Bijdrage - Wind­energie op zee


1 september 2016

Voorzitter,

De noodzaak van een snelle transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare energie is van het allergrootste belang. We stevenen nu met rasse schreden af op een veel grotere opwarming van de aarde: drie of zelfs vier graden mondiale temperatuurstijging is in zicht en lijkt zelfs onafwendbaar. Zeeën en oceanen verzuren, diersoorten verdwijnen. Klimaatverandering heeft desastreuze consequenties voor de natuur, zowel op zee als op land.

Maar voorzitter, aan elke vorm van energieopwekking kleven nadelen, ook aan windenergie. Een onontkoombaar effect van decentrale hernieuwbare energievoorziening, die de Partij voor de Dieren onderschrijft, is dat wij in Nederland de effecten zullen merken in plaats van de mensen in de kolenwinning in bijvoorbeeld Colombia.

De Partij voor de Dieren hecht eraan ook te wijzen op die nadelen. Ze hebben effecten op mensen, vogels, vleermuizen, vissen en zeezoogdieren. Voor mensen hebben die zorgen betrekking op slagschaduw, geluidsoverlast, effecten op de gezondheid…en op het uitzicht op zee. Laten we niet doen -- zo is mijn pleidooi -- alsof er aan de productie van duurzame energie geen nadelen kleven voor mens, dier en milieu, want die nadelen zijn er wel.

Wij vinden ook dat je het niet kunt maken om allerlei voor de hand liggende oplossingen te laten liggen en wel te zeggen: op de Noordzee kan de natuur wel eventjes onze wanprestatie op andere terreinen dragen. Het allerbelangrijkste dat in de energietransitie moet gebeuren, is besparen, besparen, besparen. Wat je niet opmaakt, hoef je ook niet op te wekken. Ook als we de criteria heel scherp stellen en alleen gebruikmaken van zon, wind en water, zullen we echt ons best moeten doen om ervoor te zorgen dat we niet zo veel energie nodig hebben.

Het is moeilijk te verkroppen dat we ons mooie uitzicht op zee zouden willen aantasten zodat het licht 's nachts in kantoorgebouwen kan blijven branden en dat we winkeldeuren in de winter wagenwijd openhouden waardoor winkeliers eigenlijk voor de straat stoken of. Voor de Partij voor de Dieren is vleesvermindering hét cruciale onderdeel van klimaatbeleid, maar het staat nog veel te weinig op de agenda van dit college. We willen ook hier vandaag de wethouder aansporen om nog meer werk te maken van besparing, omdat we zien dat ook windmolens nadelen hebben.

Wij snappen ook dat mensen liever geen windmolens voor de kust hebben. De Partij voor de Dieren ziet liever ook geen windmolens voor de kust. Ook wij willen het uitzicht ongerept houden, maar we willen ook de aarde voor meer desastreuze gevolgen behoeden en de klimaatdoelstellingen niet in gevaar brengen.

Vanuit die achtergrond kan de Partij voor de Dieren instemmen met het Advies van het college over het hoogspanningsnetwerk. De natuur- en milieueffecten en de sociaal-economische effecten zijn op tracé Maasvlakte Noord kleiner dan de aanlanding bij Kijkduin. De aanlanding aan de Maasvlakte noordkant doorkruist geen Natura-2000 gebied.

Daarnaast vinden wij ook dat de regering de kansen voor IJmuiden ver moet onderzoeken. De huidige plekken zijn bepaald op basis van oude beleidsinformatie in een sector die razendsnel innoveert, en de kosten zouden zomaar mee kunnen vallen, al is het de PvdD daar zeker niet primair om te doen. Duitsland is al in staat windmolens op 100 km afstand van de kust te bouwen. Ijmuiden Ver sluit wat ons betreft de aanleg van windkavels III en IV niet uit. Daar staat onze partij postief tegenover, de Partij voor de Dieren houdt echter zorgen over de vraag of de effecten op de natuur wel goed worden ingeschat en gemonitord en wil dat dit goed wordt onderzocht. In juli kwam de commissie MER met een beoordeling van het milieueffectrapport voor de uitbreiding binnen de 12 mijl. Volgens deze beoordeling is het nog onduidelijk in hoeverre het plan leidt tot onaanvaardbare schade aan natuur en landschap. Waarom roept de wethouder het kabinet niet op om beter zijn huiswerk te doen voor de natuur? Er komen nog vervolgrapportages van het MER en ook wordt nog getoetst aan de flora- en faunawet. Kan de wethouder dit bevestigen? De Partij voor de Dieren houdt op dit punt een vinger aan de pols en wij geven geen definitief oordeel over kavels III en IV alvorens de onderzoeken zijn afgerond.

Kortom voorzitter, wij zijn het oneens met de zienswijze Aanvulling gebied Hollandse kust en vinden dat het college een positievere houding ten opzichte van deze ontwikkeling zou moeten tonen.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer