Bijdrage - Bestem­mingsplan Wate­ringse Veld Noord


23 maart 2016

Voorzitter,

Wateringse Veld is een plek waar veel gebouwd is en een plek die is aangewezen om nog meer te bouwen. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de kwaliteit van de leefomgeving en het voortbestaan van leefgebieden van verschillende diersoorten. Kan de wethouder aangeven hoeveel m2 groen terrein wordt opgeofferd voor verstening?

Graag ook een reactie van de wethouder op de zienswijze over het bestaande veldje aan de Guido van Dethstraat. Waarom zou dit speelveld, waar door bewoners veel van gebruik wordt gemaakt, niet open en groen kunnen blijven?

Voorzitter, uit de natuuronderzoeken die voor 5 bouwlocaties van BPD in Wateringse Veld zijn uitgevoerd, blijkt dat met de bouw de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden zal toenemen en het leefgebied van beschermde diersoorten kan worden aangetast. Waar nu een braakliggend terrein ligt waar bijvoorbeeld vleermuizen gebruik van kunnen maken, komt in de toekomst een woningblok. Van de projectontwikkelaar kan op deze locaties bij uitstek worden gevraagd om iets voor de natuur terug te doen. Ziet de wethouder dit ook zo? Zou de wethouder bij de projectontwikkelaar kunnen aandringen om natuurinclusief te bouwen? Hiermee wordt rekening gehouden met flora en fauna en wordt daar bewust een plek voor gecreëerd, bijvoorbeeld door verblijfplaatsen voor mussen te creëren. In het Altea-onderzoek worden specifieke handvatten gegeven om natuurvriendelijke maatregelen te treffen. Hoe wordt gecontroleerd of de bouwer deze gaat oppakken?

Dan het Erasmusveld. Ook hier geeft het flora- en faunaonderzoek aan dat diersoorten in de verdrukking komen. Aangegeven wordt dat met het verwijderen van het aanwezige groen en het vergraven van grond verblijfplaatsen verloren kunnen gaan en dieren gedood kunnen worden. Hoe gaat de wethouder dit voorkomen? Welke mogelijkheden zijn om de aanwezige habitatten in stand te houden? Kunnen groenelementen worden behouden door te ontwikkelen met oog voor de bestaande situatie?

Het Erasmusveld wordt gepromoot als de meest duurzame wijk van Nederland. De wethouder geeft daarbij aan dat de ecologische kwaliteit wordt versterkt en kringlopen worden gesloten. Tegelijkertijd wordt het tot stand brengen van de ecologische zone aan initiatiefnemers gelaten. Hoe verhoudt dit zich? Welke mogelijkheden heeft de wethouder om te sturen op het tot stand brengen van de ecologische zone en in te grijpen als de zone niet gerealiseerd wordt? En welke mogelijkheden om echt te borgen dat de duurzame ambitie wordt waargemaakt? Hoe gaat de wethouder dit handhaven? Bijvoorbeeld op het gebied van nul-op-de-meter woningen, hemelwaterontkoppeling en natuurinclusief bouwen. Ik hoor dit graag van de wethouder. Ik hoor graag ook van de wethouder wanneer de plannen verder zullen worden uitgewerkt en wanneer de Raad hierover wordt geïnformeerd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer