Bijdrage - Bestem­mingsplan Ocken­burgh


28 april 2016

Voorzitter,

We moeten de groene gebieden in onze stad koesteren en zeker als deze, zoals Ockenburgh, Natura 2000-gebieden zijn. Het is zonde dat een mooi gebied als Ockenburgh al zo lang op onderhoud wacht en dat het dossier jarenlang vooruit sjokt. In de Commissievergadering van november 2014 bespraken we Plan B, het initiatief van bewoners die het heft in handen wilden nemen bij de renovatie en exploitatie. De Partij voor de Dieren verwelkomde het voornemen waarbij grotendeels werd gekozen voor renovatie van de bestaande bebouwing.

Kan de wethouder aangeven wat er sinds 2014 en de brief uit 2015 is gebeurd? Begint dit initiatief inderdaad concretere vormen aan te nemen en blijkt het financieel haalbaar?

Voorzitter, de manier hoe dit bestemmingsplan tot stand is gekomen verdient geen schoonheidsprijs. Een bestemmingsplan en raadsvoorstel uit 2012 wordt erbij gepakt en raadsleden mogen de verschillen zoeken. Ook zijn al deze aanpassingen nooit met burgers gedeeld en konden die geen zienswijze indienen. Graag een reactie van de wethouder hierop.

Voorzitter, mijn fractie heeft vragen over de effecten van dit bestemmingsplan op het beschermde natura 2000-gebied. Heeft de wethouder deze effecten in kaart gebracht?

Enerzijds geeft de wethouder aan dat het bestemmingsplan conserverend is, maar tegelijkertijd kiest hij ervoor om ruimte te geven aan toekomstige extra bebouwing, waardoor nadelige effecten voor de aanwezige flora en fauna kunnen optreden. Hoe rijmt dit? Hierdoor kunnen marktpartijen in de toekomst er alsnog voor kiezen om meer te bebouwen dan gewenst. Waarom kiest de wethouder er niet voor het huidige bouwoppervlak vast te leggen en als er eventueel een uitgewerkt nieuwbouwplan komt deze te beoordelen via een WABO-vergunning?

Voorzitter, mijn fractie vindt het erg vreemd dat terwijl Plan B aangeeft op termijn kleinschalige bebouwing te overwegen het bestemmingsplan 1400m2 grond bestemd voor extra bebouwing. Dit is echt een enorme grondoppervlak. De kerkzaal van de Grote kerk in het centrum heeft bijvoorbeeld hetzelfde oppervlak. Grootschalige bebouwing zorgt voor extra verkeer en een grotere druk op de omliggende natuur, onder andere door stikstofdepositie. Is de wethouder bereid om deze bouwruimte uit het bestemmingsplan te schrappen en het daadwerkelijke initiatief af te wachten? Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, wanneer worden de natuureffecten van een dergelijk nieuwbouwplan beoordeeld en wanneer worden de effecten van eventuele bouwwerkzaamheden in kaart gebracht? Gebeurt dit in de NBW-vergunning? Hoe wordt hierbij rekening gehouden met de aanwezige dier- en plantensoorten, bijvoorbeeld met vleermuisvriendelijke bouwverlichting?

Dank

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer