Bijdrage Came­ra­toe­zicht en account­houders veiligheid


2 juni 2022

Voorzitter,

Dank aan de burgemeester voor het beantwoorden van de vragen en het overzicht van de locaties waarom wij hadden gevraagd. De burgemeester geeft daarnaast aan dat meerdere fracties vragen hebben gesteld over sensing en privacy, en specifiek over het gebruik van (aanwijs)borden plus hoe we bewoners hierin informeren/betrekken. Hierop is echter in de beantwoording van de vragen niet ingegaan. Juist dat laatste deel is voor mijn fractie bijzonder belangrijk en de reden waarom we deze vragen hebben gesteld. Privacybescherming moet altijd gewaarborgd zijn, helemaal als IT systemen steeds zelfstandiger worden ingezet. Daar komt bij dat Bits of Freedom vorige week een rapport heeft uitgebracht waarin met name ook Den Haag slecht scoort op het gebied van privacy: de gegevenshuishouding is nog niet op orde, omdat er te weinig middelen voor zijn en er te weinig prioriteit aan wordt gegeven. Zij stellen expliciet dat opschalen met nieuwe technologieën dan risicovol is. En de gemeente heeft vaker onder vuur gelegen op dit gebied, en met de huidige snelheid van technologische innovatie, haalt de techniek de privacywetgeving in.

De burgemeester geeft bij de beantwoording nog eens uitleg over wat sensing is, maar dat was ons wel al duidelijk. Juist omdat wij ons er in hebben verdiept maken we ons zorgen over de privacy van de gefilmde personen. Dus stellen we de vraag nogmaals maar dan wellicht duidelijker:

Kan de burgemeester de Raad inzicht geven in wat precies de privacy-uitdagingen zijn, specifiek van sensing, en hoe men met deze privacy-uitdagingen omgaat?

Is de burgemeester het ermee eens dat er meer prioriteit én middelen naar privacybescherming moeten?

Voorzitter, het moet personen volgens de privacyregels altijd duidelijk zijn door middel van aanwijsborden dat men door camera’s wordt bekeken of geregistreerd. Daarom opnieuw deze vragen:

  • Is de inzet van camera’s altijd duidelijk door middel van borden voor bewoners en passanten?

  • Zo niet, op welke plaatsen is dat niet het geval en hoe zullen de bewoners en passanten daar worden geïnformeerd of betrokken?

Interessant voor jou

Bijdrage Initiatiefvoorstel parkeergarage Bezuidenhout

Lees verder

Bijdrage Toekomstvisie Scheveningen Bad 2040

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer