Bijdrage - Gebied­s­per­spectief Rivie­ren­buurt


10 maart 2016

Voorzitter,

In het Gebiedsperspectief wordt een toekomstbeeld voor de Rivierenbuurt geschetst en worden nog nader uit te werken suggesties gedaan om het woon- en leefklimaat te verbeteren. Je zou verwachten dat er in het Gebiedsperspectief ruime aandacht wordt besteed aan de grootste uitdagingen wat de leefbaarheid betreft. Mijn fractie vindt dit echter tegenvallen. In mijn bijdrage focus ik op twee van die uitdagingen, de luchtkwaliteit en vergroening.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in de Rivierenbuurt. Afgelopen weekend sprak ik tijdens een actie van Adem Graag in Den Haag met verschillende bewoners van de Weteringkade en de Lekstraat. De bewoners zijn ongerust en enkelen van hen gaven zelfs aan vanwege de slechte luchtkwaliteit in hun buurt te overwegen om te verhuizen. Dat de luchtkwaliteit slecht is, blijkt ook uit de meest recente cijfers van de NSL-monitoringstool die zeg dat Den Haag in de Lekstraat niet kan voldoen aan de wettelijke toegestane norm wat stikstofdioxide betreft.

De wethouder heeft aangegeven dat hij dit jaar nog een adviesbureau onderzoek zal laten doen naar welke maatregelen er genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit in de lekstraat en een paar andere straten in Den Haag te verbeteren. Dit wordt ook nog kort in de voortgangsrapportage Luchtkwaliteit genoemd die we later in Commissie Leefomgeving gaan bespreken.

Zou de wethouder aan kunnen geven wanneer het rapport van dat adviesbureau naar verwachting naar de commissie gestuurd gaat worden en of er dan nog genoeg tijd is voor de commissie, voor de raad, om iets te vinden van de mogelijke verschillende maatregelen die daarin besproken worden.

Voorzitter, naast een toekomstvisie om de luchtkwaliteit op korte termijn te verbeteren is het onduidelijk of de lange termijnplannen die genoemd worden wel het gewenste effect zullen hebben. Zo wordt er vanuit gegaan dat het autoverkeer in de Rivierenbuurt sterk zal verminderen zodra de Rotterdamsebaan af is en er betere verbindingen zijn met de Centrumring. Wordt hier nog nader studie naar gedaan? Over het algemeen is het zo dat het bouwen van meer wegen niet leidt tot minder, maar juist tot meer auto’s.

Voorzitter, dan het punt van vergroening. Mijn fractie is blij dat vergroening een van de doelen van het Gebiedsperspectief, maar op dit moment wordt het niet duidelijk wat de gemeente nu proactief zelf van plan is gaat doen aan vergroening. Er wordt twee keer gepraat over ‘ruimte’ geven aan bewoners om hun buurt te vergroenen en hen daarbij te faciliteren. Mijn fractie verwacht dat de gemeente meer doet dan slechts ruimte geven aan bewonersinitiatieven alleen. En vraagt zich af op welke manier de gemeente bewonersinitiatieven gaat ondersteunen . Kan de wethouder dat nader toelichten?

We hebben vanmiddag per email ook een brief met een rapport van de New World Campus gekregen van mevrouw Rooijmans, waarin ook naarvoren komt dat bewoners, ik citeer, ‘graag zelf aan de slag gaan met vergroening, als ze maar weten dat dat mag, denk aan geveltuintjes en boomspiegelbeplanting.’ einde citaat

Informatie hierover staat natuurlijk al op de gemeentelijke website, maar het is duidelijk dat de website er niet in slaagt om die informatie bij de bewoners te krijgen. Heeft de wethouder nog ideeën en plannen over hoe informatie over geveltuintjes onder de aandacht gebracht kan worden bij de bewoners van de Rivierenbuurt. Er is duidelijk een behoefte daaraan.

In de brief van mevrouw Rooijmans wordt bijvoorbeeld een voorstel gedaan dat de gemeente voor Rivierenbuurt een GROENdag zou organiseren, waar dit soort voorlichting gegeven kan worden. Hoe denkt de wethouder daarover?

Voorzitter, van de omgeving bij het schenkviaduct, bij het Spaarneplein, zou je ook een mooi groen park kunnen maken en het zou zonde zijn als we deze kans zouden laten liggen om samen met bewoners een klein stukje van Den Haag te vergroenen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer