in de stedelijke ecologische verbindingszone. Kan de wethouder toelichten hoe hij dit rijmt met de omschrijving van de natuurambitie als extra?

In dit kader wil ik ook graag aan de wethouder vragen wat de gevolgen van dit bestemmingsplan zijn voor de vier verbeterpunten voor de zone Leidschenveen die in de Tussenbalans 2014 Nota Ecologische Verbindingszones 2008-2018 worden genoemd. Komen die door het bestemmingsplan niet in de knel?

Voorzitter, er zijn verschillende zienswijzen ingediend die bezwaar maken tegen het verdwijnen van groen bij het Madeliefveld. In zijn reactie schrijft het college dat het vanwege bestaande rechten op basis van het voorgaande bestemmingplan het gebied geen groenbestemming kan geven en niet af kan zien van bebouwing. Om wat voor rechten gaat het hier? En wat is de reden dat de bestemming niet kan worden gewijzigd? Zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt met partijen? Graag een reactie.

Verder schrijft de gemeente in diezelfde reactie dat de Dienst Stadsbeheer randvoorwaarden heeft opgesteld voor de ontwikkellocaties binnen de ecologische verbindingszone, maar dat enkele daarvan niet in de uitwerkingsregels kunnen worden vastgelegd. Kan de wethouder dat toelichten? Om wat voor randvoorwaarden gaat dit dan en wat gebeurt daar dan mee nu ze niet worden vastgelegd.

Tot slot, Voorzitter, uit de natuurtoets blijkt dat verschillende groene plekken in Leidschenveen het leefgebied zijn voor vogels, vleermuizen en verschillende soorten amfibieën en vissen. De natuurtoets komt met verschillende goede aanbevelingen om, in het kader van de zorgplicht, met deze dieren rekening te houden. Zo wordt er bijvoorbeeld voorgesteld om in een toekomstig ontwerp en bij werkzaamheden gebruik te maken van vleermuisvriendelijke verlichting en verstoringen van het water te voorkomen in voor de dieren die daar leven kwetsbare perioden. Mijn fractie vindt het opmerkelijk dat het bestemmingsplan deze aanbevelingen slechts kort noemt, zonder duidelijkheid te verschaffen over of deze nu wel of niet zullen worden overgenomen. Mijn vraag aan de wethouder is wat er nu met deze aanbevelingen wordt gedaan. Worden ze overgenomen? Zo nee, waarom niet? En zo ja, op wat voor manier en waar zien we dat terug.

Tot zover mijn bijdrage.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer