Bijdrage bestem­mingsplan Sche­ve­ningen Haven Cie Ruimte


14 november 2013

Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan niet instemmen met delen van dit plan. In voorgaande vergaderingen hierover heb ik ook al laten weten dat mijn fractie niets ziet in de hoteltorens en het trekken van 2 miljoen bezoekers per jaar naar dit gebied, terwijl er veel te veel onduidelijkheid is over de verkeersafwikkeling en de gevolgen voor de natuur.

Voor ons is het duidelijk dat er nog kansen liggen bij de herontwikkeling van het gebied. Maar wij vinden dit dan belangrijk om te doen met oog op de toekomst. Dus zorg dat in het gebied waterberging mogelijk is, dat er goede verkeersverbindingen zijn, dat het een aantrekkelijk en gezond woon- en leefgebied wordt en dat herontwikkeling binnen milieu- en natuurkaders plaatsvindt.

Wat de Partij voor de Dieren betreft mist dit in het voorliggende bestemmingsplan. Zo wordt in het bestemmingsplan uitgegaan van een groeiende visserijsector. Er daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat er steeds minder vis is en dat het voor vissers steeds moeilijker wordt om een fatsoenlijke boterham te verdienen. Van de week konden we al lezen dat de Europese Commissie de vangstquota in 2014 voor kabeljauw, schelvis, wijting en tong in de Noordzee wil verlagen. En dit is niet voor de eerste keer. Voorzitter, is het dan eerlijk voor de visserijsector en verstandig om in te zetten op uitbreiding van deze sector? Dat betekent namelijk nog meer schepen op nog minder vis. Hier wordt niemand mee geholpen, de visser niet en de vis al helemaal niet.

Voorzitter, het zou eerlijker zijn om de sector een warme sanering aan te bieden. Dat is oog hebben voor de toekomst. Bijkomend voordeel van minder vissersboten, is dat er minder overlast voor de omwonenden is. Dus minder geluidsoverlast en een betere luchtkwaliteit. Een win-win situatie lijkt mij.

De sector zelf heeft het idee om te onderzoeken of er publieksfuncties gerealiseerd kunnen worden die het verhaal van vis en de sector vertellen. Graag zou ik van de wethouder willen weten of hier de gemeente nog enige rol in, bijvoorbeeld in het vrijmaken van gelden? Graag een reactie.

In voorgaande vergaderingen ging het steeds over de kabelbaan en daar zijn wat mij betreft nu veel onduidelijkheden over. Gaat deze er nu wel of niet komen? Voorzitter, ik snap niet helemaal het nut en de noodzaak van deze verbinding. Zo groot is de haven ook weer niet en je kan er makkelijk omheen fietsen of lopen. Het is de Partij voor de Dieren dan ook nog steeds niet duidelijk waarom met dit plan de zonering van Scheveningen met Bad, Dorp en Haven moet worden losgelaten. Onze partij blijft erbij dat het belangrijk is de rust te bewaren in het Westduingebied en op het Zuiderstrand, ook voor de bewoners en bezoekers. Om ladingen dagjesmensen naar het zuidelijk havenhoofd te gaan trekken en daarmee naar het rustige deel, zien wij dan ook niet zitten. En dat vinden ook de bewonersorganisaties langs de kust. Ik vraag me dan ook af waarom de wethouder en daarmee het college halsstarrig aan dit plan wilt vasthouden. Graag een reactie hierop.

Dan kom ik op de tramlijn. De Partij voor de Dieren is absoluut voorstander van een tram in dit gebied, maar niet ten koste van groen. Kan de wethouder duidelijkheid hierover geven? Gaat de tram niet ten koste van de groene taluds langs het verversingskanaal? Hier zit namelijk de laatste kolonie huismussen en wat de Partij voor de Dieren betreft, beschermen we die. Graag een reactie en daarbij ook graag een reactie op de inbreng van de heer Hoogerhoud en of de Vogelbescherming hier nog enigszins in betrokken gaat worden. In de brief van de wethouder staat dat de tramverbinding nog in andere bestemmingsplannen moet worden vastgelegd. Kan de wethouder een inschatting maken over in welk jaar begonnen kan worden met de daadwerkelijke aanleg van deze verbinding?

Voorzitter, dan een ander punt. Er is al een paar keer over gesproken maar het is voor ons in ieder geval het belangrijkste punt in dit plan en dat is namelijk het Natura 2000 gebied. Het Westduinpark is aangewezen als Europees beschermd natuurgebied. Dat betekent dat de natuurwaarden hier bijzonder zijn en behouden moeten blijven. Wat de Partij voor de Dieren betreft is de belangrijkste voorwaarde voor herontwikkeling van het havengebied dat er geen schade wordt toegebracht aan het Natura 2000 gebied.

En dat is met deze stukken die voorliggen nog niet duidelijk. Zo heeft de Commissie Mer er ook op gewezen dat de compensatie- en mitigatiemaatregelen in dit plan niet ruimhartig zijn. Er is net al meerdere malen ook door de SP onder andere, een opmerking over gemaakt maar wij zien ook graag de reactie van de wethouder op het completeren van deze maatregelen. Het mitigatieplan is na het laatste advies van de Commissie Mer aangepast, en het zijn inderdaad vooral begrazing en afplag maatregelen. En voor een aantal habitattype wordt er al veel beheer gedaan, waardoor er nu bomen gekapt moeten worden om aan de stikstof vereisten te voldoen.

De plannen voor de haven vragen bijna een cursus creatief tuinieren van de beheerders. Het probleem: teveel stikstof wordt namelijk met lapmiddelen opgelost terwijl je natuurlijk ook de bron kan aanpakken en dus het autoverkeer ontmoedigen. Dus niet miljoenen toeristen naar de kust trekken zolang die tramverbinding er is. Bij evenementen mensen buiten Scheveningen te laten parkeren en ze via het OV verder te brengen. Door meer en grotere 30 km zones rond het gebied in te richten en door overal zo snel mogelijk betaald parkeren in te voeren. Dat zijn in ieder geval praktische maatregelen die het autoverkeer kunnen ontmoedigen. Ik zou graag van de wethouder willen horen wat hij van deze maatregelen vindt en of hij hiertoe bereid is.

Nog steeds ontbreekt het integrale verkeersafwikkelingsplan voor Scheveningen. En dat terwijl de verkeersafwikkeling nog steeds een groot zorgpunt is. Met dit bestemmingplan komt er dus nog een extra theater en museum, woningen en 2 miljoen toeristen extra in het stadsdeel. Dat is bijna vragen om een verkeersinfarct op drukke dagen. Om te voorkomen dat er nog meer files in de stad komen met alle milieu- en geluidsoverlast van dien, heeft mijn fractie nog steeds behoefte aan dit integrale verkeersafwikkelingsplan. Wij horen dan ook graag van de wethouder wanneer deze naar de raad komt?

In het mitigatieplan staat dat men gaat monitoren of de maatregelen het gewenste effect hebben. Kan de wethouder aangeven wanneer er concreet wordt gemonitord en wie op basis van welke informatie gaat beslissen of er extra maatregelen genomen moeten worden?

Uit het rapport van de Commissie Mer, blijkt ook dat onze vermoedens over de hoteltoren juist waren. We hebben het net ook al een aantal keren gehoord, zo’n hoge toren aan de kust betekent in de woorden van de Commissie Mer een “beeldbepalend element in de wijde omgeving”. Wij zien liever dat bezoekers van het strand natuur om zich heen zien in plaats van deze hoge toren. Waarom wordt er niet gekozen voor een lagere toren. Meten wij als stad nu ook al onze aanwezigheid overal langs het strand en in de wijde omgeving door met deze toren onze aanwezigheid kenbaar te maken? Kunnen we de kust niet gewoon natuur laten, zonder al te veel menselijke invloeden? Want als die torens er straks staan en het vroeg donker is, zullen die lichttorens naast alle overlast en zaken met wind en zo die al zijn genoemd, ook nog eens verstorend werken voor de trekvogels, vleermuizen en omwonenden. Hoe denkt de wethouder dat te voorkomen?

De Partij voor de Dieren heeft al eerder aangegeven dat er niet te makkelijk mag worden omgegaan met de combinatie van wonen en industriële bedrijvigheid. Bedrijvigheid betekent geluidsoverlast, en als je daar woont kan het wel zeker je welbevinden en gezondheid aantasten. De Commissie Mer heeft dan ook aangeraden om bij verdere besluitvorming rond woningbouw en bedrijven de extra hindercomponenten als laad- en losactiviteiten en activiteiten rondom schepen mee te nemen in de vergunningverlening. Kan de wethouder bevestigen dat dit gaat gebeuren?

Voorzitter, het gemak waarmee het college de geluidsnormen verhoogt, begrijpt de Partij voor de Dieren niet. In deze stad zijn al genoeg plekken waar geluidsoverlast de gezondheid van de bewoners aantast. Dan moeten we zelf niet nog meer problemen gaan creëren. Als mensen van een nieuwe woning met de zeehavennorm hebben, vraag ik mij af of ze in de zomer hun ramen kunnen openzetten of buiten kunnen zitten zonder continu verstoort te worden door geluid. Kan de wethouder ook hier meer duidelijkheid over geven en wordt hier ook naar gekeken?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer