Bijdrage Lucht­kwa­liteit Cie Leef­om­geving


20 november 2013

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt nog steeds dat het maatregelen pakket van de gemeente tekort schiet. Het uitgangspunt van het Haagse beleid is het voldoen aan de normen. Hier zijn wij het al niet mee eens. Het uitgangspunt zou moeten zijn een zo gezond mogelijke lucht voor iedereen. Want zelfs als we aan de landelijke normen voor fijnstof voldoen, dan nog steeds is de concentratie fijnstof hoog en zal het gezondheidsklachten geven. Het is niet voor niets dat de WHO een fijnstofnorm heeft die 2 x zo laag is als die van de EU. En het is ook niet voor niets dat het RIVM stelt dat het aandeel van roet en zware metalen in fijnstof klein is, maar de deeltjes waarschijnlijk gevaarlijker zijn voor de volksgezondheid dan andere deeltjes fijnstof.[1] Blijft de wethouder daarbij nog steeds van mening dat het een goede insteek is om alleen op de normen te focussen? Bij het lezen van de voortgangsrapportage kwam ik tot de conclusie dat dit stadsbestuur veel kansen laat liggen. In plaats van actief in te zetten op schoner en minder verkeer, gaat dit college rommelen in de marge met schermen en een verflaag.

En voorzitter, dit begrijp ik werkelijk waar niet. Schoner en minder verkeer betekent namelijk dat de luchtkwaliteit ter plekke gezonder wordt en ook nog de achtergrondconcentratie naar beneden gaat. Hier aan draaien betekent dus een verbetering van de luchtkwaliteit in de hele stad. Stadsverkeer bepaalt 40% van de achtergrondconcentratie, waarom gaan we dan niet per direct de milieuzone uitbreiden, naar meer straten en meer voertuigen en het parkeren flink duurder maken?

Want laten we wel wezen, een verbetering van de lucht die mensen inademen levert een enorme gezondheidswinst op. Hier kan toch zelfs een auto minnende partij als de VVD dacht ik toch niet op tegen zijn? De luchtkwaliteit staat op nummer twee van de vermijdbare doodsoorzaken. En het goede nieuws is dat we als gemeente hier dus wel degelijk wat aan kunnen doen. Als we nu de luchtkwaliteit verbeteren zal de longcapaciteit van de mensen die in die straat wonen of werken ook meteen verbeteren. En als de wethouder de wetenschap in de gaten houdt dan weet hij dat een slechte luchtkwaliteit tegenwoordig aan steeds meer ziektes en aandoeningen wordt gelinkt. Gezien de gezondheidszorg steeds duurder wordt, zal preventie ook financieel steeds aantrekkelijker worden. En dat betekent dus dat we nu grote stappen moeten zetten om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Ik zou van de wethouder willen weten of hij dit ook onderschrijft, of dat hij blijft volhouden dat we alleen moeten vasthouden aan de normen?

Schoner en minder verkeer betekent dat het probleem wordt opgelost. Dat gaf Milieudefensie al aan in de werkbespreking. Maar dit college draait niet aan deze knop. Nee, zij kiest ervoor om schermen neer te zetten.

Tijdens de begrotingsbehandeling is gelukkig de motie aangenomen die vraagt om een onderzoek om de milieuzone uit te bereiden. Kan de wethouder aangeven wanneer hij hiervan de uitkomsten verwacht? En hoe snel hij denkt dat we deze zone kunnen uitbreiden?

De Partij voor de Dieren is van mening dat dit een bescheiden eerste stap is. Dit college maakt het de automobilist nog steeds veel te gemakkelijk. Tijdens de werkbespreking bleek dat dit ook Milieudefensie verbaasde. In bijvoorbeeld Amsterdam wordt het gebruik van de auto juist effectief ontmoedigd door de gemeente.

Hoeveel sterfietsroutes en P&R-plaatsen er ook zijn, als het mensen makkelijk wordt gemaakt met de auto naar de stad te komen, blijven ze voor die auto kiezen. En vooral voor korte ritjes moeten we mensen gaan pushen om de fiets of het OV te nemen. Op de gemeentelijke website staat al te lezen dat de ritjes onder de 7 km het meest vervuilend zijn. Dus laten we dat gaan ontmoedigen door parkeren duurder en moeilijker te maken. Is het college hiertoe bereid? Graag een reactie hierop van het college.

Dit college kapt tegenwoordig grote aantallen bomen om parkeerplaatsen te creëren. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Onderschrijft de wethouder dat het steeds maar weer aanleggen van parkeerplaatsen een verkeerd signaal geeft naar de stad? Graag een reactie hierop.

Voorzitter, dan heb ik nog wat vragen bij het lezen van de voortgangsrapportage.

Zo schrijft de wethouder dat als de proef met de titaandioxide verf mislukt, er een scherm van 4,5 meter hoog komt. Dat is nogal wat. En dat terwijl verkeersmaatregelen zoals het verlagen van de maximum snelheid of verbeteren van de doorstroming effectiever zijn. Waarom gaan we daar niets aan doen?

Dan kom ik op de Valliantlaan. Op pagina 6 van de voortgangsrapportage staat dat 0,5 km hiervan in 2015 bij de bijna-knelpunten hoort en dat tegenvallers dus hier tot overschrijdingen kunnen lijden. Op pagina 21 wordt gesteld dat het geen bijna knelpunt meer is. Maar hoe verhoudt dit zich dan tot het gestelde op pagina 6? Immers de overschrijdingen van de normen in 2011 worden gewijd aan ongunstig weer[2]. Als dat komend jaar weer het geval is, dan gaan we hier dus niet de normen halen. Welke maatregelen heeft de wethouder achter de hand? Graag een reactie.

Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we het weer ook niet meer gebruiken als excuus. Als er overschrijdingen zijn dan moeten we zorgen dat er minder uitstoot is. Immers, het weer kunnen we niet veranderen, de vervuiling wel. Het is wel heel makkelijk als het college verwacht dat de wind je vervuiling weg blaast. Is het niet in het kader van voorzorg slimmer om onder de normen te zitten zodat windstilte niet kan leiden tot knelpunten? Graag een reactie hierop.

De grap is natuurlijk dat vorig jaar de oplossing op de Valliantlaan werd gezocht in de aansluiting van woningen op het warmtenet en dat nu niet uitvoerbaar blijkt te zijn. Dus de grote vraag is: wat gaan we nu doen? De hele weg afschermen? Want de genoemde reserve van bomen kappen is door de gemeenteraad uit het maatregelenpakket geamendeerd (181258). Of zullen we ook hier wat aan de doorstroming doen, de snelheid, betaald parkeren of anderzijds ontmoedigen van de auto? Graag een reactie.

Op diezelfde pagina 6 staat ook dat 100 m van de Zuid-Hollandlaan dus een bijna knelpunt is. Om te voorkomen dat windstilte in 2015 tot overschrijdingen leidt, lijkt dit me ook een plek voor aanvullende maatregelen. Deelt de wethouder die mening en wat is hij van plan te gaan doen om te voorkomen dat de Zuid-Hollandlaan een knelpunt wordt? Gaan we daar nog wat aan doen? Graag een reactie.

Dan kom ik op roet. In de brief geeft de wethouder aan dat hij aan het RIVM gaat vragen om roet te meten in Den Haag. Kan de wethouder aangeven wat hier de laatste ontwikkelingen van zijn[3]? Weten we al of het RIVM ook in Den Haag roet gaat meten (pagina 10)?

In de brief wordt verder aangegeven dat er in samenwerking met de GGD een notitie opgesteld wordt over gevoelige groepen mensen die langs drukke wegen wonen. Kan de wethouder aangeven wanneer we hier de cijfers en het plan van aanpak over ontvangen?

Dan heb ik nog een vraag over walstroom. De bedoeling is dat de grote diepvriestrawlers hier gebruik van gaan maken, maar helaas zijn ook kleine boten erg vervuilend. Wordt hier ook nog wat aan gedaan? Graag een reactie.

Voorzitter, ik was aangenaam verrast om in de media te lezen dat de PvdA ook van mening is dat we het autogebruik actief moeten ontmoedigen. Maar waarom zouden we wachten tot na de verkiezingen? Het mooie van luchtkwaliteit is dat als je nu maatregelen neemt, je direct de winst zien en dat is bijzonder fijn als je langs een drukke straat woont en merkt dat je longen het moeilijk hebben. Dus waarom zouden we deze mensen laten wachten? Laten we nu al echte stappen zetten om de stad schoner en gezonder te maken.

Ten slotte heb ik nog een vraag over houtrook. Mijn fractie werd benaderd door een bewoner die zich zorgen maakt over het vrijkomen van fijnstof en andere giftige stoffen bij houtverbranding. Heeft de wethouder een idee over de hoeveelheid houtkachels en hun bijdrage aan de luchtkwaliteit? De GGD van Zuid-Holland Zuid[4] waarschuwt op haar website voor de gezondheidseffecten van houtrook. Kan een burger een verzoek tot handhaving van het bouwbesluit bij de gemeente indienen, als men overlast ervaart van deze houtkachels? Heeft de gemeente enig beleid om het verbranden van hout te ontmoedigen? Graag een reactie.

[1] http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Veel_roet_en_zware_metalen_in_fijn_stof_bij_drukke_straten

[2] Pag. 5 Ondanks dat Den Haag haar gegevens niet heeft aangepast bij de invoer in de Monitoringstool, is de weglengte door aanpassing op landelijk niveau licht toegenomen. Dit is het gevolg van de in 2011 ongunstige meteorologie met veel stabiel windstil winterweer waardoor de luchtvervuiling blijft hangen. Hierdoor is de achtergrondconcentratie overal circa 1,5 μg/m3 hoger uitgekomen dan in 2010, met als gevolg dat diverse toets punten weer net boven de 40 μg/m3 kwamen

[3] Wel zal de gemeente aan het RIVM voorstellen om ook in Den Haag één of meer van haar meetstations met automatische meting van roet (EC) uit te breiden, aansluitend op het plan van het RIVM om de stations die al uitgerust zijn met zwarte rookmeting (niet in Den Haag) met EC-meting uit te breiden. Zonodig kunnen met de nieuwste versie van de landelijke rekentool volgend jaar ook roetconcentraties indicatief berekend worden

[4] http://www.ggdzhz.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=801&hoofdid=94

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer