Bijdrage - Ziens­wijze Regionaal Inves­te­rings­pro­gramma MRDH


29 september 2016

Voorzitter,

Complimenten dat de samenwerking van onze stad met andere gemeenten zo snel heeft geleid tot een investeringsagenda. Een knappe prestatie. De Partij voor de Dieren ziet de meerwaarde in van regionale samenwerking. Het is van groot belang dat we samenwerking zoeken met andere gemeenten om tot een klimaatvriendelijke, duurzame regio te komen waarin we schone lucht kunnen inademen en goed met onze omgeving omgaan.

De Partij voor de Dieren is het echter oneens met de manier waarop deze samenwerking op een aantal punten wordt ingevuld, namelijk:??Punt 1 is dat er steeds wordt geopperd, ook in deze zienswijze, dat de economie extra moet groeien voor extra werkgelegenheid, terwijl dit alleen noodzakelijk is binnen het lineaire groeimodel. In het OESO-rapport wordt ook uitgegaan van het lineaire model. Dit groeimodel stelt de Partij voor de Dieren juist ter discussie. Wij vinden dat regionale samenwerking zich moet richten op de transitie naar een circulair model, dit vereist ook een fundamenteel andere kijk op het creëren van werkgelegenheid.

Punt 2 is dat wij, zoals altijd wanneer het de MRDH betreft, vraagtekens zetten bij het ondemocratische gehalte van deze regionale samenwerking. De raad kan maar zeer beperkt invloed uitoefenen.

Er staan bijvoorbeeld in onze ogen goede projecten op de projectenlijst, zoals maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar ook zaken waar wij ons helemaal niet in kunnen vinden, zoals investeringen in biobrandstoffen. Dit is geen hernieuwbare energie en niet duurzaam.

Of wij kunnen voorkomen dat ons budget aan de verkeerde dingen wordt besteed, is nog te bezien, laat staan hoe de kleinere gemeenten dat kunnen voorkomen. In ieder geval is afstand nemen van een niet-duurzame en niet-rendabele warmterotonde een prachtige stap die mij weer een beetje gerust stelt.

Wat betreft de zienswijze is het verder positief dat deze zich kritisch uitspreekt over de nadere invulling van de agenda. Waar onze vrees naar uitgaat, is dat de investeringsprojecten uiteindelijk eenzijdig op aanjagen van economische groei worden gericht.

Als doel staat in het besluit het versterken van de concurrentiepositie, wat kan betekenen dat we sterk worden door goede aansluitingen op OV, voorloper worden als klimaatvriendelijke regio en op het gebied van circulaire economie, maar het kan ook betekenen dat economische groei in de uitwerking van de plannen een dominante positie krijgt wat alleen maar leidt tot meer schade zoals overconsumptie en uitputting van grondstoffen.

Mocht economische groei, en niet een duurzame regio, wel duidelijk het doel worden, dan treedt was mij betreft het voorbehoud dat ik bij dezen maak in werking en zullen wij onze steun aan die plannen intrekken.

Met dit voorbehoud steunen wij de zienswijze die wij namens de raad indienen.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer