Bijdrage - Strandnota 2017 - 2022


7 september 2016

Voorzitter,

De titel van de strandnota[1] lijkt gebaseerd op het lied van The Scene; Iedereen is van de wereld. The Scene zingt dat de wereld van iedereen is, het college zegt dat het strand is van iedereen is. Maar daar waar dit lied is gezongen vanuit respect voor de wereld en tolerantie naar elkaar, gaat het strand naar de hoogste bieder. Het college richt zich vooral op bedienen van economische belangen en verliest daarbij uit het oog wat echt van waarde is.

Het college wil strandtenten, meer activiteiten en meer evenementen het hele jaar door, zodat het strand nog meer bezoekers trekt. ‘Kwaliteitsimpulsen’ moeten het strand nog aantrekkelijker maken en nog meer bezoekers trekken zodat strandtenten in de toekomst nog meer kunnen uitbreiden. Er zijn strandhuisjes gekomen en het aantal grote evenementen is toegenomen. Een nog diverser aanbod van activiteiten moet ervoor zorgen dat het strand jaarrond publiekstrekker wordt, ook al komen er nu al 16 miljoen bezoekers per jaar. Citypromotie, ten koste van rust, puurheid, natuur, milieu en toegankelijkheid. Te zot voor woorden, voorzitter.

Leuk dat alle stukjes strand in zones zijn verdeeld, het levert vrolijke plaatjes op, maar de samenhang en een duurzame visie in deze hokjesgeest ontbreekt.

Ik doel ten eerste op het toenemende autoverkeer in Scheveningen. Zorgelijk zijn de verkeersinfarcten, zoals we die zagen tijdens het vuurwerkfestival. Alles en iedereen stond in de file, van de Van Alkemadelaan tot aan de Scheveningseweg. Niet alleen levert verkeer een groot aandeel in de CO2-uitstoot van Den Haag, ook brengt het enorme gezondheidsschade met zich mee. Bewoners leven bewezen minder lang door schadelijke lucht en de aangelegen natuurgebieden ondervinden schade door alle stikstof die naar beneden dwarrelt. Het college wil stimuleren dat mensen op de fiets gaan, maar als moeder en kind langs zo’n door dit college georganiseerde file fietsen leidt dit tot onherroepelijke schade aan de longen van het kind. We weten steeds meer over de schadelijke gevolgen van uitstoot. De Universiteit van Maastricht becijferde dat kinderen die in de stad wonen 15% minder longcapaciteit hebben dan kinderen op het platteland. Onlangs toonde Milieudefensie aan dat een ritje fietsen in Den Haag evenveel longschade veroorzaakt als 6 sigaretten. Bovendien weten we al heel lang dat scooters tot wel 1000x vervuilender zijn dan dieselbusjes.

Het verkeersplan dat nog moet komen, komt wat de Partij voor de Dieren betreft te laat. Ik wil NU graag van de wethouder horen welke maatregelen hij gaat treffen die vervuilend verkeer richting Scheveningen drastisch gaan terugdringen. Als we niet weten wat de gevolgen zijn van al die extra reuring op het strand, kunnen we uiteraard niet akkoord gaan met de strandnota die de rekening neerlegt bij natuur, milieu en liefhebbers van rust en ruimte. Wat gaat de wethouder doen om het vieze verkeersinfarct terug te dringen en op welke termijn?

Ook ben ik benieuwd of het college de toename van het bevoorradingsverkeer door alle extra activiteiten heeft berekend en de daarmee gepaard gaande extra CO2-uitstoot, zo niet, dan hoop ik dit spoedig terug te zien in het verkeersplan.

Dan de natuurbescherming. Het enige wat stellig wordt gezegd is dat het aangrenzende Westduinpark een beschermde natura 2000 status heeft en gekoesterd moet worden. Het is belangrijk dat bekend is waar de duinvoet van het Westduinpark precies ligt. Dit houdt in dat de beachcleaners moeten weten hoever zij kunnen gaan en dat hier bij de plaatsing van evt. strandtenten rekening mee wordt gehouden. De Partij voor de Dieren vindt dat het college de zonering van Natura 2000 gebieden beter moet aangeven. Gaat de wethouder hiervoor zorgen?

Dan het natuurgebied Meijendel. Het hokje dat voor dat natuurgebied ligt, het Zwarte Pad, moet een nog hippere plek worden. Wat gaat het college doen om de rust en stilte de borgen en Meijendel te beschermen? Ik zie geen beleid. Heeft de wethouder onderzocht wat de gevolgen zijn van een hip Zwart Pad met meer evenementen voor de natuur in Meijendel?

De natuur wordt steeds vanuit het defensief bekeken, alsof we blij mogen zijn als natuur niet wordt aangetast. Vanwaar die benadering? Duinen, zee, vogels en zand zijn kernelementen die ook versterkt kunnen worden. Maar ik zie geen enkel concreet beleid om natuur verder te ontwikkelen en uit te breiden. Wel strandhuisjes, wel meer evenementen, niet meer natuur. Het evenwicht is volkomen zoek omdat de wethouder Eurotekens in de ogen heeft. Of in elk geval voor ogen heeft.

Zorgelijk is het “brede programma opgezet om te komen tot vermindering en vereenvoudiging van de regels op het strand”. Nergens staat een overzicht van welke regels vereenvoudigd worden en wat dit voor gevolgen heeft voor het strand. Kan de wethouder ons een overzicht doen toekomen van de vereenvoudigde regelgeving?
Specifiek wat betreft de mogelijkheid voor om diversere activiteiten te ontplooien gaan we niet akkoord met dat er permanent wordt gebouwd. Kan de wethouder bevestigen dat niet permanent mag worden gebouwd op het strand?

De vierkante meters die ondernemers ter beschikking hebben, blijven in principe ongewijzigd. De Partij voor de Dieren wil niet dat er meer bouwoppervlak binnen de exploitatievlakken bijkomt. Het scheelt veel voor de gebruiksdruk of je er terrassen plaatst of een gebouw. Is de wethouder met ons van mening dat wanneer ondernemers jaarrond mogen exploiteren het bouwoppervlak moet afnemen? Wij willen dat het deel bebouwd oppervlak op het exploitatievlak samenhangt met het aantal maanden. Zo neemt de gebruiksdruk niet toe. Graag een reactie.

Dan de strandhuisjes bij Kijkduin. De Partij voor de Dieren heeft zich tijdens de discussie in 2012 verzet tegen de strandhuisjes, en we zien ze liever vandaag dan morgen vertrekken. Ze beïnvloeden de natuurlijke duinverstuiving negatief en doen afbreuk aan de beleving van rust. Ze vormen bovendien een enorme aantasting op de ruimte van het strand. Hoe staat dit in verhouding tot de wens van het college dat het strand van iedereen is? Waar een strandhuisje staat is namelijk helemaal niet van iedereen. We willen niet dat er meer huisjes bijkomen en zien graag dat ze geschrapt worden uit de nota. Nog een paar vragen: wanneer vindt de evaluatie plaats van de Strandhuisjes? En waar zou het college voornemens zijn om de volgende 40 huisjes te bouwen? Er loopt nog een rechterlijke procedure. Ik neem aan dat de wethouder geen stappen onderneemt richting de bouw van nieuwe strandhuisjes voordat de uitspraak is gedaan?

Met meer evenementen en jaarrond opening stijgt ook de consumptie van vlees en vis. De Partij voor de Dieren is tegen die jaarrond opening en extra evenementen, maar nu dit al voor een groot dele het geval is, is het noodzaak dat het college wat terugdoet om het extra dierenleed en de druk op de zeeen en CO2-uitstoot die met de extra consumptie van vlees en vis gepaard gaan te compenseren. Nieuw beleid biedt ook een prachtige kans om duurzame initiatieven op het strand te stimuleren. Ik dring er bij het college op aan om een wervende campagne te starten die restaurants in heel Den Haag oproept tenminste 1 dag in de week geen vlees en vis te serveren, naar het succesvolle voorbeeld van steden als Gent en Turijn. Ook wil ik het college oproepen om een prijs uit te reiken aan het eerste restaurant op de boulevard of de eerste strandtent die een plantaardig menu op de kaart heeft staan. Graag een reactie.

Kortom voorzitter, wij missen een samenhangend beleidsstuk waaruit blijkt dat goed nagedacht is over de gevolgen van extra activiteiten en openstelling jaarrond voor de omgeving en natuurgebieden. Ik zie uit naar de beantwoording door de wethouder.

Dank u wel.

[1] Het strand is van iedereen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer